Zápis z 4. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 27. 5. 2019

Na čtvrtém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy, rozpisu FIT na rok 2019, aktualizovaného jednacího řádu Vědecké rady FIT a rozšíření akreditace MSP Informatika 2019. Dále bylo zvoleno nové předsednictvo AS FIT a proběhla diskuse o revizi sylabů a možném zvýšení prospěchových stipendií. Zasedání se konalo 27. 5. 2019 od 12:00 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Pondělí 27. 5. 2019, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 12:00–15:00
Přítomní senátoři
Lukáš Bařinka, Martin Daňhel, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Karel Jílek (od 13:30), Jan Onderka, Michal Šoch, Tomáš Valla, Daniel Vašata
Hosté
Marcel Jiřina, Josef Kolář, Martin Vaňko, Martin Vrátil, Jan Železný
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Jan Onderka – tajemník
Zápis zapsal
Jan Onderka
Program
 1. Schválení programu 4. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 3. zasedání AS FIT
 3. Výroční zpráva FIT
 4. Rozpis FIT na rok 2019
 5. Jednací řád VR FIT
 6. Rozšíření akreditace MSP Informatika 2018
 7. Revize sylabů
 8. Volba předsednictva
 9. Různé
 10. Termín a úkoly 5. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 4. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 4. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
Program 4. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 3. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 3. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Elektronická hlasování:
1. Návrh termínu 4. zasedání, a to dne 27. 5. 2018 od 12:00
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0,
Nehlasovali
2
 • Pro: Friedjungová, Šoch, Onderka, Valla, Vašata, Daňhel, Jeřábek, Guth
 • Nehlasovali: Bařinka, Jílek
2. Schválení výše prospěchových stipendií
Pro
7,
Proti
2,
Zdrželi se
1,
Nehlasovali
0
 • Pro: Friedjungová, Šoch, Bařinka, Jílek, Valla, Vašata, Guth
 • Proti: Daňhel, Jeřábek
 • Zdrželi se: Onderka
Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 3. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
Zápis z 3. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Výroční zpráva FIT

Tajemník FIT Ing. Jan Železný seznámil AS FIT s aktuální výroční zprávou FIT předloženou děkanem.

Zejména zmínil, že došlo k nárůstu na příjmové i výdajové straně: na výdajové straně to především byly mzdové prostředky kvůli nárůstu zaměstnanců o 23 pracovníků (zejména vědeckých pracovníků na nové projekty). Příspěvky na vzdělávání stále tvoří přibližně 80 % příjmů fakulty. Žádná katedra nepřekročila svůj rozpočet. Celkově hodnotí rok 2018 jako úspěšný, fakulta má dostatek prostředků na financování při nenadálých událostech.

Lukáš Bařinka vyslovil svůj názor, že je potřeba, aby na konci roku byla zhotovena zpráva korespondující se schváleným rozpisem, aby bylo možné porovnat kolonku po kolonce, co bylo schváleno a jaká byla skutečnost; z předkládaných materiálů se toto nyní nedá zjistit.

Tajemník reagoval, že pro AS FIT by dle něj mělo být důležitější porovnání skutečnosti v minulém roce a plánovaného rozpočtu v aktuálním roce; tyto údaje v předkládaných dokumentech jsou.

Lukáš Bařinka reagoval, že to jsou dvě odlišné věci související jen okrajově: zaprvé kontrola toho, zda předpoklad v rozpisu koresponduje s realitou, a zadruhé, jak se vyvíjí rozpočet v průběhu let. První v předkládaných dokumentech chybí a je tam pouze několik souhrnných položek.

Tajemník odpověděl, že si asi při předběžné schůzi nerozuměli a udělal jen přehled, nicméně pro příště to může rozepsat, avšak takové rozepsání je časově náročné. Zároveň poukázal na to, že minulé roky se řešila výroční zpráva v květnu a rozpočet až v červnu, což je podle něj lepší, než to dělat na jednom zasedání.

S tím souhlasil Michal Šoch a řekl, že propříště by se asi AS měl vrátit k tomuto způsobu. Dále navrhl kompromisní řešení, že tajemník může udělat sumární rozpis a na požádání rozepíše i jednotlivé položky, které budou zajímat AS.

