Zápisy ze zasedání Akademického senátu FIT v období 2015–2018

Ve funkčním období 2015–2018 se Akademický senát FIT sešel dvacetkrát. Senát jednal například o rozpočtech, podmínkách pro přijetí ke studiu, nových verzích směrnic. Dále senát jmenoval kandidáta na děkana a v souvislosti s volbou nového děkana fakulty navrhl také nové proděkany.

18. 9. 2018 – Zápis z 20. zasedání
Na dvacátém zasedání Akademického senátu FIT bylo projednáno odvolání proděkana pro rozvoj Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D., a jmenování nové proděkanky Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D. Zasedání se konalo 18. 9. 2018 od 15:00 v zasedací místnosti T9:364.
14. 6. 2018 – Zápis z 19. zasedání
Na devatenáctém zasedání Akademického senátu FIT proběhlo schválení rozpisu a rozpočtu FIT ČVUT pro rok 2018. Dále bylo schváleno složení komise pro volby do AS FIT, které proběhnou na podzim. V bodě Různé byl diskutován stav aplikace pro zobrazení rozvrhu studentům a vyučujícím FIT. Zasedání se konalo 14. 6. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti T9:364.
17. 5. 2018 – Zápis z 18. zasedání
Na osmnáctém zasedání Akademického senátu FIT bylo schváleno zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti, a s tím související změny ve Statutu FIT ČVUT. Dále byla schválena Výroční zpráva o hospodaření FIT. V bodě Různé byl diskutován stav informačních systémů pro evidenci studijních výsledků studentů. Zasedání se konalo 17. 5. 2018 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
26. 4. 2018 – Zápis ze 17. zasedání
Na sedmnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány podmínky pro přijetí ke studiu v MSP a DSP, licenční smlouva mezi FIT/ČVUT a UNICO.ai a rozvojové aktivity. Dále byl projednán návrh děkana na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana. Senát zvolil nového předsedu a předsednictvo pro další pololetí. V bodě Různé senátoři diskutovali odchozí platby zaměstnancům a studentům FIT a schválili členy Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet. Zasedání se konalo 26. 4. 2018 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
20. 12. 2017 – Zápis z 16. zasedání
Na šestnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány návrhy členů Vědecké rady FIT, Disciplinární komise FIT a Rady studijního programu MPS a BSP. Dále byl souhlasně projednán návrh na jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem kolégia děkana. V bodu Různé senátoři požádali děkana o zajištění nového projektoru. Zasedání se konalo 20. 12. 2017 od 14:30 v zasedací místnosti T9:364.
9. 11. 2017 – Zápis z 15. zasedání
Na patnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány žádosti o akreditaci magisterského programu Informatika se specializací Teoretická informatika a doktorského programu Informatika. Senát projednal návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem. Dále byla diskutována služba Grammarly. Zasedání se konalo 9. 11. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
2. 11. 2017 – Zápis z 14. zasedání
Na čtrnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly schváleny podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 pro BI, BIK, BIE, MI a MIE a výše prospěchového stipendia pro letní semestr 2017/2018. Senát schválil návrhy na udělení medaile FIT doc.​ Ing.​ Karlu ​Müllerovi,​ ​CSc., a prof. Ing. Pavlu Tvrdíkovi, CSc. Řešilo se parkování v ulici Kolejní, nahrazení EDUXu jinými systémy a informace ohledně Disciplinární komise. Zasedání se konalo 2. 11. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
5. 10. 2017 – Zápis z 13. zasedání
Na třináctém zasedání Akademického senátu FIT byly schváleny dokumenty Statut FIT, Volební řád AS FIT, Jednací řád AS FIT a Statut medaile FIT. Senát dále projednal navržené proděkany. Řešilo se parkování v ulici Kolejní a Matěj Bartík oznámil rezignaci na post senátora AS FIT. Zasedání se konalo 5. 10. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
3. 10. 2017 – Zápis z 12. zasedání
