Zápis ze 14. zasedání Akademického senátu FIT

Na čtrnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly schváleny podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 pro BI, BIK, BIE, MI a MIE a výše prospěchového stipendia pro letní semestr 2017/2018. Senát schválil návrhy na udělení medaile FIT doc.​ Ing.​ ​Karlu ​Müllerovi,​ ​CSc., a prof. Ing. Pavlu Tvrdíkovi, CSc. Řešilo se parkování v ulici Kolejní, nahrazení EDUXu jinými systémy a informace ohledně Disciplinární komise. Zasedání se konalo 2. 11. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 2. 11. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–21:00
Přítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka (pozdní příchod), Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Marek Suchánek, Eliška Šestáková (pozdní příchod), Michal Šoch, Daniel Vašata, Jan Žďárek
Nepřítomní členové AS FIT
David Buchtela
Hosté
Ondřej Guth, Marcel Jiřina
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenčního a kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019
Conditions for the admission to the Informatics Bachelor degree study programme for the academic year 2018/19
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenčního formy magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019
Conditions for the admission to the Informatics Master degree study programme for academic year 2017/19
Návrh na udělení medaile FIT
Program
 1. Schválení programu 14. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 13. zasedání
 3. Elektronická hlasování
 4. Jmenování člena VR
 5. Delegování zástupce FIT do RVŠ
 6. Udělení medaile FIT
 7. Prospěchové stipendium za letní semestr
 8. Podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E)
 9. Různé
 10. Termín a úkoly 15. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 14. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 14. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 14. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 13. zasedání

Z 13. zasedání AS FIT dne 5. 10. 2017 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 13. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 13. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Mezi 13. a 14. zasedáním neproběhla žádná elektronická hlasování.

4. Jmenování člena VR

Děkan Marcel Jiřina požádal AS FIT o jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem Věděcké rady FIT.

Hlasování proběhlo tajně. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek, Jan Žďárek.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek, Jan Žďárek.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek a Jan Žďárek byla schválena.
Návrh
AS FIT jmenuje prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem Vědecké rady FIT.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT jmenoval prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem Vědecké rady FIT.

5. Delegování zástupce FIT do RVŠ

AS FIT má povinnost delegovat zástupce FIT do Rady vysokých škol (RVŠ). V předchozím období tímto zástupcem byla doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., kterou děkan senátu navrhl delegovat i pro nadcházející období.

Hlasování proběhlo tajně. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek, Jan Žďárek.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek, Jan Žďárek.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek a Jan Žďárek byla schválena.
Návrh
AS FIT deleguje doc. Ing. Hanu Kubátovou, CSc., jako zástupce do Rady vysokých škol.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
AS FIT delegoval doc. Ing. Hanu Kubátovou, CSc., jako zástupce do Rady vysokých škol.

6. Udělení medaile FIT

Děkan navrhl udělení medaile FIT dvěma významným osobnostem FIT, a to doc. Karlu Müllerovi in memoriam a prof. Pavlu Tvrdíkovi. Oba dva stáli​ na​ začátku​ projektu​ založení​ FIT​ ČVUT​ a významně​ se​ podíleli na​ jeho​ realizaci​ a vzniku​ nové​ fakulty.

Doc.​ Ing.​ ​Karel​ ​Müller,​ ​CSc. (in memoriam)
Doc. Ing. Karel Müller, CSc., stál na začátku projektu založení FIT ČVUT a významně se podílel na jeho realizaci a vzniku nové fakulty. V rámci přípravného týmu projektu vzniku FIT ČVUT koordinoval tvorbu veškerých podkladů pro akreditaci nového bakalářského programu Informatika. Byl prvním studijním proděkanem nově vzniklé fakulty a zasloužil se o nastartování celého vzdělávacího procesu.
Prof.​ Ing.​  Pavel​ ​Tvrdík,​ ​CSc.
Prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., stál na začátku projektu založení FIT ČVUT a významně se podílel na jeho realizaci a vzniku nové fakulty. Byl prvním děkanem nově vzniklé fakulty a zasloužil se o její prosazení, vznik a nastavení všech potřebných procesů pro její fungování. Za osm let svého působení v jejím čele vybudoval plnohodnotnou fakultu s kvalitní výukou, vědou i dobrými mezilidskými vztahy.