Lukáš Bařinka s tímto nesouhlasil a vyslovil názor, že v takovém případě AS nebude vědět, v kterých položkách by mohl být problém a které si tedy má nechat rozepsat.

Michal Šoch se zeptal do pléna, jestli má pro AS FIT smysl doplnění rozpisu pro letošní rok. Tajemník reagoval, že jej může provést do konce července.

Další dotazy k tématu nebyly, a tak bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje předloženou výroční zprávu FIT.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Předložená výroční zpráva FIT byla schválena.

4. Rozpis FIT na rok 2019

Děkan předložil k projednání rozpis FIT na rok 2019.

Tajemník FIT zmínil zejména, že rozpis je plánován jako vyrovnaný s tím, že se zvyšují mzdové náklady oproti loňské skutečnosti o zhruba 12 milionů Kč kvůli tomu, že zaměstnanci přijatí v minulém roce pracovali jen část roku, a tak se do mzdových nákladů jejich mzdy nepromítly v plné výši. Zároveň se ale zvýšily předpokládané příjmy fakulty.

Dále děkan zmínil, že se v rozpisu mění přidělování peněz katedrám jako tzv. „tužkovné“. Původně měli vedoucí kateder k přerozdělení zhruba 20 tisíc Kč na zaměstnance, nyní se kvůli zvýšení počtu laboratoří a jejich dražšímu obhospodařování „tužkovné“ změnilo na 15 tisíc Kč s tím, že dalších 5 tisíc Kč se rozděluje na katedry podle počtu a velikosti jejich laboratoří. Důvodem tohoto kroku je vybalancovat finanční situaci mezi katedrami.

Lukáš Bařinka se zeptal, zda „tužkovné“ mají i oddělení; děkan odpověděl, že oddělení jej nepotřebují, protože oproti katedrám mají vlastní rozpočet.

Tajemník FIT uvedl, že v oblasti investic je rozpočet v podstatě vyrovnaný. Z rezervy děkana bylo minulý rok vyčerpáno 162 tisíc Kč a tento rok se také nepředpokládá velké čerpání.

Stanislav Jeřábek se zeptal, zda by se využila rezerva děkana, pokud by vznikla další laboratoř. Děkan odpověděl, že v případě vzniku laboratoře z ERDF projektu by se z rezervy děkana nečerpalo; v případě vzniku laboratoře z rozpočtu fakulty by se z rezervy děkana čerpalo, ale v tomto roce žádná taková není plánována.

Vedoucí ICT oddělení Ing. Martin Vaňko dodal, že ICT oddělení v minulém roce učilo pracovníky žádající o projekty, jak si je naceňovat, aby se nestalo, že se projekt nacení málo a fakulta ho bude muset doplácet z vlastní kapsy, jak se dělo v předchozích letech.

Podle rozpisu se odhadují počty nových úvazků na: 1 na Katedře počítačových systémů, 1 na ICT oddělení, 2,5 pro právnickou pomoc a účetní a 2 jsou v rezervě.

Lukáš Bařinka se zeptal, proč se na ICT oddělení očekává jen 1 pracovník, když na minulém zasedání Martin Vaňko představil svoji vizi s asi 5 pracovníky nad současný počet. Martin Vaňko reagoval, že v prezentaci jsou odhady lidí pro ideální stav; 1 pracovník je spíše na provoz než do vývoje. Děkan řekl, že zatím nemá od Martina Vaňka podklady k tomu, aby byli přijímáni další lidé do vývoje.

Magda Friedjungová konstatovala, že se na AS FIT stále řeší, že ICT nemá pracovníky, ale proč tedy zatím stále nejsou přijímáni. Martin Vaňko řekl, že zatím neměl čas podrobně naplánovat, na co lidi přijme a použije, ale jakmile to naplánuje, tak o ně děkana požádá.

Jan Onderka se zeptal, zda tedy v takovém případě ICT dostane lidi i nad rozpis, pokud o ně požádá. Děkan reagoval, že pokud bude mít vizi, na co je použije, tak je dostane i nad rozpis.

