Zápis z 3. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 28. 3. 2019

Na třetím zasedání AS FIT ČVUT byl projednán zejména návrh Zdeňka Muzikáře na pozici proděkana pro studijní a pedagogickou činnost, návrh na medaile FIT, kariérní řád a stav ICT. Dále proběhly prezentace proděkanů a vedoucích oddělení k předpokládanému rozpočtu na rok 2019. Zasedání se konalo 28. 3. 2019 od 18:00 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 28. 3. 2019, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 18:00–22:00
Přítomní senátoři
Lukáš Bařinka, Martin Daňhel, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Jan Onderka, Daniel Vašata, Michal Šoch
Hosté
Veronika Dvořáková, Petra Svobodová Hejlová, Petr Hodač, František Janouch, Marcel Jiřina, Josef Kolář, Zdeněk Muzikář, Martin Vaňko, Petra Pavlíčková, Štěpán Starosta, Martin Vrátil, Jan Železný
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Jan Onderka – tajemník
Zápis zapsal
Jan Onderka
Program
 1. Schválení programu 3. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 2. zasedání AS FIT
 3. Návrh proděkana pro studijní a pedagogickou činnost
 4. Medaile FIT
 5. Kariérní řád
 6. Prezentace proděkanů a vedoucích oddělení k rozpočtu na rok 2019
 7. Zhodnocení procesů IT systémů a návrhy zlepšení
 8. Volba předsednictva
 9. Různé

1. Schválení programu 3. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 3. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Program 3. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 2. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 2. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Elektronická hlasování:
Změna termínu zasedání na 28. 3. 2018, 18:00
Pro
8,
Proti
1,
Zdrželi se
1
 • Pro: Friedjungová, Šoch, Onderka, Bařinka, Vašata, Jílek, Daňhel, Jeřábek
 • Proti: Valla
 • Zdrželi se: Guth
Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 2. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
Zápis z 2. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Návrh proděkana pro studijní a pedagogickou činnost

Děkan Marcel Jiřina oznámil AS FIT svůj záměr jmenovat Ing. Zdeňka Muzikáře, CSc., do pozice proděkana pro studijní a pedagogickou činnost od 1. 6. 2019. K bodu předložil jeho životopis. Na zasedání vyzdvihl, že Zdeněk Muzikář byl v době před založením FIT vedoucím provozní skupiny na Karlově náměstí a má tak zkušenosti s vedením lidí.

Zdeněk Muzikář prohlásil, že s tímto záměrem souhlasí a bere to jako výzvu, kterou nicméně akceptuje. Předcházející proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Miroslav Balík mu nabídl pomoc s adaptací na pozici, aby byla zajištěna kontinuita pozice.

Stanislav Jeřábek se zeptal, zda má Zdeněk Muzikář s legislativou ohledně studijní a pedagogické činnosti zkušenosti a doporučil kurzy zaměřené na tuto oblast. Zdeněk Muzikář odpověděl, že ho Miroslav Balík ujistil, že se do toho dá dostat, a zmiňované kurzy se mu bohužel kříží s předešlými plány. Děkan upozornil, že s legislativou může případně pomoci právník František Janouch zaměstnaný na FIT od 1. 1. 2019 a kurzy může případně využít i jiný člen studijního oddělení.

Lukáš Bařinka se zeptal, zda fakulta buduje podhoubí, z něhož by se rekrutovali lidé pro případnou náhradu proděkana, jelikož na pozici proděkana nakonec byl pouze jeden zájemce, ostatně stejným způsobem probíhala i poslední volba děkana. Děkan prohlásil, že zastupitelnost je budována, ale obecně je hledání lidí zejména do vyšších pozic problémové; velká část pracovníků na FIT jsou mladší lidé, kteří chtějí budovat rodinu, což se s obtížnou prací proděkana příliš neslučuje.

Lukáš Bařinka řekl, že by zastupitelnost měla být aktivně podporována a připomněl, že to byl jeden z bodů volebního programu děkana; děkan konstatoval, že na studijním oddělení i oddělení rozvoje již zastupitelnost funguje, od 1. 4. 2019 nastupuje zástup za hlavní účetní a všichni vedoucí oddělení mají své zástupce. Daniel Vašata vyjádřil názor, že malý zájem o vyšší pozice je dán tím, že jsou lidé mladí, a tak by se situace měla do budoucna vylepšovat.