Hlasování proběhlo tajně. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek, Jan Žďárek.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek, Jan Žďárek.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek a Jan Žďárek byla schválena.
Návrh
AS FIT projednal udělení medaile FIT doc. Ing. Karlu Müllerovi, CSc., a prof.​ Ing.​ ​Pavlu ​Tvrdíkovi,​ ​CSc.
Hlasování
 • doc.​ Ing.​ ​Karel​ ​Müller,​ ​CSc.
  Pro
  9,
  Proti
  0,
  Zdrželi se
  0
 • prof.​ Ing.​  Pavel​ ​Tvrdík,​ ​CSc.
  Pro
  8,
  Proti
  0,
  Zdrželi se
  1
Výsledek
AS FIT projednal udělení medaile FIT doc. Ing. Karlu Müllerovi, CSc., a prof.​ Ing.​ ​Pavlu ​Tvrdíkovi,​ ​CSc.

7. Prospěchové stipendium za letní semestr

Proděkan Miroslav Balík navrhl pro vyplacení prospěchových stipendií fixní částku 14 000 Kč za studijní průměr 1,0 za letní semestr 2017/2018. Částka 14 000 Kč byla stanovena tak, abychom ji jako fakulta byli schopni garantovat. Momentálně nemůžeme s jistotou říct, kolik financí bude k dispozici ve stipendijním fondu.

Návrh
AS FIT schvaluje navrženou částku 14 000 Kč jako prospěchové stipendium pro studijní průměr 1,0 za letní semestr 2017/2018.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schválil navrženou částku 14 000 Kč jako prospěchové stipendium pro studijní průměr 1,0 za letní semestr 2017/2018.

8. Podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E)

Senátu byly předloženy ke schválení podmínky přijímacího řízení pro BSP(E) a MSP(E) pro akademický rok 2018/2019. Oproti loňskému roku nedošlo k žádným zásadním změnám.

O dokumentech se hlasuje jako o celku.

Návrh
AS FIT schvaluje podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E) pro akademický rok 2018/2019.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Podmínky přijímacího řízení BSP(E) a MSP(E) pro akademický rok 2018/2019 byly schváleny.

9. Různé

V bodu Různé byly sděleny informace ohledně Disciplinární komise, možnosti nahrazení EDUXu a parkování v ulici Kolejní.

9.1 Disciplinární komise

Senátorka Magda Friedjungová informovala přítomné o konci funkčního období Disciplinární komise FIT v prosinci 2017. Děkan tak bude muset navrhnout AS FIT ke schválení nové členy a náhradníky této komise.

Senátoři diskutovali, zda členství v Disciplinární komisi více propagovat mezi akademické pracovníky a studenty. Dále byly probírány možnosti výběru z více kandidátů.

9.2 Možnosti nahrazení EDUXu

Senátor Tomáš Kalvoda společně s proděkanem pro rozvoj Ondřejem Guthem informovali o možnostech nahrazení EDUXu. EDUX je ve špatném stavu a pro distribuci výukových materiálů a klasifikaci je nadále nepoužitelný.

Senátoři diskutovali možnost vývoje vlastního řešení, což není z kapacitních důvodů možné. Senátoři diskutovali i možnost zajistit nového správce EDUXu na přechodné období, než bude případný náhradní systém schopen provozu, alespoň částečně adekvátního potřebám fakulty. Mezi uvažované alternativy patří systém Moodle a GitLab.

Parkování v ulici Kolejní

Na 13. zasedání byla probírána problematika dlouhodobého stání v ulici Kolejní. AS FIT obdržel prostřednictvím tajemníka FIT informace od správce budov FSv pana Šteffla a tajemníka FSv pana Vlasáka.

Tyto informace se však týkaly především části ulice, která přiléhá k FSv. AS FIT požadoval nápravu v části ulice mezi FA a menzou. Senátoři tak s odpovědí nebyli spokojeni a požádali tajemníka FIT, zda by nezjistil aktuální stanovisko FSv osobně.

10. Termín a úkoly 15. zasedání AS FIT

15. zasedání AS FIT bylo svoláno jako mimořádné a termín byl stanoven na čtvrtek 9. 11. 2017 v 19:30 v zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:16