Zápis z 1. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 15. 11. 2018

Na prvním ustavující zasedání AS FIT ČVUT došlo k volbě nového předsednictva. Dále senátoři projednávali zejména budoucnost studijních programů, prospěchová stipendia, informační systémy pro studijní materiály a možné změny volebních období členů AS FIT. Zasedání se konalo 15. 11. 2018 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 15. 11. 2018, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–22:00
Přítomní senátoři
Lukáš Bařinka, Martin Daňhel, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Karel Jílek, Jan Onderka, Tomáš Valla, Daniel Vašata, Michal Šoch
Hosté
Miroslav Balík, Marcel Jiřina, Tomáš Kalvoda, Ivo Petr, Petr Pulc
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Jan Onderka – tajemník
Zápis zapsal
Jan Onderka
Přílohy
Program
 1. Seznámení s výsledky voleb a volba předsednictva AS FIT
 2. Schválení programu 1. zasedání
 3. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 20. zasedání předchozího AS FIT
 4. Fungování AS FIT
 5. Podmínky přijímacích řízení BSP(E) a MSP(E)
 6. Prospěchové stipendium
 7. Informace o zřízení poradní komise
 8. Dlouhodobá strategie fakulty v akreditaci programů
 9. Krátkodobá strategie fakulty v řešení rozštěpení IS pro studijní materiály
 10. Forma zadávání požadavků pro ICT oddělení
 11. Různé
 12. Termín a úkoly 2. zasedání AS FIT

0. Seznámení s výsledky voleb a volba předsednictva AS FIT

Předseda volební komise do AS FIT Petr Pulc seznámil přítomné s výsledky voleb. Volby proběhly řádně v obou volebních obvodech a jejich výsledky jsou platné. Byla zvolena volební komise pro 1. zasedání AS FIT ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.

AS FIT si zvolil své představenstvo v tajných volbách.

Návrh
Volební komise pro volbu předsedy, předsedajícího a tajemníka AS FIT ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Byla zvolena volební komise pro volbu předsedy, předsedajícího a tajemníka AS FIT ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.
Návrh
Na funkci předsedy AS FIT byla nominována Magda Friedjungová.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
Magda Friedjungová byla zvolena do funkce předsedy AS FIT.
Návrh
Na funkci předsedajícího AS FIT byl nominován Michal Šoch.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Michal Šoch byl zvolen do funkce předsedajícího AS FIT.
Návrh
Na funkci tajemníka AS FIT byl nominován Jan Onderka.
Hlasování
Pro
9,
Proti
1,
Zdrželi se
0
Výsledek
Jan Onderka byl zvolen do funkce tajemníka AS FIT.

1. Schválení programu 1. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 1. zasedání.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 1. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 20. zasedání předchozího AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 20. zasedání předchozího AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 20. zasedání předchozího AS FIT.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
3
Výsledek
Zápis z 20. zasedání předchozího AS FIT byl schválen.

3. Fungování AS FIT

Michal Šoch seznámil zejména nové členy AS FIT s fungováním akademického senátu a s kompetencemi senátorů.

4. Podmínky přijímacích řízení BSP(E) a MSP(E)

Děkan předložil navrhované podmínky přijímacích řízení pro následující akademický rok. Proděkan Miroslav Balík seznámil členy AS FIT s předloženými dokumenty.

Senátoři diskutovali o otázce využití programů pro celoživotní vzdělávání pro snížení počtu kombinovaných studentů, kteří si pouze chtějí zapsat zajímavé předměty a nechtějí programy dostudovat. Dále debatovali o tom, zda není prezentace programů pro zájemce nepřehledná vzhledem k tomu, že starý MSP program hovoří o oborech, zatímco nový MSP o specializacích. Jedná o zákonem vyžadovanou terminologii, nicméně podle proděkana Balíka by mělo být možné webové stránky zpřehlednit.

Návrh
AS FIT schvaluje podmínky přijímacích řízení předložené děkanem. Hlasování proběhne o všech podmínkách najednou.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Podmínky přijímacích řízení BSP(E) a MSP(E) byly schváleny.

5. Prospěchové stipendium

Děkan navrhl prospěchové stipendium dle Statutu FIT, čl. 14, odst. 2 ve výši 15 tis. Kč za průměr 1,0, tj. k vyplacení bude určena celková částka 787 500 Kč.

Návrh
AS FIT schvaluje prospěchové stipendium ve výši 15 tis. Kč za průměr 1,0, tj. k vyplacení bude určena celková částka 787 500 Kč.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schválil prospěchové stipendium ve výši 15 tis. Kč za průměr 1,0, tj. k vyplacení bude určena celková částka 787 500 Kč.

