Zápis ze 7. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 26. 11. 2019

Na sedmém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení výroční zprávy o činnosti ČVUT FIT za rok 2018, schválení podmínek pro přijetí do BSP a MSP, schválení výše prospěchových stipendií, schválení disciplinární komise. Senát byl dále seznámen s návrhem strategického záměru pro rok 2020. V bodu Různé byl senát informován o požadavku finanční podpory IT soutěže mezi studenty FIT a FEL. Na závěr bylo diskutováno uznávání předmětů mezi BSP a MSP a uznávání vědeckých publikací do kreditů doktorského studia. Zasedání se konalo 26. 11. 2019 od 16:15 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Úterý 26. 11. 2019, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 16:15–18:15
Přítomní senátoři
Michal Šoch, Jan Onderka, David Buchtela, Lukáš Bařinka, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Marek Suchánek, Magda Friedjungová, Daniel Vašata
Hosté
František Janouch, Marcel Jiřina, Zdeněk Muzikář, Petra Pavlíčková, Martin Pilný
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Daniel Vašata – tajemník
Zápis zapsal
Daniel Vašata
Program
  1. Schválení programu 7. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 6. zasedání AS FIT
  3. Výroční zpráva o činnosti ČVUT FIT za rok 2018
  4. Podmínky pro přijetí BSP
  5. Podmínky pro přijetí MSP
  6. Prospěchové stipendium
  7. Disciplinární komise
  8. Strategický záměr pro rok 2020
  9. Různé
  10. Termín a úkoly 8. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 7. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 7. zasedání.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 7. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 6. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 6. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 6. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Zápis z 6. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Výroční zpráva o činnosti ČVUT FIT za rok 2018

Děkan FIT seznámil členy senátu s předloženou výroční zprávou o činnosti ČVUT FIT za rok 2018. Mezi členy senátu, děkanem a proděkankou pro rozvoj, Ing. Petrou Pavlíčkovou, Ph.D., proběhla krátká diskuse, ve které se řešila jednak vizuální stránka předkládané zprávy a také drobné věcné komentáře.

Po této diskusi bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje předloženou výroční zprávu o činnosti ČVUT FIT za rok 2018.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Předložená výroční zpráva o činnosti ČVUT FIT za rok 2018 byla schválena.

4. Podmínky pro přijetí BSP

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., seznámil členy senátu s aktualizací podmínek pro přijetí do BSP pro akademický rok 2020/2021. Nejvýznamnější změnou je odpadnutí administrativní zátěže v počátcích přihlašovacího procesu a posun bodové hranice garantující přijetí ze 65 bodů na 70 bodů.

Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje podmínky pro přijetí do BSP pro akademický rok 2020/2021.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Podmínky pro přijetí do BSP pro akademický rok 2020/2021 byly schváleny.

5. Podmínky pro přijetí MSP

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., seznámil členy senátu s aktualizací podmínek pro přijetí do MSP pro akademický rok 2020/2021. Jedná se především o přijímání do nově akreditovaných oborů/specializací.

Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje podmínky pro přijetí do MSP pro akademický rok 2020/2021.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Podmínky pro přijetí do MSP pro akademický rok 2020/2021 byly schváleny.

6. Prospěchové stipendium

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., navrhl pro vyplacení prospěchových stipendií fixní částku 15 500 Kč pro nejlepší studenty za výsledky v letním semestru 2018/2019.

Mezi senátory a děkanem následně proběhla diskuze o stavu a průběhu čerpání stipendijního fondu, při které byl děkan požádán, aby předložil souhrnný přehled o pohybech ve stipendijním fondu včetně účelu jednotlivých částek.

Po této diskusi bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje navrhovanou výši 15 500 Kč prospěchového stipendia za výsledky v LS 2018/2019 pro nejlepší studenty.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schválil navrhovanou výši 15 500 Kč prospěchového stipendia za výsledky v LS 2018/2019 pro nejlepší studenty.

7. Disciplinární komise

Michal Šoch seznámil členy senátu s navrhovaným složením disciplinární komise:

Zaměstnanci
Ing. Jan Trdlička, Ph.D., člen komise
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D., člen komise
Ing. Josef Vogel, CSc., člen komise
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D., první náhradník
Mgr. Petr Novák, Ph.D., druhý náhradník
Studenti
Ing. Stanislav Jeřábek, člen komise
Ing. Tomáš Nováček, člen komise
Bc. Jiří Hanuš, člen komise
Eliáš El Frem, první náhradník
Peter Kolárovec, druhý náhradník

Všichni navržení s členstvím v komisi souhlasili.

Hlasování o členech komise proběhlo tajnou volbou, hlasovalo se o komisi jako celku.

Návrh
AS FIT volí volební komisi pro volbu disciplinární komise ve složení Lukáš Bařinka, Daniel Vašata, Stanislav Jeřábek.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT zvolil volební komisi pro volbu disciplinární komise ve složení Lukáš Bařinka, Daniel Vašata, Stanislav Jeřábek.
Návrh
AS FIT tajnou volbou volí disciplinární komisi v předloženém složení.
Hlasování
Pro
9,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT tajnou volbou zvolil disciplinární komisi v předloženém složení

8. Strategický záměr pro rok 2020

Děkan seznámil senát s Plánem realizace Strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FIT ČVUT v Praze pro rok 2020.

Proběhla diskuze o některých nejasných bodech uvedeného plánu.

9. Různé

V bodu Různé byly sděleny informace ohledně IT soutěže mezi studenty FIT a FEL, projednávalo se uznávání předmětů mezi BSP a MSP a uznávání vědeckých publikací do kreditů doktorského studia.

9.1 IT soutěž mezi studenty FIT a FEL

Martin Pilný, zástupce studentského klubu FIT++, informoval přítomné senátory o konání dalšího ročníku IT soutěže mezi studenty FIT a FEL spolupořádané se studentským klubem FEL+-. Zároveň požádal děkana o finanční podporu této soutěže. Děkan přislíbil, že se bude tímto návrhem zabývat.

9.2 Uznávání předmětů mezi bakalářským a magisterským studijním programem

Senátor Jan Onderka otevřel diskusi o problematice zapisování a uznávání bakalářských předmětů v magisterském předmětu a naopak. Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., představil senátu připravovaný plán označení skupiny bakalářských a magisterských předmětů, které by bylo administrativně jednoduché zapisovat i z druhého studijního programu (tj. bakalářské z magisterského a magisterské z bakalářského).

9.3 Uznávání vědeckých publikací do kreditů doktorského studia

Senátor Jan Onderka inicioval diskuzi o uznávání vědeckých publikací získaných v době magisterského (bakalářského) studia do kreditů v doktorském studiu. V současnosti se takové publikace nezapočítávají. Podle vyjádření některých senátorů by se tyto vědecké publikace započítávat měly. Děkan krátce reagoval a přislíbil, že se tímto podnětem bude zabývat.

10. Termín a úkoly 8. zasedání AS FIT

Termín a místo 8. zasedání AS FIT bude stanoveno pomocí elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Daniel Vašata, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 9.1.2020, 11:24