V 13:30 přišel člen AS FIT Karel Jílek.

Michal Šoch se dále vyjádřil k PR oddělení s tím, že diskuse některých členů AS v předchozí debatě o rozpočtu dospěla k závěru, že možná chybí „vize“ PR a mohlo by pomoci, kdyby tam nějaká externí firma přinesla nové nápady.

Lukáš Bařinka dodal, že je otázka, jestli fakulta vzhledem k PR ví, co chce, nebo setrvačností někam jde a vynakládá na to peníze.

Proděkan pro vnější vztahy doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., řekl, že objem rozpočtu je věc rozhodnutí, nicméně je otázka, zda by se měly dávat peníze do externí firmy, která za stovky tisíc nemusí moc přinést.

Michal Šoch reagoval, že to myslel spíše tak, že by stačilo najmout nějakou agenturu, která by pomohla PR dostat se dál.

Proděkan Kolář řekl, že různé agentury dělají své několikadenní akce, kde by mohly pracovníky PR oddělení něco naučit za zlomek peněz; ostatně v rozpočtu je plán na sebevzdělávání, a přislíbil, že se tím bude zabývat.

Lukáš Bařinka se zeptal, jak se zjistí, že nějaká kampaň dopadla dobře. Proděkan Kolář reagoval, že se měří např. návštěvnost a spokojenost, na což Lukáš Bařinka řekl, že to jsou poměrně staré metriky a v dnešní době se už v profesionálních firmách vyhodnocují jiné, s čímž by mohla pomoci třeba ona externí firma.

Magda Friedjungová řekla, že jí není jasné, co PR oddělení chce získat výrobou videa. Proděkan Kolář reagoval, že video by mělo poutavě prezentovat fakultu zejména na akcích.

Martin Vaňko představil plán, jak ICT oddělení využije svůj rozpočet na následující rok. Zejména se bude investovat do nových sítí a WiFi, jelikož stávající infrastruktura dosluhuje a rozhodně nezvládne nápor nových laboratoří (kde se k WiFi připojují stovky zařízení). Dále hodlá revitalizovat tiskárny s tím, že nové budou provozně levnější a sjednocené, aby každý pracovník mohl tisknout na jakékoliv tiskárně. Rovněž bude řešit zálohování a také zvládne buď zprovoznění výpočetního clusteru, nebo vylepšení služby helpdesk.

Jan Onderka se zeptal, k čemu se může používat výpočetní cluster. Martin Vaňko odpověděl, že cluster může ihned využívat pro výpočty například Katedra počítačových systémů a Katedra číslicového návrhu. Dále by bylo možné na clusteru spustit render farmy pro výuku některých předmětů, i když vědecké využití by bylo primární. Na druhou stranu vylepšení helpdesku by mělo pozitivní dopad na všechny uživatele díky zlepšení služeb ICT.

Tomáš Valla se zeptal, zda bude cluster zprovozněn před létem, kdy se provádí největší množství vědeckého výzkumu. Martin Vaňko reagoval, že pravděpodobně ne, ale na léto bude dostupný cloud s nižší výpočetní silou.

Stanislav Jeřábek se zeptal, zda bude na clusteru možno měřit rychlost běhu instancí problémů a porovnávat mezi sebou. Martin Vaňko reagoval, že cluster ani cloud nejsou určeny k měření, k tomu by měl být použit SMP z projektu Big Code.

Další připomínky nebyly, a tak bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje předložený rozpis na rok 2019.
Hlasování
Pro
6,
Proti
1,
Zdrželi se
3
Výsledek
Předložený rozpis na rok 2019 byl schválen.

5. Jednací řád VR FIT

Děkan předložil AS FIT ke schválení aktualizovaný jednací řád Vědecké rady FIT. Aktualizace je podle něj hlavně formální, provedená kvůli změně zákona, kde se změnily některé paragrafy, na které se jednací řád VR FIT odvolává, a některé věci již jsou explicitně v novém zákoně, tudíž není důvod je mít v jednacím řádu. Jediná změna mimo formálních je prodloužení doby hlasování na internetu ze 2 na 5 dní, jelikož se stávalo, že někteří členové VR FIT se nestihli v hlasování vyjádřit.