6. Informace o zřízení poradní komise

Děkan v souladu s článkem 26 Statutu FIT informoval AS FIT o zřízení poradní komise pro hodnocení vědecké činnosti jako součásti nové metodiky hodnocení vědecké činnosti schválené grémiem.

AS FIT jako své pozorovatele v této komisi navrhl Tomáše Vallu a Martina Daňhela. Dle dohody se pro oba kandidáty hlasuje najednou. Volba proběhne tajným hlasováním.

Návrh
Volební komise pro toto hlasování je navržena ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Byla zvolena volební komise pro toto hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.
Návrh
Jmenování Tomáše Vally a Martina Daňhela jako pozorovatelů v poradní komisi.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
AS FIT schválil jmenování Tomáše Vally a Martina Daňhela jako pozorovatelů v poradní komisi.

7. Dlouhodobá strategie fakulty v akreditaci programů

Jan Onderka se v rámci předkládaného bodu zeptal, jak je plánováno postupovat v akreditaci programů, aby nedošlo k rozštěpení programů jako u současného MSP, a jak chce fakulta řešit současné rozštěpení.

Dle děkana Marcela Jiřiny bylo nutné nejprve znovu akreditovat Teoretickou informatiku, nicméně poté došlo k prodloužení doby akreditace u ostatních oborů. Možným řešením je postupně reakreditovat ostatní obory starého MSP Informatika jako specializace nového MSP Informatika, zatímco budou dobíhat. Další variantou je, že by ČVUT získalo institucionální akreditaci a mohla přímo akreditovat programy FIT, nicméně takový vývoj se nedá předjímat.

8. Krátkodobá strategie fakulty v řešení rozštěpení IS pro studijní materiály

Jan Onderka se v rámci předkládaného bodu zeptal, zda existuje konkrétní postup fakulty pro sjednocení současných IS pro studijní materiály (Moodle versus Course Pages).

Proděkan Miroslav Balík vysvětlil, že rozštěpení vzniklo, když si po nahrazení EDUXu jedna část fakulty přála používat Moodle pro jeho širší funkcionalitu, zatímco druhá preferovala Course Pages pro jeho jednodušší použití jako služby pro studijní materiály. Proto se rozhodlo, že si autoři materiálů mezi systémy budou moci vybrat s tím, že hlavní rozcestník bude na Moodle. Zároveň ujistil přítomné, že Moodle je systém v aktivním vývoji a neměla by nastat situace vyžadující jeho nahrazení.

Děkan doplnil, že se uvažuje o tom, že by se na Moodle zobrazovaly snapshoty předmětů z Course Pages, nicméně obě služby by existovaly vedle sebe, jelikož vzhledem k 50:50 rozložení předmětů nebude možné přejít na jediný systém. Vytvoření takové funkcionality pravděpodobně bude spíše v řádu let.

V rámci obecné diskuze byl bod uzavřen s převažujícím postojem, že takové řešení je v dané situaci pravděpodobně nejlepší z možných.

9. Forma zadávání požadavků pro ICT oddělení

Karel Jílek se v rámci předkládaného bodu zeptal, zda by neměly být příkazy pro ICT oddělení od vedení fakulty předkládány pouze písemně, případně zpětně písemně dokumentovány, jakmile to bude možné, aby se předešlo případným chybám.

V rámci obecné diskuse byl bod uzavřen s převažujícím postojem, že tento problém by se měl řešit v diskuzi mezi vedením a ICT oddělením.

10. Různé

10.1. Diskuze k možné úpravě volebních období členů AS FIT

Stanislav Jeřábek načrtl svoji vizi úpravy volebních období členů AS FIT, aby docházelo k pravidelné obměně třetiny členů studentské části AS FIT po vzoru Senátu ČR a akademických senátů jiných škol a fakult, s cílem zatraktivnit AS FIT pro studenty.

V rámci obecné diskuze byly zmíněny možnosti, jak lépe popularizovat AS FIT, zejména lepší komunikací AS FIT se studenty na různých platformách a zvýšením užitečnosti infomailů, které mnoho studentů nečte kvůli tomu, že se jich většinou netýkají.

Diskuze byla uzavřena s tím, že se tímto návrhem AS FIT bude dále zabývat na dalších zasedáních.

11. Termín a úkoly 2. zasedání

Termín 2. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Jan Onderka, onderjan@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 6.12.2018, 14:43