Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu FIT

Na sedmnáctém zasedání Akademického senátu FIT byly projednány podmínky pro přijetí ke studiu v MSP a DSP, licenční smlouva mezi FIT/ČVUT a UNICO.ai a rozvojové aktivity. Dále byl projednán návrh děkana na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana. Senát zvolil nového předsedu a předsednictvo pro další pololetí. V bodě Různé senátoři diskutovali odchozí platby zaměstnancům a studentům FIT a schválili členy Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet. Zasedání se konalo 26. 4. 2018 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 26. 4. 2018, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–22:00
Přítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka (příchod 19:45), David Buchtela, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Marek Suchánek, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata (příchod 19:35), Jan Žďárek
Hosté
Ondřej Guth, Marcel Jiřina, Pavel Kordík
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Informatika
Směrnice děkana FIT ČVUT č. XX/2018 pro přijímací řízení do všech forem doktorského studijního programu Informatika na FIT ČVUT v Praze pro zimní a letní semestr akademického roku 2018/19
Rozhodnutí o udělení akreditace, čj. NAU-108/2017-8
Conditions for admission to the doctoral study program Informatics
Darovací smlouva mezi UNICO.ai a FIT ČVUT
Licenční smlouva mezi FIT/ČVUT a UNICO.ai
Znalecký posudek k nacenění předmětového softwaru mezi FIT/ČVUT a UNICO.ai
Program
 1. Schválení programu 17. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 16. zasedání
 3. Elektronická hlasování
 4. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019
 5. Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Informatika a směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2018/2019
 6. Licence FIT/ČVUT a UNICO.ai
 7. Projednání návrhu děkana na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana
 8. Rozvojové aktivity
 9. Volba předsedy AS FIT
 10. Volba předsednictva AS FIT
 11. Různé
 12. Termín a úkoly 18. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 17. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 17. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 17. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 16. zasedání

Z 16. zasedání AS FIT dne 20. 12. 2017 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 16. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 16. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Mezi 16. a 17. zasedáním proběhla celkem dvě elektronická hlasování.

Prostřednictvím prvního elektronického hlasování proběhlo schválení termínu 17. zasedání AS FIT. Z navržených termínů byl zvolen čtvrtek 26. 4. 2018 v 19:30.

Návrh
17. zasedání AS FIT proběhne 26. 4. 2018 od 19:30.
Hlasování
Pro
9,
Proti
1,
Zdrželi se
0
 • Pro: Lukáš Bařinka, David Buchtela, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Daniel Vašata, Marek Suchánek, Michal Šoch, Jan Žďárek
 • Proti: Eliška Šestáková
Výsledek
Jako termín 17. zasedání AS FIT byla zvolena středa 26. 4. 2018 od 19:30.

Prostřednictvím druhého elektronického hlasování proběhlo hlasování ohledně výše prospěchového stipendia za zimní semestr akademického roku 2017/2018. Proděkan Miroslav Balík navrhl následující částky:

 • ⟨1; 1,1⟩ – 14 000 Kč
 • (1,1; 1,25⟩ – 10 500 Kč
 • (1,25; 1,5⟩ – 7 000 Kč
 • (1,5; 1,8⟩ – 3 500 Kč
Návrh
AS FIT schvaluje předložený návrh stipendií za zimní semestr 2017/2018.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
 • Pro: Lukáš Bařinka, David Buchtela, Magda Friedjungová, Tomáš Kalvoda, Daniel Vašata, Marek Suchánek, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Jan Žďárek
 • Nehlasoval: Stanislav Jeřábek
Výsledek
AS FIT schvaluje předložený návrh stipendií za zimní semestr 2017/2018.

4. Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019

Děkan fakulty předložil AS FIT podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy MSP. Jedná se o poměrně komplexní dokument, kdy došlo ke sloučení původně dvou dokumentů – podmínek pro přijetí a směrnice děkana pro přijímací řízení. Mezi hlavní změny patří zřízení studijního programu, který má specializaci (Teoretická informatika) namísto dosavadních oborů. Dále byla zřízena komise pro přijímací řízení jako poradní orgán děkana. To z důvodu, že Statut ČVUT již neobsahuje řád přijímacího řízení.

Mezi senátory proběhla diskuze především o formálních úpravách dokumentu, které děkan přislíbil zapracovat.

Návrh
AS FIT schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu do prezenční formy magisterského studijního programu Informatika pro akademický rok 2018/2019.

5. Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Informatika a směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2018/2019

Děkan předložil AS FIT k projednání návrh podmínek pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu (DSP) Informatika a návrh směrnice děkana pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2018/2019. Podmínky pro přijetí se nemění, úpravami prochází pouze směrnice děkana pro přijímací řízení. Veškeré úpravy jsou pouze formálního rázu.

Návrh
AS FIT schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Informatika a směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2018/2019.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu Informatika a směrnici děkana pro přijímací řízení do DSP pro akademický rok 2018/2019.

6. Licence FIT/ČVUT a UNICO.ai

Děkan na základě dohody s AS FIT, viz zápis z 15. zasedání AS FIT konaného 9. 11. 2017 odst. 6, informoval AS FIT o připravené licenční smlouvě mezi FIT/ČVUT a UNICO.ai. Licenční smlouva nebyla zatím podepsána.

Dále byl senátorům poskytnut znalecký posudek se žádostí o stanovení odměny za poskytnutí licence ve výši obvyklé v době uzavření smlouvy za obdobných smluvních podmínek k dále uvedenému počítačovému programu ve prospěch společnosti UNICO.ai a to i v souvislosti s tím, že dochází k poskytnutí licence mezi personálně spojenými osobami a mohl by tak případně hrozit střet zájmů. Dále před senátory předstoupil Pavel Kordík jakožto jeden z jednatelů UNICO.ai a proděkan pro spolupráci s průmyslem a prezentoval stávající stav softwaru, kterého se licencování týká (Spolupráce univerzity s průmyslem, dále jen SUP).

Mezi senátory vznikla živá diskuze. Jedním z dotazů bylo např. licencování zpět k fakultě, které bude zdarma. Dále se diskutovalo nacenění softwaru. Část diskuze zabraly nejasnosti, hrubky a překlepy ve znaleckém posudku. Z posudku není zřejmé, jaké podklady měl znalec k dispozici a zda je připravila nezávislá osoba. Senátoři se dále zajímali o spojitost mezi Portálem spolupráce s průmyslem a SUP. V licenční smlouvě (bod 2.4) není uveden podíl ČVUT, který by měl být uvedený vždy. Senátorům dále nebyl příliš jasný plán prodeje. Diskuze byla poté uzavřena.

7. Projednání návrhu děkana na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana

Děkan předložil k projednání dle Statutu FIT čl. 26 odst. 4 návrh na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková byla schválena.

 

Návrh
AS FIT souhlasně projednal návrh na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana.
Hlasování
Pro
5,
Proti
0,
Zdrželi se
5
Výsledek
AS FIT souhlasně projednal návrh na jmenování prof. Ing. Róberta Lórencze, CSc., členem kolegia děkana.

8. Rozvojové aktivity

Proděkan pro rozvoj Ondřej Guth představil svoji myšlenku se se senátory poradit ohledně rozvojových aktivit, kterými by se mělo oddělení pro rozvoj v budoucnosti zabývat. Proděkan Guth senátory seznámil se stávajícími aktivitami mezi které patří: podpora grantů a projektů (žádosti, administrace apod.), rozvoj a koncepce ICT na ČVUT a FIT, implementace GDPR, koncepce využití prostorů na FIT, využití místnosti bývalého ArchiCafé a návrh fakultního webu. Senátoři si aktivity promyslí a na následujícím zasedání je projednají.