AS FIT neměl k jednacímu řádu dotazy.

Návrh
AS FIT schvaluje aktualizovaný jednací řád VR FIT.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
Aktualizovaný jednací řád VR FIT byl schválen.

6. Rozšíření akreditace MSP Informatika 2018

Děkan předložil dokumenty k rozšíření akreditace MSP Informatika 2018. Uvedl, že základní myšlenka je „reakreditovat“ celý starý magisterský program do nového magisterského programu, který zatím má pouze jednu specializaci Teoretická informatika. Všechny stávající obory se přesunou do nových specializací.

Jan Onderka se zeptal, zda došlo v reakreditovaném programu k větším změnám ve složení předmětů. Děkan reagoval, že příliš ne, spíš se změnili garanti některých předmětů. V jednotlivých specializacích došlo jen k dílčím změnám podle zkušeností. Ze stávajících zaměření oboru Webové a softwarové inženýrství se stanou samostatné specializace.

AS FIT neměl další dotazy.

Návrh
AS FIT schvaluje dokumenty k rozšíření akreditace MSP Informatika 2018.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Dokumenty k rozšíření akreditace MSP Informatika 2018 byly schváleny.

7. Revize sylabů

Magda Friedjungová předložila e-mail od studenta, který se obrátil na AS FIT s tím, že panuje zmatek v anglických sylabech v Bílé knize ČVUT, Bílé knize FIT a v KOS. Některé předměty mají např. v Bílé knize FIT uvedený pouze sylabus v češtině, což studentům komplikuje sestavení soupisů pro zahraniční studium, musí dohledávat sylaby mezi systémy a příp. žádat garanty, aby soupisy doplnili.

Ondřej Guth řekl, že když dělal rozvrháře, byl na vině nefungující proces v KOS; v některých předmětech jsou špatně sylaby přímo tam, např. proto, že rozhraní je neintuitivní a není jasné, která část sylabu se má doplnit kam. Opravit informace v sylabech mohou jen samy katedry, protože jen ty ví, co tam má být správně. Jakmile budou informace opraveny v KOS, měly by do druhého dne být aktualizovány i bílé knihy, nicméně je bude potřeba dále zkontrolovat, jestli export z KOS fungoval správně.

Karel Jílek se zeptal, zda by se dalo něco dělat se starými průchody v KOS, např. z roku 2010, které už pravděpodobně nikdo nestuduje, ale přesto tam překážejí. Děkan reagoval, že to je složitější, protože např. při rodičovské dovolené nějakého studenta fakulta musí udržovat daný průchod déle. Nicméně přislíbil, že nechá provést revizi sylabů a podívá se, zda by se staré průchody už z KOS nemohly odstranit.

8. Volba předsednictva

Pro volbu nového předsednictva byli nominováni:

 • Magda Friedjungová – předsedkyně
 • Michal Šoch – předsedající
 • Daniel Vašata – tajemník

Hlasování o předsednictvu proběhlo tajnou volbou.

Návrh
AS FIT volí volební komisi pro volbu předsednictva ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Tomáš Valla.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT zvolil volební komisi pro volbu předsednictva ve složení Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Tomáš Valla.
Návrh
AS FIT tajnou volbou volí nové předsednictvo ve složení: Magda Friedjungová – předsedkyně, Michal Šoch – předsedající, Daniel Vašata – tajemník.
Hlasování
Pro
9,
Proti
1,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT tajnou volbou zvolil nové předsednictvo ve složení: Magda Friedjungová – předsedkyně, Michal Šoch – předsedající, Daniel Vašata – tajemník.

9. Různé

9.1 Zvýšení prospěchových stipendií

Stanislav Jeřábek se zeptal, zda by nemělo zvýšit prospěchové stipendium, když v předchozích letech razantně vzrostl studijní fond.

Jan Onderka řekl, že sice není proti navyšování prospěchového stipendia, ale věc má podle něj ještě další stránku; student, který se domnívá, že v dalším semestru bude mít vážený průměr na získání stipendia, je motivován zapsat si jednodušší volitelný předmět, ze kterého dostane lepší známku, oproti složitějšímu předmětu, který by mu víc dal, kvůli vyššímu stipendiu.

