Rada studijního programu

Rada studijního programu (RSP) je odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia v bakalářském a magisterském studijním programu. Činnost a jednání rady se řídí příkazem děkana č. 41/2017.

RSP vypracovává jednou ročně zprávu o své činnosti a hodnocení studia v příslušném studijním programu, kterou podává děkanovi. Rada dohlíží na uskutečňování bakalářského, resp. magisterského studijního programu, zejména:

  • vyjadřuje se k návrhům nových akreditací, jejich prodlužování a rozšiřování o další specializace,
  • vyjadřuje se ke změně struktury a obsahu předmětů,
  • vyjadřuje se k obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky,
  • vyjadřuje se k tematickým okruhům SZZ,
  • vyjadřuje se ke složení zkušebních komisí pro SZZ,
  • sleduje soulad uskutečňovaného studijního programu s platnou akreditací,
  • sleduje rozvoj a modernizaci studijních plánů,
  • sleduje kvalitu uskutečňovaných studijních plánů a zohledňování výsledků ankety,
  • projednává podněty a návrhy garantů programu, garantů oborů/specializací, garantů profilových předmětů a návrhy dalších akademických pracovníků.

Složení rady

Rada studijního programu je tvořena garanty oborů a specializací, garanty profilových předmětů a externími odborníky. V čele RSP stojí garant programu, který současně řídí zasedání RSP.

Členy RSP jmenuje děkan po projednání v grémiu děkana a schválení v akademickém senátu FIT. Činnost RSP je metodicky řízena a hodnocena proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost.

Návrh rady studijního programu pro magisterský studijní program
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., předseda rady, teoretická informatika
prof. Dr. Ing. P. Kroha, CSc., webové a softwarové inženýrství
prof. Ing. P. Tvrdík, CSc., počítačové systémy a sítě
doc. RNDr. Ing. M. Jiřina, Ph.D., znalostní inženýrství
doc. Ing. H. Kubátová, CSc., návrh a programování vestavných systémů
prof. Ing. R. Lórencz, CSc., počítačová bezpečnost
Ing. Jaroslav Řasa – externista, ABRA Software
Ing. R. Kvaček – externista, ASICentrum
Návrh rady studijního programu pro bakalářský studijní program
prof. Ing. R. Lórencz, CSc., předseda rady, bezpečnost a informační technologie
Ing. M. Valenta, Ph.D., softwarové inženýrství, webové a softwarové inženýrství
Ing. D. Buchtela, Ph.D., informační systémy a management
doc. RNDr. Ing. M. Jiřina, Ph.D., znalostní inženýrství
doc. Ing. H. Kubátová, CSc., počítačové inženýrství
doc. Ing. J. Janoušek, Ph.D., teoretická informatika
Ing. K. Klouda, Ph.D.
Ing. T. Smolík – externista, Profinit
doc. Ing. R. Růžička, Ph.D., MBA – externista, FIT VUT Brno

Jednání rady

Termíny zasedání stanovuje předseda podle potřeby projednání předložených návrhů nebo na žádost děkana. Zasedání RSP je veřejné pro akademickou obec FIT. Ze zasedání RSP je pořizován zápis, který je dostupný akademické obci FIT.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Miroslav Balík, Ph.D. miroslav.balik@fit.cvut.czProděkan pro studijní a pedagogickou činnost


Poslední změna: 11.12.2017, 13:39