Michal Šoch navrhl hlasování o usnesení 3/1 „AS FIT souhlasně projednal jmenování proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeňka Muzikáře, CSc.“ Vzhledem k hlasování o konkrétní osobě proběhla volba tajně.

Návrh
Volební komise pro usnesení o jmenování proděkana ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Byla zvolena volební komise pro usnesení o jmenování proděkana ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Daniel Vašata.

Usnesení 3/1

Návrh
Usnesení 3/1 „AS FIT souhlasně projednal jmenování proděkana pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeňka Muzikáře, CSc.“
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Usnesení 3/1 bylo schváleno.

4. Medaile FIT

Děkan předložil k projednání svůj návrh o udělení nových Medailí FIT. Svůj výběr kandidátů odůvodnil tím, že chtěl, aby byly medaile udělené hlavně lidem, kteří přispěli ke vzniku fakulty, a to nejen z řad akademiků, ale i administrativních pracovníků. Jelikož u vzniku fakulty nebyl, požádal kolegy z grémia, aby vybrali vhodné nominanty dle svého uvážení a napsali pro ně medailonek.

Jan Onderka konstatoval, že statut Medaile FIT není na webu FIT a zda ho je možné tam zveřejnit spolu s ostatními vnitřními předpisy. Michal Šoch odpověděl, že by měl být na webu Alfresco, ale zasadí se o zveřejnění i na webu FIT. Zároveň dal k diskusi, zda by si medaili nezasloužil i Miroslav Balík jakožto dlouhodobý proděkan pro studijní a pedagogickou činnost a Jiří Škvor, který také významně přispěl k vzniku FIT. Děkan odpověděl, že by to pravděpodobně bylo možné a prodiskutuje to s grémiem.

Michal Šoch navrhl hlasování o usnesení „AS FIT souhlasně projednal návrhy na medaile FIT dle předloženého seznamu s navrženým rozšířením o Miroslava Balíka a Jiřího Škvora.“

Usnesení 3/2

Návrh
Usnesení 3/2 „AS FIT souhlasně projednal návrhy na medaile FIT dle předloženého seznamu s navrženým rozšířením o Ing. Miroslava Balíka, Ph.D., a Ing. Jiřího Škvora.“
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Usnesení 3/2 bylo schváleno.

5. Kariérní řád

Děkan informoval AS FIT o tom, že plánuje vydat směrnici děkana o kariérním řádu, a poskytl její návrh k případné kritice. Jako pointu kariérního řádu označil to, že definuje pozice pracovníků na fakultě; určitá specifikace už je ve vnitřním mzdovém předpisu ČVUT, ale problémem je, že zejména u docenta a profesora v právním řádu ČR splývá akademický titul a vykonávaná pozice. Kariérní řád by tak měl ukotvit jejich pracovní náplň. Zároveň by měl přidat pozici lektora, od kterého není vyžadována vědecká činnost a kariérní růst. Kariérní řád již prošel vědeckou radou a grémiem děkana.

Stanislav Jeřábek se dotázal, proč kariérní řád nemá být implementován jako vnitřní předpis, ale jako směrnice děkana. Děkan odpověděl, že to zákon nevyžaduje, a kariérní řád FIT by podle zákona musel projít nejen AS FIT, ale i AS ČVUT. Jeho případné změny by tak byly obtížné. Stanislav Jeřábek podotknul, že mu přijde eticky správnější, kdyby kariérní řád schvaloval AS FIT (i za cenu, že ho bude muset schvalovat i AS ČVUT), jelikož se podle jeho mínění by tak zásadní věc neměl mít děkan právo měnit sám bez souhlasu AS, a v případě hlasování o usnesení rozhodně bude proti kariérnímu řádu v podobě směrnice děkana.

Daniel Vašata se dotázal, jaký je rozdíl ve vymahatelnosti mezi směrnicí děkana a vnitřním předpisem. František Janouch reagoval, že z hlediska práva směrnice děkana nesmí stanovovat povinnosti studentům, ale to se v kariérním řádu neděje.

