Přijímací řízení do magisterského studia 2017/2018

Fakulta informačních technologií uskutečňuje jeden navazující magisterský studijní program s názvem Informatika. Studium probíhá pouze prezenční formou. Standardní doba studia jsou dva roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul inženýr (Ing.).

Průběh

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. vyplnit, vytisknout a podepsat přihlášku,
 2. zaplatit poplatek,
 3. podepsanou přihlášku doručit,
 4. přihlásit se do webové aplikace,
 5. případně dodat přílohy přihlášky,
 6. případně absolvovat přijímací zkoušku,
 7. zapsat se do studia.

Podmínky přijetí

Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2016/2017 úspěšně absolvoval bakalářský studijní program na naší fakultě a jeho vážený studijní průměr bez prvního ročníku k 1. 4. 2017 je nejvýše 1,7 (po oříznutí setin). Další studenti budou přijati do naplnění kapacity (380 studentů) na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia.

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje Časový plán přijímacího řízení do magisterského studia. Přihlášku ke studiu lze podat 6. 1. – 31. 3. 2017. Kopii potvrzení o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu musí uchazeč dodat do 23. 6. 2017. Přijímací zkouška se bude konat 23. 6. 2017. Zápis do studia se uskuteční 30. 6. 2017.

Příprava na zkoušku a její průběh

Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat maximálně 100 bodů. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí. Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského studia. Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let.

Studijní obory

Přihláška se podává do studijního programu „Informatika“, studijní obor si student volí během studia – nejpozději se zadáním magisterské práce. V roce 2017/2018 se otevírají všechny obory.

Den otevřených dveří

V pátek 3. 2. 2017 pořádá fakulta pro zájemce o bakalářské i magisterské studium Den otevřených dveří. Zájemce se může:

 • zúčastnit prezentace o studiu na naší fakultě (od 15:00, v místnosti 107, Thákurova 9),
 • prohlédnout si prostory fakulty nebo
 • navštívit specializované laboratoře.

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat studijní oddělení na e-mail studium@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do podatelny. Řešení technických problémů s aplikací pro přijímací řízení zajišťuje podpora dostupná e-mailem na pririz@fit.cvut.cz..

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 29.6.2017, 17:29