Zápis ze 13. zasedání Akademického senátu FIT

Na třináctém zasedání Akademického senátu FIT byly schváleny dokumenty Statut FIT, Volební řád AS FIT, Jednací řád AS FIT a Statut medaile FIT. Senát dále projednal navržené proděkany. Řešilo se parkování v ulici Kolejní a Matěj Bartík oznámil rezignaci na post senátora AS FIT. Zasedání se konalo 5. 10. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 5. 10. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–22:30
Přítomní členové AS FIT
Matěj Bartík, Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková (pozdní příchod), Michal Šoch, Daniel Vašata, Jan Žďárek
Hosté
Marie Böhmová, Marcel Jiřina, Petr Olšák, Štěpán Starosta
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Statut Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze
Volební řád Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze
Statut Medaile Fakulty informačních technologií
Návrh proděkanů
Program
 1. Schválení programu 13. zasedání
 2. Kontrola úkolů z 12. zasedání
 3. Elektronická hlasování
 4. Statutární a vnitřní dokumenty FIT
 5. Jednací řád AS FIT
 6. Návrh proděkanů
 7. Volba předsedy AS FIT
 8. Různé
 9. Termín a úkoly 14. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 13. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 13. zasedání.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 13. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů z 12. zasedání

Z 12. zasedání AS FIT dne 3. 10. 2017 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

3. Elektronická hlasování

Mezi 12. a 13. zasedáním neproběhla žádná elektronická hlasování.

4. Statutární a vnitřní dokumenty FIT

Děkan Marcel Jiřina předložil AS FIT několik statutárních a vnitřních dokumentů. Jednalo se o Statut FIT, Volební řád AS FIT a Statut medaile FIT.

4.1 Statut FIT

Děkan Marcel Jiřina předložil ke schválení Statut FIT, který obsahuje především formální změny s ohledem na změnu vysokoškolského zákona a změnu Statutu ČVUT, např. došlo k rozdělení Volebního a jednacího řádu AS FIT, dlouhodobý záměr byl přejmenován na strategický. Po představení změn následovala mezi přítomnými senátory dlouhá diskuze o dalších formálních úpravách. Při diskuzi byl nápomocen i přítomný Petr Olšák, předseda legislativní komise AS ČVUT.

Z úprav, které vznikly na základě diskuze, lze například uvést rozšíření článku 26 odstavce 4 o „a případně další zaměstnanci fakulty jmenovaní děkanem po projednání v AS FIT“. Při tomto rozšíření senátoři diskutovali o formulaci „souhlasné projednání v AS FIT“, o čemž následně hlasovali.

Návrh
AS FIT navrhuje rozšířit článek 26 odstavec 4 Statutu FIT o formulaci „a případně další zaměstnanci fakulty jmenovaní děkanem po souhlasném projednání v AS FIT“.
Hlasování
Pro
3,
Proti
5,
Zdrželi se
2
Výsledek
Formulace „souhlasné projednání“ nebyla schválena, a tak byl článek 26 odstavec 4 rozšířen ve znění: „a případně další zaměstnanci fakulty jmenovaní děkanem po projednání v AS FIT“.

Dále proběhla diskuze ohledně názvu oddělení pro spolupráci s praxí (příloha č. 1, článek 8, tabulka 1). Na základě diskuse se senátory děkan navrhl úpravu názvu na „oddělení pro spolupráci s průmyslem“.

Tajné hlasování, o členech volební komise se hlasuje jako o celku. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková, Michal Šoch.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková, Michal Šoch.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková a Michal Šoch byla schválena.
Návrh
AS FIT schvaluje Statut FIT.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Statut FIT byl schválen.

4.2 Volební řád AS FIT

Děkan dále předložil Volební řád AS FIT, který obsahuje pouze formální úpravy, a to především z důvodu rozdělení původního dokumentu Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Diskuze mezi přítomnými proběhla především ohledně formátu volební kandidátky.

Na návrhu úprav se aktivně podílel člen AO FIT Ondřej Suchý. Za jeho aktivitu mu AS FIT děkuje.

O Volebním řádu AS FIT bude hlasováno společně s Jednacím řádem AS FIT.

4.3 Statut Medaile FIT

Děkan předložil návrh Statutu medaile FIT. Přítomní senátoři diskutovali o pojmenování medaile podle Karla Müllera. Na základě diskuze došlo ke shodě, aby prvním vyznamenaným touto medailí byl doc. Karel Müller, CSc., in memoriam.

Návrh
AS FIT schvaluje Statut medaile FIT.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Statut Medaile FIT byl schválen.

5. Jednací řád AS FIT

Jednací řád AS FIT byl předložen předsedou AS FIT Danielem Vašatou. Dokument obsahoval pouze formální úpravy z již zmíněného důvodu. AS FIT si vyžádal stanovisko děkana k Jednacímu řádu AS FIT, které bylo souhlasné. Senátor Jan Žďárek navrhl nahradit výčet pravomocí a úkolů v článku 2 odstavcích 1 a 2 odkazy na příslušný zákon.

