Usnesení Akademického senátu FIT v období 2015–2018

Ve funkčním období 2012–2015 vydal Akademický senát celkem jedenáct usnesení. Ta se týkala jmenování proděkanů, nominace kandidátů na rektora nebo zřízení Katedry informační bezpečnosti. Dalšími předměty usnesení byly restrikce provozních řádů, parkování v okolí fakulty, institut fakultní školy nebo změna směrnice pro závěrečné práce.

18. 9. 2018 – Usnesení z 20. zasedání
20/1: AS FIT souhlasně projednal odvolání proděkana pro rozvoj Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D.
20/2: AS FIT souhlasně projednal jmenování proděkanky pro rozvoj Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D.
17. 5. 2018 – Usnesení z 18. zasedání
18/1: AS FIT schvaluje zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti a schvaluje změnu Statutu FIT ČVUT.
9. 11. 2017 – Usnesení z 15. zasedání
15/1: AS FIT se vyjadřuje souhlasně ke jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem.
5. 10. 2017 – Usnesení z 13. zasedání
13/1: AS FIT projednal navržené proděkany: Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost), doc. RNDr. Josef Kolář (proděkan pro vnější vztahy), CSc., doc. Ing. Štěpán Starosta (proděkan pro vědu a výzkum), Ph.D., Ing. Ondřej Guth, Ph.D. (proděkan pro rozvoj).
13/2: Vzhledem k zavedení zón placeného stání na Praze 6 a tímto vzniklým komplikacím s parkováním v ulici Kolejní žádá AS FIT děkana FIT, aby prověřil možnost zřízení dopravního značení B01 „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou E12 s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.“ Případně specificky „MIMO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ČVUT A ZÁSOBOVÁNÍ.“
3. 10. 2017 – Usnesení z 12. zasedání
12/1: AS FIT nominuje jako kandidáta na rektora: prof. Dr. Michala Pěchoučka, MSc., a prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.
15. 5. 2017 – Usnesení z 8. zasedání
8/1: Senát AS FIT žádá děkana, aby prověřil možnost zmírnění restrikcí „Provozního řádu učeben“ v souladu s otevíracími dobami budov.
19. 10. 2016 – Usnesení z 6. zasedání
6/1: AS FIT se připojuje k Usnesení ze zasedání AS FJFI konaného dne 17. 10. 2016 a také se připojuje k Usnesení 6/6 ze 6. zasedání AS FEL konaného dne 14. 10. 2016 a vyjadřuje znepokojení nad situací ve vedení ČVUT a souvisejícím negativním mediálním obrazem ČVUT.
Členové AS FIT byli také seznámeni s výzvou děkanů rektorovi ze dne 16. 10. 2016 a této výzvě vyjadřují ve všech bodech plnou podporu. AS FIT také žádá děkany, aby byla tato výzva zpřístupněna členům akademické obce ČVUT.
AS FIT vyzývá rektora ČVUT prof. Ing. Petra Konvalinku, CSc., FEng., aby vyvodil svoji osobní zodpovědnost za vzniklou situaci v řízení ČVUT a odstoupil z pozice rektora.
AS FIT žádá AS ČVUT, aby zvážil návrh na odvolání rektora z důvodů opakovaných manažerských selhání a poškozování dobrého jména ČVUT. Manažerská selhání souvisí s nevhodným řízením lidských zdrojů ve vedení ČVUT. Poškozování dobrého jména ČVUT se týká informací publikovaných ve veřejných mediích v září a říjnu 2016.
AS FIT vyjadřuje plnou podporu AS ČVUT k případnému návrhu na odvolání rektora. AS FIT také podporuje AS ČVUT v jeho Usnesení 27-06 ze dne 21. 9. 2016 ve smyslu snahy o to, aby všichni aktéři medializovaných kauz dostali dostatečný prostor k vyjádření na zasedání AS ČVUT.
17. 5. 2016 – Usnesení ze 4. zasedání
4/1: AS FIT žádá vedení fakulty o aktualizaci směrnice pro závěrečné práce tak, aby bylo studentům umožněno přikládat další digitální média jako např. SD kartu.
17. 12. 2015 – Usnesení ze 2. zasedání
2/1: AS FIT žádá děkana fakulty, aby se zabýval otázkou Institutu fakultní školy.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Šoch, Ph.D., michal.soch@fit.cvut.czPředsedající Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:18