Zápis ze 16. zasedání Akademického senátu FIT

Na šestnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány návrhy členů Vědecké rady FIT, Disciplinární komise FIT a Rady studijního programu MPS a BSP. Dále byl souhlasně projednán návrh na jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem kolégia děkana. V bodu Různé senátoři požádali děkana o zajištění nového projektoru. Zasedání se konalo 20. 12. 2017 od 14:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Středa 20. 12. 2017, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 14:30–16:30
Přítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka, David Buchtela, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda (pouze 16:00–16:15), Marek Suchánek, Eliška Šestáková, Daniel Vašata
Nepřítomní členové AS FIT
Michal Šoch, Jan Žďárek
Hosté
Marcel Jiřina
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Magda Friedjungová – tajemník
Předsedající Michal Šoch byl zastoupen Danielem Vašatou.
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Disciplinární komise FIT
Návrh na složení Rady studijního programu MSP a BSP
Vědecká rada FIT ČVUT
Program
 1. Schválení programu 16. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 15. zasedání
 3. Elektronická hlasování
 4. Vyjádření souhlasu ke jmenování členů Vědecké rady fakulty
 5. Vyjádření souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise fakulty
 6. Projednání návrhu děkana na jmenování prof. Pavla Tvrdíka členem kolégia děkana
 7. Projednání návrhu na složení RSP MSP a BSP
 8. Různé
 9. Termín a úkoly 17. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 16. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 16. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 16. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 15. zasedání

Z 15. zasedání AS FIT dne 9. 11. 2017 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 15. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 15. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Prostřednictvím elektronického hlasování proběhlo schválení termínu 16. zasedání AS FIT. Z navržených termínů byla zvolena středa 20. 12. 2017 v 14:30.

Návrh
16. zasedání AS FIT proběhne 20. 12. 2017 od 14:30.
Hlasování
Pro
7,
Proti
3,
Zdrželi se
0
 • Pro: Lukáš Bařinka, David Buchtela, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Daniel Vašata, Marek Suchánek, Eliška Šestáková
 • Proti: Tomáš Kalvoda, Michal Šoch, Jan Žďárek
Výsledek
Jako termín 16. zasedání AS FIT byla zvolena středa 20. 12. 2017 od 14:30.

4. Vyjádření souhlasu ke jmenování členů Vědecké rady fakulty

Děkan fakulty předložil AS 1FIT návrh členů ke jmenování do Vědecké rady fakulty (VR 1FIT). Děkan senátory seznámil s 1provedenými změnami a 1zdůvodnil návrhy jednotlivých členů. Senátor Stanislav Jeřábek si vyžádal prezenční listiny ze zasedání VR 1FIT, ve kterých zrevidoval účast především externích členů VR 1FIT. V prezenčních listinách se však nevyskytoval žádný patologický případ nepřítomnosti.

Návrh členů Vědecké rady FIT:

 • prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
 • doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.
 • prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
 • prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.
 • doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
 • prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.
 • doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
 • prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 • prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
 • prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
 • doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Svozil, Ph.D.
 • prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
 • doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.
 • prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
 • prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
 • prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Tajné hlasování, o členech se hlasuje jako o celku.

Do volební komise byli navrženi: Lukáš Bařinka, Daniel Vašata, Eliška Šestáková. Tato volební komise zůstala pro následující hlasování stejná.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Daniel Vašata, Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Daniel Vašata a Eliška Šestáková byla schválena.
Návrh
AS FIT vyjadřuje souhlas se jmenováním Věděcké rady FIT ve výše uvedeném složení.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT vyjadřuje souhlas se jmenováním Věděcké rady FIT ve výše uvedeném složení.

5. Vyjádření souhlasu ke jmenování členů Disciplinární komise fakulty

Děkan předložil AS FIT k projednání návrh členů Disciplinární komise FIT pro funkční období od 22.12.2017 do 21.12.2019. Složení navržených zaměstnanců se oproti předchozímu volebnímu období neliší, mezi studenty došlo k obměně dvou členů. Jako noví členové se přihlásili Katarína Krbilová a Peter Kolárovec.