Návrh
AS FIT navrhuje nahradit výčet v článku 2 odstavcích 1 a 2 Jednacího řádu AS FIT odkazy na příslušný zákon.
Hlasování
Pro
5,
Proti
2,
Zdrželi se
3
Výsledek
Změna byla na základě výsledků hlasování schválena a příslušné odstavce na místě upraveny.

O Volebním řádu AS FIT a Jednacím řádu AS FIT bude hlasováno tajně a společně.

Tajné hlasování, o členech volební komise se hlasuje jako o celku. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková, Michal Šoch.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková, Michal Šoch.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková a Michal Šoch byla schválena.
Návrh
AS FIT schvaluje Volební řád AS FIT a Jednací řád AS FIT.
Hlasování
 • Volební řád AS FIT
  Pro
  9,
  Proti
  0,
  Zdrželi se
  0
 • Jednací řád AS FIT
  Pro
  10,
  Proti
  0,
  Zdrželi se
  0
Výsledek
Volební řád AS FIT a Jednací řád AS FIT byly schváleny.

6. Návrh proděkanů

Děkan Marcel Jiřina předložil k projednání AS FIT návrh proděkanů. Změna oproti předchozímu obsazení nastala u proděkana pro rozvoj, kde byl navržen Ondřej Guth, a u proděkana pro vědu a výzkum, kde byl navržen Štěpán Starosta. Oba zmínění kandidáti se AS FIT krátce představili a zodpověděli několik otázek. Proděkani jsou otevřeni diskuznímu setkání s AS FIT, jakmile se seznámí se všemi náležitostmi, které nové pozice obnášejí.

Dále Marcel Jiřina jako proděkana pro spolupráci s průmyslem navrhuje Pavla Kordíka. Vzhledem k hojné diskuzi, která se mezi senátory rozpoutala, byl návrh projednat jako možného proděkana Pavla Kordíka stažen.

Usnesení 13/1

AS FIT projednal navržené proděkany: Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (proděkan pro studijní a pedagogickou činnost), doc. RNDr. Josef Kolář (proděkan pro vnější vztahy), CSc., doc. Ing. Štěpán Starosta (proděkan pro vědu a výzkum), Ph.D., Ing. Ondřej Guth, Ph.D. (proděkan pro rozvoj).

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 13/1.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Usnesení 13/1 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

7. Volba předsedy AS FIT

Na předsedu AS FIT byl navržen Ing. Daniel Vašata, Ph.D. Volba předsedy AS FIT probíhá tajným hlasováním. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Eliška Šestáková, Michal Šoch, Jan Žďárek.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Eliška Šestáková, Michal Šoch, Jan Žďárek.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Eliška Šestáková, Michal Šoch a Jan Žďárek byla schválena.
Návrh
AS FIT navrhuje Ing. Daniel Vašata, Ph.D., na post předsedy AS FIT.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Předsedou AS FIT byl zvolen Ing. Daniel Vašata, Ph.D.

8. Různé

V bodu různé se projednávalo parkování  ulici Kolejní a Matěj Bartík oznámil rezignaci na post senátora AS FIT.

8.1 Parkování v ulici Kolejní

AS FIT byl požádán o projednání situace ohledně parkování v ulici Kolejní, kde parkuje dlouhodobě několik zřejmě nepojízdných vozidel, která tak brání stání zaměstnancům a studentům ČVUT. Problém se vyskytl kvůli zavedení parkovacích zón. V této ulici zóny nejsou, protože ulice je v majetku ČVUT.

Usnesení 13/2

Vzhledem k zavedení zón placeného stání na Praze 6 a tímto vzniklým komplikacím s parkováním v ulici Kolejní žádá AS FIT děkana FIT, aby prověřil možnost zřízení dopravního značení B01 "Zákaz vjezdu" s dodatkovou tabulkou E12 s nápisem "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY." Případně specificky "MIMO STUDENTY A ZAMĚSTNANCE ČVUT A ZÁSOBOVÁNÍ."

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 13/2.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Usnesení 13/2 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

8.2 Informace Matěje Bartíka

Senátor Matěj Bartík přítomným oznámil rezignaci na post senátora AS FIT. Rád by věnoval více času svému doktorskému studiu. Senátoři Matěji Bartíkovi poděkovali za spolupráci a popřáli mu hodně štěstí v jeho dalších aktivitách.

9. Termín a úkoly 14. zasedání AS FIT

Proběhlo hlasování o termínu 14. zasedání AS FIT. Navrženým termínem je úterý 7. 11. 2017 v 19:30.

Návrh
14. zasedání AS FIT proběhne 7. 11. 2017 od 19:30.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Příští zasedání AS FIT se uskuteční dne 7. 11. 2017 v 19:30 v zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:16