Vzhledem k časovým dispozicím byl zbytek diskuse o kariérním řádu odložen za následující bod. Po projednání bodu 5 se diskuse vedla dál.

Lukáš Bařinka vyjádřil názor, že vnitřní předpis vyjadřuje dlouhodobý závazek a stabilitu. Martin Daňhel řekl, že mu není jasné, co přesně kariérní řád přinese jemu jako vyučujícímu s tím, že když splňuje plány výuky, nezbývá mu čas na vědeckou činnost, a tak po něm kariérní řád chce něco nesplnitelného.

Ondřej Guth se zeptal, zda je v plánu, aby se pozice odlišovaly platově podle počtu odučených hodin. Děkan odpověděl, že započitatelné hodiny by měly zůstat, nicméně je snahou mít započitatelné hodiny i za vědu a výzkum.

Ondřej Guth následoval otázkou, zda je snaha zrušit aktuální nastavení, kdy s vyšším počtem odučených hodin je ohodnocení regresivní, tj. za dvojnásobek odučených hodin oproti plánu člověk dostane méně než dvojnásobek ohodnocení. Děkan odpověděl, že kariérní řád vytváří tlak na akademické pracovníky, ale zároveň vytváří pozici lektora, aby tomuto tlaku nebyl vystaven každý, pokud nechce. Kariérní řád je prý koncipován, aby vedoucí katedry měli možnost něco dělat se svými podřízenými, když ti neplní, co se od nich očekává.

Lukáš Bařinka podotkl, že v kariérním řádu je odstavec:
„Akademický pracovník, který na základě zjištění komise uvedené v předchozím odstavci nedodržuje tento kariérní řád, může být na základě dodatku k pracovní smlouvě zařazen na nižší pracovní pozici, než by odpovídala jeho kvalifikačnímu stupni, případně mu může být na základě dodatku k pracovní smlouvě úvazek zkrácen. Nedodržování tohoto kariérního řádu může být rovněž důvodem k rozvázání pracovního poměru.“

Což mu připadá jako bič na akademické pracovníky a mohlo by to být aplikováno selektivně. Děkan odpověděl, že to je věta již vyplývající ze zákoníku práce a v kariérním řádu je proto, aby si to akademičtí pracovníci uvědomili.

Daniel Vašata podotkl, že věda se nedá příliš dobře kvantifikovat na hodiny a hlídat objemem.

Michal Šoch uvedl, že sám se na navrhovaný kariérní řád dívá filosoficky jako „nástroj na flákače“, což by se ale dalo řešit i pozitivním směrem, ne jen negativním; pomocí tohoto dokumentu se žádní tahouni fakulty nezrodí. Sám by raději viděl nějaké otočení a budování pozitivním směrem.

Děkan poděkoval za projevené názory a oznámil, že podobu kariérního řádu ještě bude upravovat podle projevených názorů.

6. Prezentace proděkanů a vedoucích oddělení k rozpočtu na rok 2019

6.1. Oddělení pro rozvoj

Proděkanka pro rozvoj Petra Pavlíčková prezentovala aktivity oddělení pro rozvoj, které se zabývá hlavně administrací různých projektů. V roce 2019 je plánována zejména podpora běžících projektů v hodnotě 53 mil. Kč a je zažádáno o nové projekty v hodnotě ~23 mil. Kč. Plánované výdaje oddělení jsou 45 tis. Kč (nepočítaje platy zaměstnanců, které nejsou součástí rozpočtu oddělení rozvoje).

6.2. Oddělení pro vědu a výzkum

Proděkan pro vědu a výzkum Štěpán Starosta prezentoval aktivity oddělení pro vědu a výzkum. Letošní osobní náklady jsou zhruba 800 tis. Kč, z toho ~250 tis. Kč na náhrady a odměny oponentům a finanční podpora doktorandům ~30 tis. Kč. Na příští rok se počítá s lehkým nárůstem výdajů na oponenty a nárůst finanční podpory doktorandům, odhadem do 200 tis. Kč, jelikož podle plánů rektorátu v přípravě by doktorandi měli dostávat za rok 144 tis. Kč (tj. průměrně 12 tis. Kč za měsíc).

