Zápis z 8. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 19. 12. 2019

Na osmém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení podmínek pro přijetí do BIE a MIE, schválení podmínek pro přijetí do DSP a schválení plánu realizace strategického záměru FIT pro rok 2020. V bodu Různé bylo diskutováno zavedení systému AEDO, analýza fakultní komunikace, nový web fakulty, čerpání stipendijního fondu a činnost ICT oddělení. Na závěr bylo přijato usnesení týkající se kontroly činnosti ICT oddělení. Zasedání se konalo 19. 12. 2019 od 16:00 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Úterý 19. 12. 2019, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 16:00–18:00
Přítomní senátoři
Lukáš Bařinka, Magda Friedjungová, Ondřej Guth, Stanislav Jeřábek, Jan Onderka, Marek Suchánek, Tomáš Valla, Daniel Vašata
Hosté
Marcel Jiřina, Zdeněk Muzikář, Martin Pilný
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Daniel Vašata – tajemník
Předsedající Michal Šoch byl zastoupen Danielem Vašatou.
Zápis zapsal
Daniel Vašata
Program
 1. Schválení programu 8. zasedání
 2. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 7. zasedání AS FIT
 3. Podmínky pro přijetí do BIE
 4. Podmínky pro přijetí do MIE
 5. Podmínky pro přijetí do DSP
 6. Strategický záměr pro rok 2020
 7. Různé
 8. Termín a úkoly 9. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 8. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 8. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 8. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu ze 7. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis ze 7. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Elektronická hlasování:
Návrh termínu 8. zasedání, a to dne 19. 12. 2019 od 16:00.
Pro
7,
Proti
2,
Zdrželi se
0,
Nehlasovali
1
 • Pro: Bařinka, Friedjungová, Guth, Jeřábek, Onderka, Valla, Vašata
 • Proti: Suchánek, Šoch
 • Nehlasovali: Buchtela
Návrh
AS FIT schvaluje zápis ze 7. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Zápis ze 7. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Podmínky pro přijetí do BIE

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., seznámil členy senátu s aktualizací podmínek pro přijetí do BIE pro akademický rok 2020/2021. Stejně jako v loňském roce budou studenti přijímáni do aktuálně akreditovaného programu. Oproti loňskému roku došlo k úpravám některých formulací, aby byly více přesné z právního pohledu. Dále došlo k zvednutí bodové hranice z 60 na 65 bodů. Pokud student nenastoupí z důvodů, které neovlivní, např. problémy se získáním víza, tak je mu přijetí o rok odloženo (tzn. že už nemusí opakovat přijímací zkoušku).

Po krátké diskuzi byly navrženy potřebné úpravy dat, jejichž zanesení spolu s následným schválením bylo formulováno do usnesení 8/1.

Návrh usnesení 8/1
AS FIT schvaluje přijímací podmínky pro přijetí do BIE po zapracování následujících úprav: v článku 3 odst. 3 a 4 se datum April 17, resp. March 31, nahrazuje datem April 20 a v článku 5 odst. 4 začátek odstavce upravuje na: „The tests and interviews will take place within the period of May 4-15, 2020. Within the period of April 20-30, 2020,…“.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Usnesení 8/1 bylo schváleno.

4. Podmínky pro přijetí do MIE

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., seznámil členy senátu s aktualizací podmínek pro přijetí do MIE pro akademický rok 2020/2021. Oproti loňským podmínkám došlo pouze k drobným úpravám.

Následně proběhla diskuze o způsobu, jakým v podmínkách pro přijetí formulovat nutnost mít absolvované alespoň bakalářské vzdělání. Tuto formulaci je potřeba zapracovat na více místech a děkan s proděkanem pro studijní a pedagogickou činnost přislíbili její zapracování do příštích podmínek přijímacího řízení.

Opět byly navrženy potřebné úpravy dat, jejichž zanesení spolu s následným schválením bylo formulováno do usnesení 8/2.

Návrh usnesení 8/2
AS FIT schvaluje přijímací podmínky pro přijetí do MIE po zapracování následujících úprav: v článku 3 odst. 3 a 4 se datum March 31 nahrazuje datem April 20 a v článku 5 odst. 4 začátek odstavce upravuje na: „The tests and interviews will take place within the period of May 4-15, 2020. Within the period of April 20-30, 2020,…“.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Usnesení 8/2 bylo schváleno.

5. Podmínky pro přijetí do DSP

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., seznámil členy senátu s aktualizací podmínek pro přijetí do DSP pro akademický rok 2020/2021.

Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh
AS FIT schvaluje podmínky pro přijetí do DSP pro akademický rok 2020/2021.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Podmínky pro přijetí do DSP pro akademický rok 2020/2021 byly schváleny.

