Průběh přijímacího řízení do magistra

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. Vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku

  Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky. Doporučený formát je elektronicky vyplněný formulář na http://prihlaska.cvut.cz, který je po vyplnění nutné uložit, vytisknout a vlastnoručně podepsat.

 2. Zaplatit poplatek

  Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je stanovena na částku 600 Kč. Uhrazení poplatku se preferuje platební kartou on-line. Při této formě úhrady není požadováno doložení platby. Ostatní způsoby uhrazení poplatku musí uchazeč doložit a doručit společně s přihláškou.

 3. Podepsanou přihlášku doručit

  Uchazeč musí vytištěnou a podepsanou přihlášku (ideálně včetně příloh) doručit fakultě do 31. 3. 2017. Přihlášku může uchazeč zaslat doporučeně poštou (rozhodné je datum podání na poště). Případně ji může doručit osobně v úředních hodinách do podatelny fakulty (místnost 333) nebo na studijní oddělení (místnost 312).

 4. Přihlásit se do webové aplikace

  Od 1. 4. 2017 bude na https://pririz.fit.cvut.cz dostupná aplikace pro přijímací řízení. Aplikace slouží pro zobrazení údajů uchazeče, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu nebo pro podávání omluv. Přihlašovací údaje do aplikace budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

 5. Případně dodat přílohy přihlášky

  Nejpozději 23. 6. 2017 (den konání přijímací zkoušky) musí uchazeč doručit fakultě ověřenou kopii dokladu o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu (netýká se absolventů naší fakulty), pokud uchazeč získal titul v zahraničí, pak nostrifikaci diplomu (netýká se Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska).

 6. Případně absolvovat přijímací zkoušku

  Fakulta organizuje přijímací zkoušku. Termín přijímací zkoušky je stanoven na 23. 6. 2017. Uchazeč se na přijímací zkoušku musí v aplikaci registrovat nejpozději 21. 6. 2017.

 7. Zapsat se do studia

  Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je stanoven na 30. 6. 2017. Uchazeč se na zápis musí registrovat v aplikaci nejpozději 26. 6. 2017.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 3.2.2017, 16:32