Magda Friedjungová se zeptala, proč byla letos finanční podpora doktorandům jen ~30 tis. Kč. Štěpán Starosta odpověděl, že se o ni mnoho doktorandů nepřihlásilo a těm, co se přihlásili, je z této podpory do stanovené hranice vyplácena jen nízká částka.

6.3. Oddělení pro vnější vztahy

Proděkan pro vnější vztahy Josef Kolář prezentoval přímo plánovaný rozpočet oddělení. Mimo opakujících se výdajů je plánováno vytvořit propagační video fakulty za ~200 tis. Kč.

Lukáš Bařinka se zeptal, co video přinese a k čemu bude dobré. Josef Kolář odpověděl, že při PR činnosti se lidé často dotazují, zda má fakulta nějaké propagační video, a mohlo by pomoci i při různých vnějších prezentacích, kde by bylo ukázáno před samotnou prezentací. Mělo by být dlouhé asi 3 minuty. Oddělení pro vnější vztahy poptávalo ceny u profesionálů v daném oboru a tato částka by zřejmě měla být adekvátní.

Jan Onderka a Lukáš Bařinka vyslovili pochybnosti, aby video nebylo spíše negativní propagací fakulty. Josef Kolář reagoval, že bude vytvořeno tak, aby bylo reprezentativní.

6.4. Oddělení ICT

Vedoucí oddělení ICT Martin Vaňko prezentoval současný stav oddělení ICT a výhled do budoucnosti. Konstatoval, že jeho hlavní dosavadní náplní byla systematizace ICT infrastruktury, mimo jiné redukcí starého hardware uspořil zhruba 500 tis. Kč na energetických nákladech a revitalizoval učebny a AV techniky pomocí projektu „nábyteček“, ze kterého FIT získal 33 mil. oproti původnímu nároku na 26 mil. díky aktivitě administrativy ICT.

Poukázal na současný personální deficit oddělení ICT, kde vývoj celofakultních systémů zajišťují momentálně 4 zaměstnanci na 2,5 úvazku a provoz 12 zaměstnanců na 6,5 úvazku. Tím pádem není možné využít potenciál pořízené techniky ani vylepšovat služby, management je přetížen ad-hoc úkoly, neexistuje zastupitelnost a zaměstnanci nemají kam personálně růst.

Jako vizi do 2019 vidí zejména dotažení revitalizace infrastruktury a zahájení práce na službách s dopadem na uživatele. Z hlediska techniky chce např. revitalizovat sítě (včetně Wi-Fi, která bude velmi zatížená plánovanou laboratoří pro autonomní agenty), sjednotit tiskárny, jelikož staré jsou neekonomické a dosluhují, a systematicky vyřešit zálohování včetně zálohování pro uživatele.

Michal Šoch se zeptal, zda nové úvazky už schválil děkan. Děkan odpověděl, že zatím je to předmětem diskuse.

6.5. Studijní oddělení

Vzhledem k momentální absenci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost prezentoval činnost studijního oddělení děkan.

Studijní oddělení se aktuálně potýká s odchody / absencemi dlouhodobých pracovníků. Je vypsáno výběrové řízení na referentku pro státní závěrečné zkoušky sloučené se sekretářkou katedry softwarového inženýrství.

Co se týče financí, hlavními mimořádnými výdaji v minulých letech byl systém PřiŘíz, u kterého se jedná o zahrnutí jeho funkcí přímo do KOS na celouniverzitní úrovni.

Dále by systém Moodle měl být přenesen na úroveň ČVUT a měla by být rozšířena nová akreditace magisterského studijního programu Informatika o nové specializace.

Děkan zmínil, že systém EDUX by měl být v dohledné době plně vypnut. Lukáš Bařinka podotkl, že stále má v EDUXu javascriptové prezentace, které se nedají převést na nové systémy. Martin Vaňko ho ubezpečil, že bude posílat informační e-mail o vypnutí EDUXu a pokud na něm někdo bude závislý, EDUX vypnut nebude. Dále oznámil, že se pracuje na jeho virtualizaci a pokud se podaří, EDUX bude jako read-only pokračovat dál ve virtualizované podobě.