6. Strategický záměr 2020

Děkan FIT seznámil členy senátu s Plánem realizace strategického záměru FIT pro rok 2020, do kterého byly od minulého zasedání zapracovány vznesené připomínky a který byl souhlasně projednán Vědeckou radou fakulty dne 9. 12. 2019.

Návrh
AS FIT schvaluje předložený Plán realizace strategického záměru FIT pro rok 2020.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
AS FIT schválil předložený Plán realizace strategického záměru FIT pro rok 2020.

7. Různé

V bodu Různé bylo diskutováno zavedení systému AEDO, analýza fakultní komunikace, nový web fakulty, čerpání stipendijního fondu a činnost ICT oddělení. Na závěr bylo přijato usnesení týkající se kontroly činnosti ICT oddělení.

7.1 Zavedení systému AEDO

Ondřej Guth inicioval diskuzi ohledně přechodu FIT z portálu PES na systém AEDO a o souvisejících byrokratických krocích. Řešilo se zejména, co se stane, pokud si uživatel neověří identitu na personálním oddělení. Nikdo z přítomných k tomu neměl dostatečné informace, a tak byla diskuze uzavřena.

7.2 Analýza fakultní komunikace

Jan Onderka otevřel diskuzi ohledně Analýzy fakultní komunikace, kterou senátu poskytl děkan. V té souvislosti byl děkan požádán, aby dokumenty, které jsou příliš velké pro zaslání e-mailem, sdílel senátu prostřednictvím oficiálních systémů ČVUT, např. Google drive.

7.3 Nový web fakulty

Lukáš Bařinka zmínil, že dle původního plánu měl být v den zasedání zveřejněn nový web fakulty. Děkan informoval senát, že nový web by měl být představen v únoru, přičemž se nejprve předpokládá souběh starého a nového webu a cca v březnu pak oficiální přechod na nový web. Dále byl na děkana vznesen dotaz, zda nový web splní Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Dle děkana ano, ovšem není si jistý, zda budeme mít toto od dodavatele doloženo oficiálně.

Lukáš Bařinka dále seznámil senát s výsledky jednoduché analýzy vývojové verze nového webu, ze které plyne, že v mnoha charakteristikách je stávající web fakulty srovnatelný nebo dokonce lepší než web nový. Děkan byl vyzván, aby se tímto problémem vedení fakulty zabývalo. Lukáš Bařinka v této souvislosti vznesl několik dotazů, konkrétně: Kdy bude nový web nasazen? Kdy bude starý web odstaven? Kdy bude nový web měřitelně lepší než 12 let starý a neaktualizovaný web? Kdy a jestli bude nový web splňovat Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací?

7.4 Kredity v doktorském studijním programu a jejich uznávání

Stanislav Jeřábek znovu otevřel diskuzi o uznávání vědeckých publikací získaných v době magisterského (bakalářského) studia do kreditů v doktorském studiu. V současnosti se takové publikace nezapočítávají. Dle děkana se předseda ORP prof. Pavel Tvrdík jakožto hlavní osoba odpovědná za toto rozhodnutí nebrání diskuzi.

7.5 Čerpání stipendijního fondu

Lukáš Bařinka vyjádřil nespokojenost s formou a obsahem přehledu o pohybech ve stipendijním fondu, které si senát FIT od děkana vyžádal na 7. zasedání. Dodaný přehled ve formě dokumentu v MS Excel obsahoval detailní informace o pohybech peněz, ovšem jak se ukázalo, v mnohem širším kontextu, přičemž částky odpovídající pohybům ve stipendijním fondu byly pouze pod filtrem. Tento způsob působil bez dodatečného vysvětlení nejasně. Z pohledu senátu by stačilo dodat data v agregované podobě – tj. celkové součty za jednotlivé typy položek, a naopak vynechat informace, které se stipendijního fondu netýkají. Děkan přislíbil nápravu.

7.6 Situace na ICT oddělení

Daniel Vašata informoval senát o dohadech a nejasnostech ohledně fungování ICT oddělení, které se šíří po fakultě. Jedná se zejména o nejasnosti ohledně čerpání finančních prostředků a personální politiky. Po krátké diskuzi senát přijal usnesení, ve kterém žádá děkana o prověření situace a o následné informování senátu.

Návrh usnesení 8/3
AS FIT žádá děkana FIT, aby poskytl detailní informace o čerpání rozpočtu a výdajích ICT oddělení včetně informací o nově pořízeném hmotném a nehmotném majetku (SW licence, SW podpora atd.) a o aktuální personální politice a personálním stavu ICT oddělení.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schválil usnesení 8/3.

8. Termín a úkoly 9. zasedání AS FIT

Termín a místo 9. zasedání AS FIT bude stanoveno pomocí elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Daniel Vašata, Ph.D., daniel.vasata@fit.cvut.czTajemník Akademického senátu FIT


Poslední změna: 9.1.2020, 11:37