Zápis z 2. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 13. 2. 2019

Na druhém zasedání AS FIT ČVUT byla projednána zejména aktuální situace ohledně rezignace proděkana Balíka, stav ICT projektů a činnost PR oddělení. Zasedání se konalo 13. 2. 2019 od 9:00 v zasedací místnosti TH:A-1435.

Místo a čas konání
Středa 13. 2. 2019, zasedací místnost TH:A-1435 FIT ČVUT, doba trvání 9:00–12:00
Přítomní senátoři
Lukáš Bařinka, Martin Daňhel, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Karel Jílek, Jan Onderka, Tomáš Valla, Daniel Vašata, Michal Šoch
Hosté
Veronika Dvořáková, Petra Svobodová Hejlová, Petr Hodač, Marcel Jiřina, Josef Kolář, Martin Vaňko
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Jan Onderka – tajemník
Zápis zapsal
Jan Onderka
Program
  1. Schválení programu 2. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 1. zasedání AS FIT
  3. Odpovědi děkana na dotazy AS FIT
  4. Prezentace PR oddělení
  5. Různé
  6. Termín a úkoly 3. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 2. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 2. zasedání.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 2. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 1. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 1. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 1. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Zápis z 1. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Odpovědi děkana na dotazy AS FIT

Děkan Marcel Jiřina seznámil AS FIT s důvody rezignace proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Miroslava Balíka. Jako důvod byly uvedeny zejména problémy s rozběhnutím systému přijímacího řízení PřiŘíz pro přijímací řízení do následujícího akademického roku, tempo přechodu nasazování systému Moodle a vývoj nového webu. Tyto projekty měl proděkan Balík na starost. Jako oficiální důvod rezignace uvedl absenci podpory jeho práce ze strany vedení FIT.

Děkan ubezpečil AS FIT, že nehrozí provozní problémy studijního oddělení spojené s absencí proděkana, který je momentálně zastoupen děkanem. První fáze přijímacího řízení probíhá standardně pomocí https://prihlaska.cvut.cz a aplikace PřiŘíz slouží spíše pro automatizovanou možnost poskytnutí požadovaných dokumentů od uchazečů. Aplikace prý je v provozuschopném stavu, řeší se chyby a dodělávky, měla by být nasazena od 1. dubna 2019.

Stále je otevřena varianta, že by dr. M. Balík ve funkci proděkana pokračoval, ale probíhá i hledání případných jiných možných nástupců.

Co se týče nového webu, rezignací M. Balíka byl jeho vývoj pozastaven, momentálně si děkan nechává vypracovat další plán vývoje od M. Balíka a separátně od vedoucího oddělení ICT M. Vaňka.

Tomáš Valla apeloval na děkana, aby informoval studenty o situaci s M. Balíkem, aby se předešlo šuškandě a nejasnostem.

Dále děkan seznámil AS FIT s dalšími aktuálními projekty a aktivitami na FIT. Zejména se jedná o zřízení nových laboratoří včetně laboratoře pro virtuální realitu. Dále je třeba zajistit, aby IT systémy splňovaly různá pravidla jako zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR a připravovaný Příkaz rektora o kybernetické bezpečnosti.

Co se týče personální strategie FIT, je v přípravě Kariérní řád FIT a jinak je snaha o zastupitelnost a zvyšování kvalifikace pracovníků, ať již doktorátem či habilitací, nebo např. jazykovou průpravou, zvýšením administrativních znalostí a podobně. Dále je snaha přijímat kvalifikované lidi a posilovat oblasti, ve kterých je fakulta slabá (např. grafika a virtuální realita).

Stanislav Jeřábek se zeptal, zda je zvyšování jazykové průpravy myšleno spíše interně, nebo externě. Děkan odpověděl, že se jedná spíše o různé výjezdy a podobně, kde možnosti jsou, ale nejsou příliš využívány.

Spojovat formu smlouvy (pracovní smlouva / dohoda o provedení práce / dohoda o pracovní činnosti) s postem pracovníků se podle děkana na jiných fakultách ukázalo jako nerozumné. Děkan preferuje smlouvy na dobu určitou před smlouvami na dobu neurčitou, jelikož smlouvy na dobu neurčitou z jeho pohledu zavazují následující děkany. Pracovní smlouva na dobu neurčitou se nevylučuje, nicméně se berou v úvahu i pracovní výsledky a názor vedoucího katedry.

