Průběh přijímacího řízení do bakaláře

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do bakalářského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. Vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku
  Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky. Doporučený formát je elektronicky vyplněný formulář na http://prihlaska.cvut.cz, který je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a vlastnoručně podepsat. Do přihlášky není nutné vyplňovat studijní výsledky a není ji nutné nechat potvrdit střední školou.
 2. Zaplatit poplatek
  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je stanovena na částku 600 Kč. Uhrazení poplatku se preferuje platební kartou on-line. Při této formě úhrady není požadováno doložení platby. Ostatní způsoby uhrazení poplatku musí uchazeč doložit a doručit společně s přihláškou.
 3. Podepsanou přihlášku doručit
  Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku (ideálně včetně příloh) doručit fakultě do 31. 3. 2017. Přihlášku může uchazeč zaslat doporučeně poštou (rozhodné je datum podání na poště). Případně ji může doručit osobně v úředních hodinách do podatelny fakulty (místnost 333) nebo na studijní oddělení (místnost 312).
 4. Přihlásit se do webové aplikace
  Od 1. 4. 2017 bude na https://pririz.fit.cvut.cz dostupná aplikace pro přijímací řízení. Aplikace slouží pro zobrazení údajů uchazeče, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu nebo pro podávání omluv. Přihlašovací údaje do aplikace budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.
 5. Případně dodat přílohy přihlášky
  Nejpozději 23. 6. 2017 (den konání přijímací zkoušky) musí uchazeč doručit fakultě ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2.
 6. Případně absolvovat přijímací zkoušku
  Fakulta organizuje přijímací zkoušku z matematiky. Termín přijímací zkoušky je stanoven na 23. 6. 2017. Uchazeč se na přijímací zkoušku musí v aplikaci registrovat nejpozději 21. 6. 2017.
 7. Zapsat se do studia
  Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je stanoven na 30. 6. 2017. Uchazeč se na zápis musí registrovat v aplikaci nejpozději 26. 6. 2017.


Poslední změna: 3.2.2017, 16:31