Zápis z 19. zasedání Akademického senátu FIT

Na devatenáctém zasedání Akademického senátu FIT proběhlo schválení rozpisu a rozpočtu FIT ČVUT pro rok 2018. Dále bylo schváleno složení komise pro volby do AS FIT, které proběhnou na podzim. V bodě Různé byl diskutován stav aplikace pro zobrazení rozvrhu studentům a vyučujícím FIT. Zasedání se konalo 14. 6. 2018 od 18:00 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 14. 6. 2018, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 18:00–18:30
Přítomní členové AS FIT
David Buchtela, Magda Friedjungová, Tomáš Kalvoda, Marek Suchánek, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata, Jan Žďárek
Nepřítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka, Stanislav Jeřábek
Hosté
Marcel Jiřina, Vít Šmerha, Jan Železný
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Návrh rozpočtu FIT 2018
Program
  1. Schválení programu 19. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 18. zasedání
  3. Elektronická hlasování
  4. Rozpis a rozpočet FIT ČVUT
  5. Volby do AS FIT
  6. Různé
  7. Termín a úkoly 20. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 19. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 19. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 19. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 18. zasedání

Z 18. zasedání AS FIT dne 17. 5. 2018 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 18. zasedání.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 18. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Mezi 18. a 19. zasedáním neproběhla žádná elektronická hlasování.

4. Rozpis a rozpočet FIT ČVUT

Děkan fakulty předložil ke schválení rozpis FIT ČVUT pro rok 2018. Krátce přítomné seznámil s vývojem financí jak na fakultě, tak na ČVUT. FIT pro rok 2018 zaznamenal nárůst finančních prostředků o cca 20 milionů korun. Z hlediska výdajů zůstává struktura rozpočtu téměř stejná, navíc přibyla finanční rezerva pro nově založenou Katedru informační bezpečnosti, byly vyhrazeny finance pro finanční podporu doktorandů a alokovány prostředky (s rezervou) pro revitalizaci webu. Navýšení prostředků je u ICT oddělení a u PR oddělení. Stouply také nájmy, takže bylo třeba i v této části navýšit finance. K návrhu se vyjádřil také přítomný tajemník fakulty Jan Železný. Mezi senátory neproběhla žádná diskuze.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková a Daniel Vašata.

Návrh
AS FIT schvaluje rozpis FIT ČVUT pro rok 2018.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje rozpis FIT ČVUT pro rok 2018.

 

Návrh
AS FIT schvaluje rozpočet FIT ČVUT pro rok 2018.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje rozpočet FIT ČVUT pro rok 2018.

5. Volby do AS FIT

Na podzim 2018 skončí mandáty aktuálním členům AS FIT a bude tak nutné znovu vyhlásit volby. Z tohoto důvodu je nutné stanovit volební komisi. Všichni navržení s kandidaturou do volební komise souhlasili.

Zaměstnanci:
Jiří Hunka (Katedra softwarového inženýrství)
Zdeněk Muzikář (Katedra počítačových systémů)
Ivo Petr (Katedra aplikované matematiky)
Studenti:
Libor Kuchař
Petr Pulc

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková a Daniel Vašata.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková a Daniel Vašata.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková a Daniel Vašata byla schválena.

 

Návrh
AS FIT schvaluje následující složení volební komise pro volby do AS FIT: Jiří Hunka, Zdeněk Muzikář, Ivo Petr, Libor Kuchař, Petr Pulc.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje následující složení volební komise pro volby do AS FIT: Jiří Hunka, Zdeněk Muzikář, Ivo Petr, Libor Kuchař, Petr Pulc.

6. Různé

V bodu Různé byl diskutován aktuální stav aplikace pro zobrazování rozvrhu studentům a vyučujícím, tzv. fittable

6.1 Fittable

Senátor Tomáš Kalvoda na popud několika studentů a vyučujících seznámil přítomné s aktuálním stavem aplikací pro zobrazování rozvrhu studentům a vyučujícím. Donedávna na FIT ČVUT fungovaly dvě aplikace pro zobrazení rozvrhu – timetable a fittable. Fittable představoval beta verzi aplikace, která měla v budoucnosti nahradit timetable.

Momentálně nastala situace, kdy aplikace timetable musela být zastavena z důvodu GDPR a byla plně nahrazena aplikací fittable. Nicméně oproti timetable, který byl statickým přehledem sudého a lichého výukového týdne pro celý semestr, fittable plní funkci kalendáře, což může být nešikovné při tvorbě rozvrhu (hledání volných oken apod.). Senátoři aktivně diskutovali budoucí vývoj aplikace a další možnosti.

7. Termín a úkoly 20. zasedání AS FIT

Termín 20. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:14