Lukáš Bařinka se zeptal, zda je počítání studijního průměru fixní, nebo zda je možné měnit. Pokud by se dalo změnit jen na povinné předměty programu a specializace, tento problém by zmizel.

Karel Jílek reagoval, že kdyby se počítaly jen povinné předměty, tak by nikdo nedosáhl na nutnou podmínku pro získání stipendia, což je minimálně 30 dosažených kreditů ze semestru.

Ondřej Guth se vyjádřil, že si nemyslí, že je tohle problém, zvláště když je FIT kritizován, že je zde minimální prostor pro volitelné předměty.

Martin Daňhel řekl, že částka 15 tisíc Kč za semestr pro studenta v nejlepší prospěchové kategorii se mu zdá jako zoufale malá.

Lukáš Bařinka doplnil, že si myslí, že stipendia by měla být primárně udělována za to, jak studenti studují, a souhlasí, že by se v případě přebytku prostředků měla adekvátně zvýšit.

Děkan reagoval, že je potřeba se zamyslet také nad tím, odkud se dostávají peníze do stipendijního fondu; zejména to je z příspěvků za nadstandardní dobu studia. Jelikož studium takových studentů se také musí zaplatit z prostředků fakulty a jejich příspěvky jdou do studijního fondu, kde nemohou být využity jinak než na stipendia, fakticky se jedná jenom o přesun peněz z fakultních prostředků do stipendijního fondu; tím pádem, čím víc se zvyšuje stipendijní fond, tím horší je situace fakultního rozpočtu.

Děkan uvedl, že je pro něj lepší dát peníze do stipendií, která budou podporovat vědu (např. stipendia pro doktorandy nebo Výzkumné léto na FITu), z čehož plyne šance získat další užitek pro fakultu, např. zlepšením jejího výzkumného postavení díky vědeckým článkům. Dále sice podporuje postupné navyšování prospěchového stipendia, ale chce ho zvyšovat postupně a ne skokově.

Lukáš Bařinka řekl, že by bylo pěkné moci se pochlubit tím, že když někdo dobře studuje, tak dostane adekvátní stipendium; to by i motivovalo dobré studenty, aby zůstávali na škole a neodcházeli do byznysu. Souhlasí, že stipendium by se mělo zvyšovat postupně, ale uvítal by větší dynamiku onoho zvyšování.

Martin Daňhel se zeptal, zda se z stipendijního fondu mohou vyplácet i doktorandi. Stanislav Jeřábek odpověděl, že existuje fond pro doktorandy, z něhož se může vyplácet pouze doktorandům, a fond pro studenty, z něhož se může vyplácet libovolný student včetně doktorandů.

Michal Šoch bod uzavřel s tím, že pokud by někdo chtěl navrhnout novou směrnici pro stipendia, AS FIT ji může zhodnotit.

9.2 Další revize předpisů FIT

K navržené směrnici o licencování děkan řekl, že po setkání s členy AS došli k tomu, že v momentální verzi se spíše jedná o směrnici o komercializaci děl než o licencování. Řekl, že by měl mít další iteraci se zapracovanými připomínkami ještě před létem.

Dále děkan nechal připomínkovat kariérní řád na katedrách. Uvedl, že současně probíhá práce na kariérního řádu celého ČVUT, takže je otázka, jestli FIT nemá čekat na něj.

Děkan dále uvedl, že by v červnu chtěl svolat další zasedání, na kterém by byl projednán nový dlouhodobý strategický záměr FIT a řád doktorského studia FIT.

10. Termín a úkoly 5. zasedání AS FIT

Proběhlo hlasování o termínu 5. zasedání AS FIT volbou mezi dvěma termíny.

Návrh 1
5. zasedání AS FIT proběhne 17. 6. ve 14:00.
Hlasování
Pro
8,
Proti
1,
Zdrželi se
1
Návrh 2
5. zasedání AS FIT proběhne 10. 6. v 9:00.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
5. zasedání AS FIT proběhne 10. 6. v 9:00.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Jan Onderka, onderjan@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 10.6.2019, 13:00