Zápis z 15. zasedání Akademického senátu FIT

Na patnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány žádosti o akreditaci magisterského programu Informatika se specializací Teoretická informatika a doktorského programu Informatika. Senát projednal návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem. Dále byla diskutována služba Grammarly. Zasedání se konalo 9. 11. 2017 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 9. 11. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–21:45
Přítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Marek Suchánek, Eliška Šestáková, Daniel Vašata, Jan Žďárek
Nepřítomní členové AS FIT
David Buchtela, Michal Šoch
Hosté
Ondřej Guth, Marcel Jiřina, Pavel Kordík
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Magda Friedjungová – tajemník
Předsedající Michal Šoch byl zastoupen Danielem Vašatou.
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Žádost o udělení akreditace pro magisterský studijní program Informatika se specializací Teoretická informatika
Žádost o udělení akreditace pro doktorský studijní program Informatika
Program
  1. Schválení programu 15. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisů z 12. a 14. zasedání
  3. Elektronická hlasování
  4. Žádosti o akreditaci studijních programů
  5. Grammarly
  6. Návrh proděkana pro spolupráci s průmyslem
  7. Různé
  8. Termín a úkoly 16. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 15. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 15. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 15. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisů z 12. a 14. zasedání

Z 14. zasedání AS FIT dne 2. 11. 2017 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 12. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 12. zasedání byl schválen.
Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 14. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 14. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Mezi 14. a 15. zasedáním neproběhla žádná elektronická hlasování.

4. Žádosti o akreditaci studijních programů

Děkan Marcel Jiřina předložil AS FIT dvě žádosti o akreditaci. Jedná se o akreditaci magisterského studijního programu Informatika se specializací Teoretická informatika a o akreditaci doktorského studijního programu Informatika. Žádosti jsou předloženy z důvodu brzkého vypršení stávajících akreditací.

Magisterský studijní program Informatika se specializací Teoretická informatika
Nastala změna v názvosloví, kdy pojem „obor“ byl nahrazen pojmem „specializace“. Novinkou jsou základní teoretické předměty profilujícího základu specializace, které se mezi specializacemi mohou lišit. Mezi základní teoretické předměty profilujícího základu specializace Teoretická informatika patří Matematika pro informatiku (MI-MPI), Nelineární optimalizace a numerické metody (MI-NON) a Grafy a kombinatorika (MI-GAK). Na tyto předměty navazují některé další předměty specializace.
Doktorský studijní program Informatika
V této žádosti došlo především k aktualizaci vyučovaných doktorských předmětů a k úpravám personálního zabezpečení.
Návrh
AS FIT projednal předložené žádosti o akreditaci studijních programů.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT projednal předložené žádosti o akreditaci studijních programů.

5. Grammarly

Senátorka Eliška Šestáková upozornila na absenci zajištění jazykové korektury textů v angličtině fakultou. Fakulta po zaměstnancích a doktorských studentech vyžaduje některé materiály k výuce a vědecké výstupy v anglickém jazyce, ale nenabízí žádnou formu bezplatné korektury. Zaměstnanci a studenti jsou tak nuceni si korekturu hradit z vlastních zdrojů.

Jednou z možností je zaměstnat osobu, ideálně rodilého mluvčího, která bude dotyčným k dispozici pro tyto korektury. Další možností je využít některou z placených elektronických služeb, např. Grammarly. Ke službě Grammarly Fakulta elektrotechnická ČVUT nedávno zakoupila licenci pro studenty a zaměstnance. Možností zakoupení podobné služby se bude dále zabývat proděkan pro rozvoj Ondřej Guth.

6. Návrh proděkana pro spolupráci s průmyslem

Děkan navrhl jako proděkana pro spolupráci s průmyslem doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D. Pavel Kordík přítomným zodpověděl otázky týkající se spin-offu UNICO.ai CZ, s.r.o., který na fakultě vzniká a jehož spolumajitelem je mimo jiné i Pavel Kordík. Diskuze byla vedena především ohledně potenciálního střetu zájmů. Po diskuzi děkan navrhl následující opatření:

  1. Smlouvy s firmami, které mohou být ve střetu zájmů s osobou proděkana, budou auditovány externí autoritou. Dané smlouvy budou projednány na grémiu a dále o nich bude informován AS FIT.
  2. Veškeré smlouvy mezi fakultou a externími průmyslovými partnery nebude podepisovat proděkan pro spolupráci s průmyslem. Tyto smlouvy budou podepisovány děkanem.

Hlasování proběhlo tajně. Do volební komise pro toto hlasování byli navrženi: Tomáš Kalvoda, Daniel Vašata, Eliška Šestáková.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Tomáš Kalvoda, Daniel Vašata, Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
7,
Proti
1,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Tomáš Kalvoda, Daniel Vašata a Eliška Šestáková byla schválena.

Usnesení 15/1

AS FIT se vyjadřuje souhlasně ke jmenování doc. Ing. Pavla Kordíka, Ph.D., proděkanem pro spolupráci s průmyslem.

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 15/1.
Hlasování
Pro
6,
Proti
2,
Zdrželi se
0
Výsledek
Usnesení 15/1 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

7. Různé

V bodu Různé byly diskutovány možnosti pronájmu prostoru pro školení. Dále byly sděleny informace ohledně parkování v ulici Kolejní.

7.1 Pronájem prostoru

Senátor Stanislav Jeřábek byl osloven poptávkou ohledně pronájmu prostoru FIT pro školení. Mezi senátory byly diskutovány různé možnosti. Pronájem bude dále řešen s proděkanem pro rozvoj.

7.2 Parkování v ulici Kolejní

Na 14. zasedání byla probírána problematika dlouhodobého stání v ulici Kolejní, konkrétně v části ulice mezi menzou a Novou budovou. Situace je poměrně komplikovaná. V minulosti se v ní angažoval i rektor ČVUT, ale výsledek AS FIT není zatím znám. Situací se bude nadále zabývat tajemník FIT.

8. Termín a úkoly 16. zasedání AS FIT

16. zasedání AS FIT bude svoláno dle potřeby, termín bude stanoven prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:16