Akademický senát FIT

Akademický senát FIT je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce naší fakulty. Jeho členy volí ze svých řad členové akademické obce. Má celkem deset členů, šest z nich jsou akademičtí pracovníci a čtyři studenti. Senát schvaluje důležité fakultní dokumenty, rozpočet fakulty a usnáší se o návrhu na jmenování děkana. V čele fakultního senátu stojí předseda a dále předsedající a tajemník.

Složení
Akademický senát FIT má celkem deset členů, šest z nich jsou akademičtí pracovníci a čtyři studenti. Funkční období je tříleté. Kandidovat na pozici ve volbách může jakýkoliv člen akademické obce. Senát zvolí ze svých členů na předem stanovenou dobu předsedu, předsedajícího a tajemníka.
Pravomoci a úkoly
Akademický senát FIT rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty. Schvaluje návrh vnitřních předpisů a postupuje je ke schválení Akademickému senátu ČVUT. Schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání. Usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce.
Jednací řád
Zasedání a jednání Akademického senátu FIT se řídí Jednacím řádem. Tento řád stanovuje pravomoci a úkoly senátu. Dále určuje, jak se senát svolává, jak probíhají jeho zasedání a hlasování.
Kompletní znění Jednacího řádu účinného od 29. 11. 2017
Volební řád
Průběh voleb do Akademického senátu FIT stanovuje Volební řád. Tento řád dále stanovuje, jak je možné kandidovat. Dále určuje, kdy jsou volby platné a kdo může být do senátu zvolen.
Kompletní znění Volebního řádu účinného od 29. 11. 2017

Zasedání

Zasedání Akademického senátu FIT se konají dle potřeby (minimálně jednou za půl roku) zpravidla v zasedací místnosti T9:364 v Nové budově ČVUT. Všechna zasedání jsou veřejná. Návrhy závažných námětů k projednání mohou členové akademické obce podat předsedajícímu, a to nejpozději čtyři pracovní dny před zasedáním.

Termín příštího zasedání není stanoven.
Termín příštího zasedání bude teprve určen a s dostatečným předstihem zveřejněn na těchto stránkách.

Zápisy ze zasedání

Z každého zasedání Akademického senátu FIT tajemník pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh, výsledky hlasování a usnesení. Na následujícím zasedání jsou zapracovány připomínky a zápis je schválen. Dokumenty projednávané senátem jsou od září 2017 přístupné akademické obci na Google Drive.

Usnesení

Akademický senát FIT přijímá usnesení. Ta jsou konečná a závazná pro celou akademickou obec. Mohou být změněna jen novým usnesením. Usnesení z jednání předává předseda Akademického senátu děkanovi.

Volby

Členové akademické obce fakulty mají možnost kandidovat a volit své zástupce jak do Akademického senátu FIT, tak i do Akademického senátu ČVUT. Způsob a průběh voleb je pro oba senáty podobný. Volby jsou přímé a tajné, řídí je volební komise a volí se elektronicky ve volební aplikaci. Volby se řídí příslušnými volebními řády.

V současnosti neprobíhají žádné volby.
Mandáty současnému Akademickému senátu FIT skončí v listopadu 2021.
Mandáty současnému Akademickému senátu ČVUT skončí v prosinci 2022.

Kontakt

S případnými dotazy se prosím obracejte na předsedajícího Michala Šocha nebo přímo na jednotlivé členy senátu. Předsedkyní Akademického senátu FIT je Magda Friedjungová a tajemníkem Daniel Vašata.

Magda Friedjungová - profile

Ing. Magda Friedjungová

Předsedkyně Akademického senátu FIT

Studentka doktorského studijního programu

Michal Šoch - profile

Ing. Michal Šoch, Ph.D.

Předsedající Akademického senátu FIT

Odborný asistent na Katedře počítačových systémů

Daniel Vašata - profile

Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

Tajemník Akademického senátu FIT

Odborný asistent na Katedře aplikované matematiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czPředsedkyně Akademického senátu FIT


Poslední změna: 9.1.2020, 11:44