Jan Onderka se zeptal, zda je na Moodle nebo na Courses všechno, jelikož např. informace o závěrečných pracích nikde neviděl. Magda Friedjungová konstatovala, že jsou na Moodle, jen obtížně nalezitelné.

6.6. Oddělení pro spolupráci s průmyslem

Vzhledem k nepřítomnosti proděkana pro spolupráci s průmyslem Pavla Kordíka prezentoval činnost tohoto oddělení děkan.

Oddělení pro spolupráci s průmyslem zajišťuje spolupráci s průmyslem (více než 40 firem) a kariérní veletrh COFIT, který se v tomto roce konal 20. 3. 2019. Dále pomáhá se získáním EU projektů a voucherů včetně projektu BigCode. Existují také společné laboratoře s firmami. Dále podle plánované směrnice děkana o licencování má nabízet licence na práce vytvořené zaměstnanci a studenty. Dále má FIT vůdčí roli v iniciativě prg.ai.

Michal Šoch se vyjádřil, že budoucnost prg.ai je velmi nejistá, jelikož CIIRC založil konkurenční AICZECHIA.

Ondřej Guth řekl, že na COFIT a podobných akcích se fakulta příliš nepropaguje a že je to škoda vzhledem k tomu, že by se zájemci mohli rozhodovat, jestli půjdou do průmyslu, nebo zůstanou na škole jako akademičtí pracovníci.

Dále děkan seznámil AS FIT s tím, že byla schválena nová metodika rozpočtu ČVUT, kde by FIT měl mít nárůst přibližně 15 mil. Kč.

7. Zhodnocení procesů IT systémů a návrhy zlepšení

Jan Onderka prezentoval svou analýzu aktuálního stavu ohledně IT systémů podle informací, které se doposud dozvěděl. V zásadě podle něj aktuální proces vypadá tak, že z nějakého důvodu (právo / nové požadavky / zastarávání starého systému) vznikne nutnost vytvoření nebo úpravy IT systému. Vzhledem k tomu, že oddělení ICT nemá žádné volné kapacity pro splnění požadavku, tento úkol akceptuje někdo, kdo IT systémy nemá v popisu práce. Tato práce je upozaděna jeho hlavními pracovními povinnostmi a při předání je buď provoz komplikován nesystematičností projektu, nebo při deadline není použitelný (např. PřiŘíz, nový web FIT) a nedá se vyvodit odpovědnost. Nové požadavky navíc přicházejí rychleji než řešení.

Jan Onderka navrhl vyvázat se z tohoto cyklu co nejrychlejším zvýšením počtu vývojářů v oddělení ICT. Tím bude možné zadávat úkoly přímo jemu a vyžadovat po něm odpovědnost za jejich splnění. Po tomto navýšení může děkan zřídit komisi pro informační systémy, která by zajistila, aby se k systémům vyjadřovaly všechny důležité role (student / učitel / užší vedení fakulty) a zajišťovala kontinuitu této vize.

Martin Vaňko reagoval, že by byl rád, kdyby pod oddělení ICT spadaly systémy, které budou vyhodnoceny jako „core“. AS FIT diskutoval o tom, jaké systémy jsou „core“.

Lukáš Bařinka podotkl, že se většina systémů historicky vyvíjela tak, že je někdo naprogramoval pro svůj předmět a později se rozšířily do dalších, a bez takových lidí bychom tu žádné systémy neměli. Jan Onderka podotkl, že s těmito historickými systémy je nutné počítat, ale např. v případě neočekávaného výpadku Ladislava Vagnera pravděpodobně nemáme dostatečnou zastupitelnost pro Progtest a právě pro předcházení těmto kritickým situacím by měla existovat součinnost oddělení ICT a vývojářů těchto systémů na fakultě.

Jan Onderka se zeptal děkana, jaký má názor na přednesený bod. Děkan reagoval, že otázka zvýšení počtu pracovníků v oddělení ICT je zatím v řešení.

8. Volba předsednictva

V průběhu diskuse v bodě 6 se AS FIT stal neusnášeníschopným, z tohoto důvodu tedy byl bod odložen na příští zasedání.

9. Různé

V tomto bodě nebyly diskutovány žádné záležitosti.

Termín 4. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Jan Onderka, onderjan@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 29.4.2019, 13:53