Zápis z 20. zasedání Akademického senátu FIT

Na dvacátém zasedání Akademického senátu FIT bylo projednáno odvolání proděkana pro rozvoj Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D., a jmenování nové proděkanky Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D. Zasedání se konalo 18. 9. 2018 od 15:00 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Úterý 18. 9. 2018, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 15:00–15:45
Přítomní členové AS FIT
David Buchtela, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata
Nepřítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka, Marek Suchánek, Jan Žďárek
Hosté
Ondřej Guth, Petr Hodač, Marcel Jiřina, Petra Pavlíčková
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Součástí zasedání nebyly žádné přílohy.
Program
  1. Schválení programu 20. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 19. zasedání
  3. Elektronická hlasování
  4. Odvolání proděkana pro rozvoj
  5. Jmenování proděkana pro rozvoj
  6. Různé
  7. Termín a úkoly 21. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 20. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 20. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 20. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 19. zasedání

Z 19. zasedání AS FIT dne 14. 6. 2018 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 19. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis z 19. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Prostřednictvím elektronického hlasování proběhlo schválení termínu 20. zasedání AS FIT. Z navržených termínů bylo zvoleno úterý 18. 9. 2018 v 15:00.

Návrh
20. zasedání AS FIT proběhne 18. 9. 2018 od 15:00.
Hlasování
Pro
7,
Proti
3,
Zdrželi se
0
  • Pro: David Buchtela, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata
  • Proti: Lukáš Bařinka, Marek Suchánek, Jan Žďárek
Výsledek
Jako termín 20. zasedání AS FIT bylo zvoleno úterý 18. 9. 2018 od 15:00.

4. Odvolání proděkana pro rozvoj

Děkan přítomné seznámil se situací, kdy proděkan pro rozvoj požádal o uvolnění ze své funkce. Proděkan Ondřej Guth stručně objasnil své důvody k rezignaci a doporučil ke jmenování Petru Pavlíčkovou, která je pro danou pozici vhodná.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Volební komise ve složení Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková byla schválena.

Usnesení 20/1

AS FIT souhlasně projednal odvolání proděkana pro rozvoj Ing. Ondřeje Gutha, Ph.D.

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 20/1.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Usnesení 20/1 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

5. Jmenování proděkana pro rozvoj

Děkan představil kandidátku na proděkana pro rozvoj Petru Pavlíčkovou, která je ochotna danou funkci zastávat a již s oddělením pro rozvoj spolupracuje. Petra Pavlíčková pracuje na fakultě zhruba 3 roky, převážně na Katedře softwarového inženýrství a na různých projektech napříč fakultou. Má zkušenosti nejen z akademického prostředí, ale i z komerčního.

Grémium se k jejímu jmenování vyjádřilo kladně. Mezi senátory proběhla krátká diskuze ohledně očekávání Petry Pavlíčkové od pozice proděkana. Host Petr Hodač položil několik dotazů ohledně podpory a vývoje open-source softwaru, k čemuž se Petra Pavlíčková vyjádřila kladně.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda a Eliška Šestáková byla schválena.

Usnesení 20/2

AS FIT souhlasně projednal jmenování proděkanky pro rozvoj Ing. Petry Pavlíčkové, Ph.D.

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 20/2.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Usnesení 20/2 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

6. Různé

V bodě Různé nebyly projednány žádné záležitosti.

7. Termín a úkoly 21. zasedání AS FIT

Termín 21. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Poslední změna: 15.3.2019, 11:14