Volba kandidáta na děkana FIT ČVUT pro funkční období 2017–2021

Akademický senát FIT ČVUT vyhlašuje volbu kandidáta na děkana Fakulty informačních technologií ČVUT pro funkční období 2017–2021. Uzávěrka přihlašování kandidátů je v úterý 30. 5. 2017 ve 12:00. Kandidát na děkana bude volen na zasedání Akademického senátu FIT ČVUT 16. 6. 2017. Funkční období nového děkana začne 1. 10. 2017.

Způsob kandidatury

Kandidátky lze podávat v období 3. 4 – 30. 5. 2017 do 12:00. Všechny potřebné dokumenty doručí kandidát v uzavřené obálce s nadpisem „Volba děkana FIT ČVUT – neotvírat“ do podatelny FIT ČVUT (kontaktní osoba Markéta Loučková).

Potřebnými dokumenty jsou:

Průběh voleb

Akademický senát FIT ČVUT volí z přihlášených kandidátů, kteří splní předepsané náležitosti, tzv. kandidáta na děkana. Osoba zvoleného kandidáta je oznámena rektorovi ČVUT, který děkana následně jmenuje. Funkční období děkana je čtyřleté a tatáž osoba jej může vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Harmonogram voleb

Kandidítky lze podávat do 30. 5. 2017 do 12:00. Na zasedání akademického senátu FIT ČVUT dne 16. 6. 2017 proběhne vlastní volba kandidáta na děkana FIT ČVUT. Předání návrhu kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT rektorovi ČVUT bude realizováno bezprostředně v následujících pracovních dnech po volbě.

21. 3. 2017
Volba volební komise na 7. zasedání Akademického senátu FIT ČVUT
Projednání rámcového harmonogramu voleb
3. 4. 2017
Vyhlášení harmonogramu voleb, podmínek pro registraci návrhů na funkci děkana FIT ČVUT
Zahájení práce volební komise
Zveřejnění materiálů k volbě na webu a na úřední desce FIT ČVUT
3. 4. – 30. 5. 2017
Registrace kandidátů na děkana FIT ČVUT
30. 5. 2017 ve 12:00
Uzávěrka registrace kandidátů na děkana FIT ČVUT
6. 6. 2017
Prezentace kandidátů na funkci děkana FIT ČVUT
Od 16:00 v posluchárně T9:155 setkání kandidátů s akademickou obcí FIT ČVUT
8. 6. 2017 od 15:30 v místnosti T9:364
Zasedání Akademického senátu FIT ČVUT a prezentace kandidátů na funkci děkana FIT ČVUT
16. 6. 2017 od 9:00 v místnosti TH:A-1247
Zasedání Akademického senátu FIT ČVUT a volba kandidáta na funkci děkana FIT ČVUT

Volební komise

Volební komise řídí a organizačně zabezpečuje volby, dohlíží na průběh voleb a zpracovává výsledky. S případnými dotazy se obracejte na členku komise Ing. Elišku Šestákovou, která zajišťuje veškerou komunikaci volební komise včetně komunikace s médii. Komise byla schválena dne 21. 3. 2017 na 7. zasedání Akademického senátu FIT ČVUT ve složení:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Michal Šoch, michal.soch@fit.cvut.cz


Poslední změna: 23.5.2017, 9:17