Usnesení Akademického senátu FIT v období 2012–2015

Ve funkčním období 2012–2015 vydal Akademický senát celkem šest usnesení. Ta se týkala programu spolupráce s průmyslovými partnery, úrovně přijímacích zkoušek na ČVUT nebo jmenování proděkanů. Akademický senát se usnášel také ohledně podpory kandidátů na rektora, testech použitelnosti formulářů do KOSi nebo doživotní e-mailové adresy.

17. 4. 2014 – Usnesení ze 13. zasedání
13/1: AS FIT podporuje prezentovaný návrh programu spolupráce FIT s průmyslovými partnery.
13/2: AS FIT podporuje snahy o to, aby pravidla pro sestavení Přílohy 2 Metodiky rozpisu příspěvku MŠMT na fakulty ČVUT byla definovaná co nejdříve po uzavření přijímání přihlášek a aby tato pravidla odrážela zájem o studium konkrétních studijních programů vyjádřený aktuálním počtem přihlášek.
Zároveň AS FIT podporuje snahy, aby přijímací zkoušky srovnatelné úrovně byly zavedeny na všech fakultách ČVUT a aby byla následně dodržována kvalita a náročnost studia na ČVUT v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT.
3. 10. 2013 – Usnesení z 9. zasedání
9/1: AS FIT podporuje záměr děkana jmenovat Ing. Miroslava Balíka, Ph.D., proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost, Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro rozvoj, doc. RNDr. Josefa Koláře, CSc., proděkanem pro vnější vztahy, doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřinu, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum.
9/2: AS FIT vyjadřuje podporu oběma kandidátům doc. RNDr. Vojtěchu Petráčkovi, CSc., a prof. Ing. Petru Konvalinkovi, CSc., na funkci rektora ČVUT.
21. 2. 2013 – Usnesení ze 3. zasedání
3/1: Akademický senát FIT ČVUT žádá své zástupce v AS ČVUT o interpelaci rektora, aby byly provedeny testy použitelnosti formulářů tvorby osobního rozvrhu studenta v KOSi ČVUT. Na základě těchto testů aby byly provedeny změny v uvedených formulářích.
3/2: AS FIT žádá děkana, aby pověřil odpovědné pracovníky řešením problematiky doživotní e-mailové adresy pro absolventy a bývalé zaměstnance.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:18