Proběhla diskuse o rizicích smluv na dobu neurčitou. V diskusi zazněly názory o významnosti smlouvy na dobu neurčitou pro mladé akademické pracovníky (např. kvůli hypotékám). Na druhou stranu byla diskutována i rizika spojená se smlovami na dobu neurčitou.

K dalším aktivitám FIT děkan uvedl zejména plánovanou reakreditaci magisterského a bakalářského programu, kde je plánem sloučení magisterského studia do nového programu, novou metodiku hodnocení vědy a výzkumu, jednání o rozšíření prostor FIT a přesun oborů Znalostní inženýrství na Katedru aplikované matematiky.

Nakonec děkan uvedl, že FIT nemá dluhy ani půjčky a převis financí zatím vypadá slibně i s novou metodikou rozpočtu financí ČVUT.

4. Prezentace PR oddělení AS FIT

Vedoucí PR oddělení Josef Kolář prezentoval jeho stav. Mimo vedoucího a jeho zástupce na PR byly po většinu roku 2018 dva zaměstnanecké poměry na plné úvazky. Momentálně neplánovaně přibyl třetí takový poměr s tím, že plánem je půl tohoto úvazku využít pro agendu studijního oddělení.

Co se týče náplně práce PR oddělení, snaží se získávat kvalitní zájemce o studium (mimo jiné organizuje Den otevřených dveří), zvyšovat povědomí o fakultě mezi veřejností (například vydáváním tiskových zpráv nebo pořádáním odborných přednášek a workshopů typu IT večery nebo LAW FIT), zajišťovat interní aktivity pro studenty FIT (např. infomaily) a interní PR aktivity a podporu pro zaměstnance FIT.

Zpětnou vazbu PR oddělení získává například z počtu uchazečů o studium, návštěvnosti akcí, dosahu mediálních výstupů z tiskových zpráv, počtu sledujících na sociálních sítích, zpětné vazby účastníků akcí a podobných kritérií. Počet uchazečů o studium je plně porovnatelný s ostatními předními českými fakultami zabývajícími se informatikou, zpětná vazba od účastníků akcí je podle PR oddělení velmi dobrá. V roce 2018 bylo vydáno 12 tiskových zpráv a získáno 56 mediálních výstupů. Návštěvnost dnů otevřených dveří se stabilně zvyšuje.

Ze stipendijního fondu jsou placeny odměny studentům za prezentaci fakulty na akcích, např. dnech otevřených dveří (jako účelové stipendium v souladu s článkem 4, bodem 2. f) Studijního řádu ČVUT). Do roku 2018 byla většina těchto stipendií pokryta IP projekty, od roku 2019 bude potřeba najít nový zdroj financování.

Jan Onderka se zeptal, zda je v plánu nějak řešit cílení infomailů, vzhledem k tomu, že ho momentálně většina jejich obsahu nezajímá. Josef Kolář odpověděl, že se o tomto již uvažovalo, ale nakonec se došlo k závěru, že by to bylo příliš náročné v poměru k očekávanému benefitu. Stanislav Jeřábek konstatoval, že jemu většina informací v infomailech přijde užitečná a je rád, že fungují.

5. Různé

5.1. Změny na webu

Karel Jílek se zeptal, jak se řeší situace s Miroslavem Balíkem, který je nyní na webu stále uveden jako proděkan pro studium. Děkan odpověděl, že momentálně je situace nejistá a bylo by možná předčasné měnit odpovědnost na všech stránkách, za které doposud odpovídal. Lukáš Bařinka navrhl, jestli by bylo možné alespoň změnit informaci, že je proděkanem, na stránce děkanátu. Děkan toto přislíbil.

5.2. Zeptejte se děkana

Michal Šoch se zeptal, zda by nebylo vhodné obnovit akci „Zeptejte se děkana“. Děkan vyjádřil pochybnosti k stávajícímu formátu akce, která je koncipována spíše masově a redukuje se na otázky typu „proč výuka začíná od 7:30“, což mu nepřijde konstruktivní. Navrhl však odlišný formát, kde by se diskutovalo o nějakém daném tématu spíše formou porady nebo kolektivní diskuse. Většina členů AS FIT je s návrhem poměrně spokojená, ale vyslovuje otázku, jaká témata by se měla řešit. Lukáš Bařinka navrhuje vybrat témata z Ankety.

6. Termín a úkoly 3. zasedání

Termín 3. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Jan Onderka, onderjan@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 7.3.2019, 16:18