9. Volba předsedy AS FIT

Magda Friedjungová navrhla jako kandidáta Ing. Daniela Vašatu, Ph.D., který s kandidaturou souhlasil.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková byla schválena.

 

Návrh
AS FIT schvaluje Ing. Daniela Vašatu, Ph.D., jako předsedu AS FIT.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje Ing. Daniela Vašatu, Ph.D., jako předsedu AS FIT.

10. Volba předsednictva AS FIT

Daniel Vašata navrhl jako předsedajícího Ing. Michala Šocha, Ph.D., a jako tajemníka Ing. Magdu Friedjungovou. Oba s kandidaturou souhlasili.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková byla schválena.

 

Návrh
AS FIT schvaluje Ing. Michala Šocha, Ph.D., jako předsedajícího AS FIT a Ing. Magdu Friedjungovou jako tajemníka AS FIT.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje Ing. Michala Šocha, Ph.D., jako předsedajícího AS FIT a Ing. Magdu Friedjungovou jako tajemníka AS FIT.

11. Různé

V bodu Různé bylo diskutováno označení odchozích plateb zaměstnancům a studentům FIT a byla stanovena Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet.

11.1 Odchozí platby zaměstnancům a studentům FIT

Eliška Šestáková navrhla k projednání možnost logování odchozích plateb z FIT studentům a zaměstnancům FIT. Bod je motivován zkušeností mnoha studentů a zaměstnanců FIT, kterým z FIT přichází různé platby, které není často možné jednoznačně identifikovat. Děje se tak především pokud má dotyčný na FIT více aktivit – výuka na DPP, talárničení, účast na DOD, příprava skript, různá účelová stipendia aj. Jednou možností je platby identifikovat pomocí Portálu ekonomických služeb (pes.cvut.cz), kam ale studenti vč. doktorandů nemají přístup.

Přítomní se shodli, že i v tomto portálu jsou některé platby nejednoznačně popsané. Další možností je zeptat se na odchozí platby vedoucího katedry, pod kterou daná osoba přísluší. To však není systémovým řešením. Senátoři spolu s děkanem problematiku prodiskutovali, ale nedošli k žádnému plošnému způsobu nápravy. I nadále tak funguje jen možnost nechat si platby rozklíčovat na mzdovém oddělení nebo u vedoucího katedry.

11.2 Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet

Senátoři se dohodli na ustanovení Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet, která se po předložení výroční zprávy o hospodaření a rozpočtu sejde s tajemníkem a děkanem FIT a detailně předložené dokumenty projde a prodiskutuje. Tato komise tak získá větší vhled do problematiky a může tak ostatním senátorům přiblížit jednotlivé detaily, než proběhne hlasování o schválení. Tato komise byla ustanovena i vloni mezi 7. a 8. zasedáním AS FIT.

Do komise se přihlásili: Lukáš Bařinka, David Buchtela, Magda Friedjungová.

Návrh
AS FIT chvaluje Lukáše Bařinku, Davida Buchtelu a Magdu Friedjungovou jako členy Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT chvaluje Lukáše Bařinku, Davida Buchtelu a Magdu Friedjungovou jako členy Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet.

12. Termín a úkoly 18. zasedání AS FIT

Proběhlo hlasování o termínu 18. zasedání AS FIT. Navrženy byly dva termíny:

 1. úterý 15. 5. 2018 v 19:30,
 2. čtvrtek 17. 5. 2018 v 19:30.
Návrh 1
18. zasedání AS FIT proběhne v úterý 15. 5. 2018 v 19:30.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
3
Návrh 2
18. zasedání AS FIT proběhne ve čtvrtek 17. 5. 2018 v 19:30.
Hlasování
Pro
7,
Proti
2,
Zdrželi se
1
Výsledek
18. zasedání AS FIT se uskuteční dne 15. 5. 2018 v 19:30 v zasedací místnosti T9:364 FIT ČVUT.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:15