Tajné hlasování, o členech se hlasuje jako o celku.

Návrh
AS FIT vyjadřuje souhlas se jmenováním členů z řad zaměstnanců: Jan Trdlička, Petr Fišer, Josef Vogel, Ladislav Vagner, Petr Novák, Daniel Dombek, a z řad studentů: Tomáš Nováček, Jan Mára, Stanislav Jeřábek, Katarína Krbilová, Peter Kolárovec, Petr Pulc do Disciplinární komise FIT ČVUT na funkční období od 22. 12. 2017 do 21. 12. 2019.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
AS FIT vyjadřuje souhlas se jmenováním členů z řad zaměstnanců: Jan Trdlička, Petr Fišer, Josef Vogel, Ladislav Vagner, Petr Novák, Daniel Dombek, a z řad studentů: Tomáš Nováček, Jan Mára, Stanislav Jeřábek, Katarína Krbilová, Peter Kolárovec, Petr Pulc do Disciplinární komise FIT ČVUT na funkční období od 22. 12. 2017 do 21. 12. 2019.

6. Projednání návrhu děkana na jmenování prof. Pavla Tvrdíka členem kolégia děkana

Děkan předložil k projednání návrh na jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem kolégia děkana. O tomto návrhu mezi přítomnými neproběhla žádná diskuze.

Tajné hlasování.

Návrh
AS FIT souhlasně projednal návrh na jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem kolégia děkana.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT souhlasně projednal návrh na jmenování prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc., členem kolégia děkana.

7. Projednání návrhu na složení RSP MSP a BSP

Děkan předložil AS FIT k projednání návrh na složení Rady studijního programu (RSP) magisterského studijního programu a bakalářského studijního programu v následujícím složení:

Návrh na složení Rady studijního programu (MSP):
 • prof. Ing. J. Holub, Ph.D. – předseda + TI
 • prof. Dr. Ing. P. Kroha, CSc. – WSI
 • prof. Ing. P. Tvrdík, CSc. – PSS
 • doc. RNDr. Ing. M. Jiřina, Ph.D. – ZI
 • doc. Ing. H. Kubátová, CSc. – NPVS
 • prof. Ing. R. Lórencz, CSc. – PB
Externisté z praxe:
 • Ing. Jaroslav Řasa – ABRA Software
 • Ing. R. Kvaček – ASICentrum
Návrh na složení Rady studijního programu (BSP):
 • prof. Ing. R. Lórencz, CSc. – předseda + BIT, IT
 • Ing. M. Valenta, Ph.D. – SI, WSI
 • Ing. D. Buchtela, Ph.D. – ISM
 • doc. RNDr. Ing. M. Jiřina, Ph.D. – ZI
 • doc. Ing. H. Kubátová, CSc. – PI
 • doc. Ing. J. Janoušek, Ph.D. – TI
 • Ing. K. Klouda, Ph.D.
Externisté z praxe:
 • Ing. T. Smolík – Profinit
 • doc. Ing. R. Růžička, Ph.D., MBA – FIT VUT Brno

RSP je vnitřní nástroj FITu pro udržení a zvýšení kvality výuky. RSP vznikly příkazem děkana č. 41/2017 a jsou složeny tak, aby byly zastoupeny vyučované obory.

Tajné hlasování, o členech se hlasuje jako o celku.

Návrh
AS FIT souhlasně projednal návrh na složení Rady studijního programu magisterského studijního program a Rady studijního programu bakalářského studijního programu.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
AS FIT souhlasně projednal návrh na složení Rady studijního programu magisterského studijního program a Rady studijního programu bakalářského studijního programu.

8. Různé

V bodu Různé byla diskutována možnost výměny projektoru v zasedací místnosti T9:364.

8.1 Projektor v zasedací místnosti T9:364

Přítomní senátoři požádali děkana FIT o zajištění výměny projektoru v zasedací místnosti T9:364, kde obvykle probíhají zasedání AS FIT. Dosavadní projektor nelze zaostřit. Děkan přislíbil sjednání nápravy.

9. Termín a úkoly 17. zasedání AS FIT

17. zasedání AS FIT bude svoláno dle potřeby, termín bude stanoven prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:15