Hlavním bodem dvanáctého zasedání Akademického senátu FIT byla diskuze s kandidáty na rektora ČVUT. Senát nominoval jako kandidáty na rektora ČVUT prof. Dr. Michala Pěchoučka, MSc., a prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc. Zasedání se konalo 3. 10. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.
29. 6. 2017 – Zápis z 11. zasedání
Na jedenáctém zasedání byl schválen návrh rozpočtu na rok 2017. Dále proděkan pro rozvoj Pavel Kordík přítomné seznámil se svými obchodními záměry ohledně projektu Spolupráce s průmyslem a zakládáním spin-off společnosti unica.ai. Zasedání se konalo 29. 6. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti T9:364.
16. 6. 2017 – Zápis z 10. zasedání
Akademický senát na devátém zasedání navrhl jmenovat děkanem doc. RNDr. Ing. Marcela Jiřinu, Ph.D. O této skutečnosti bude předseda AS bezodkladně informovat rektora ČVUT. Zasedání se konalo 16. 6. 2017 od 9:00 v zasedací místnosti TH:A-1247.
8. 6. 2017 – Zápis z 9. zasedání
Hlavním bodem devátého zasedání bylo představení kandidáta na děkana doc. Marcela Jiřiny. Marcel Jiřina seznámil senátory se svým volebním programem, poté následovala diskuze. Zasedání se konalo 8. 6. 2017 od 15:30 v zasedací místnosti T9:364.
15. 5. 2017 – Zápis z 8. zasedání
Na osmém zasedání byla schválena Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016. Senátoři stanovili způsob průběhu voleb kandidáta na děkana. Roli senátora po Rudolfu Blažkovi převezme zvolený náhradník Jan Žďárek. Zasedání se konalo 15. 5. 2017 od 18:00 v zasedací místnosti T9:364.
21. 3. 2017 – Zápis z 7. zasedání
Na sedmém zasedání se diskutovala výše částky pro vyplácení prospěchových stipendií. Dále se probíraly přípravy volby kandidáta na děkana. Novým předsedou AS se stal Daniel Vašata. Zasedání se konalo 21. 3. 2017 od 19:45 v zasedací místnosti T9:364.
19. 10. 2016 – Zápis z 6. zasedání
Na mimořádném šestém zasedání bylo hlavním bodem jednání současná situace na ČVUT okolo rektora a usnesení 6/6 AS FEL. Akademický senát FIT vyjádřil znepokojení nad situací ve vedení ČVUT a souvisejícím negativním mediálním obrazem ČVUT. Zasedání se konalo 19. 10. 2016 od 19:45 v zasedací místnosti TH:A-1435.
5. 10. 2016 – Zápis z 5. zasedání
Na pátém zasedání se schválily podmínky pro přijetí do bakalářského i magisterského studia do české i anglické formy. Došlo ke sloučení podmínek pro přijetí ke studiu a směrnice pro přijímací řízení do jednoho dokumentu, čímž došlo k odstranění duplicit. Byla zvolena volební komise pro volby do AS ČVUT. Novým předsedou AS se stal Stanislav Jeřábek. Zasedání se konalo 5. 10. 2016 od 19:45 v zasedací místnosti T9:364.
17. 5. 2016 – Zápis z 4. zasedání
Na čtvrtém zasedání byl schválen rozpočet pro rok 2016, přepracovaný Řád doktorského studia a komise pro doplňující volby do AS ČVUT. Byli zvoleni předsedající Michal Šoch a tajemnice Magda Friedjungová. Dále senátoři žádají vedení fakulty o aktualizaci směrnice pro závěrečné práce tak, aby bylo studentům umožněno přikládat další digitální média. Zasedání se konalo 17. 5. 2016 od 19:45 v zasedací místnosti T9:364.
28. 4. 2016 – Zápis z 3. zasedání
Na třetím zasedání byla schválena Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015. Dále se aktualizoval Statut FIT – vznikla Laboratoř výzkumu programování. Byl zvolen Tomáš Kalvoda jako předseda AS. Prostřednictvím elektronického hlasování se schválila částka určená na prospěchová stipendia za zimní semestr 2015/2016. Zasedání se konalo 28. 4. 2016 od 19:45 v zasedací místnosti T9:364.
17. 12. 2015 – Zápis z 2. zasedání
Na zasedání byli zvoleni noví členové Disciplinární komise. Dále byly schváleny důležité fakultní předpisy. Poté se diskutovalo nad Institutem fakultní školy a byla zvolena Komise pro bezpečnost informačních systémů. Zasedání se konalo od 19:45 v zasedací místnosti T9:364.
10. 11. 2015 – Zápis z 1. zasedání
Na ustavujícím zasedání si senátoři zvolili svého předsedu Tomáše Kalvodu, předsedajícího Michala Šocha a tajemnici Magdu Friedjungovou. Senát dále schválil částku na prospěchová stipendia za uplynulý semestr, Podmínky přijetí do bakalářského programu v anglickém jazyce a do magisterského programu v jazyce českém. Zasedání se konalo 10. 11. 2015 od 19:45 v zasedací místnosti T9:364.


Poslední změna: 15.3.2019, 11:14