Ing. Adam Vesecký

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Receptář

Autor
Jakub Rathouský
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Adam Vesecký
Oponenti
Ing. Josef Pavlíček, Ph.D.
Anotace
Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci na správu receptů, stejně tak jako zpracování dat z jiných webových portálů. Implementace bude zahrnovat webovou aplikaci, tvořenou z frontendu a backendu, a mobilní aplikaci. Tématem analýzy budou existující receptáře, po kterých bude následovat návrh vlastního řešení, a dále popis použitých technologií při implementaci. Výsledná aplikace bude obsahovat funkce jako správu receptů, vyhledávání mezi nimi nebo externími recepty, a možnost přístupu k nim jak z webové aplikace, tak i z mobilní. Přínosem této aplikace je umožnit jejím uživatelům vyhledávat a zobrazovat si recepty z více zdrojů na jedné stránce, stejně tak jako ukládat jejich vlastní recepty a sdílet je mezi uživateli.

Diplomové práce

Engine pro renderování a procedurální generování voxelových světů

Autor
Lukáš Hepner
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Adam Vesecký
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá tvorbou vykreslovací části herního enginu, specializujícího se na voxelovou grafiku. K jejímu vykreslení jsou připraveny shadery, na nichž je popsáno, jak zvýšit vizuální kvalitu přidáním světla a stínů. Na připravených shaderech je zároveň ukázáno, jak lze využít možností grafické karty, optimalizovat pomocí ní vykreslování a snížit zátěž procesoru. Druhá část textu se zabývá procedurálním generováním terénu a využitím L-systémů ke generování vegetace. Pozornost je věnována šumovým funkcím zaručujícím deterministické chování generátoru.

Analýza moderních softwarových architektur

Autor
Jakub Rathouský
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Adam Vesecký
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Zvolit vhodné architektonické řešení pro konkrétní aplikaci představuje náročný úkol, který vyžaduje, aby měl návrhář základní povědomí o běžně užívaných architektonických typech a vzorech na různých úrovních abstrakce, a dokázal je vhodně nakombinovat v konzistentní celek. Cílem této práce bude čtenáři přiblížit populární architektonická řešení, jmenovitě architekturu mikroservis v oblasti provázanosti webových služeb, dále pak Clean architecture, Hexagonal architecture a Onion architecture v oblasti návrhu těchto jednotlivých služeb, a konečně, MVC a MVVM jakožto architektonické vzory v oblasti uživatelské interakce s těmito službami. Jednotlivé typy budou podrobně popsány a vysvětleny z hlediska jejich principů, architektonické struktury a možnostech použití. Praktickým výstupem práce bude ukázkový prototyp několika propojených služeb, na kterých bude demonstrována příkladná implementace všech představených typů, a ty budou posléze vyhodnoceny z hlediska praktičnosti, udržitelnosti, snadnosti rozšiřování a automatizovaného testování.

Analýza metodik vývoje izometrických 2D her

Autor
Jan Glaser
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Adam Vesecký
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na analýzu vývoje izometrických 2D her. Důraz je kladen na tvorbu izometrických 2D textur. Součástí práce je aplikace umožňující automatickou tvorbu takovýchto textur z 3D modelovacích nástrojů, a také aplikace demonstrující užití těchto textur. Výstup této práce bude prospěšný herním vývojářům.

Moderní technologie a přístupy k vývoji webových aplikací

Autor
Petr Pondělík
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Adam Vesecký
Oponenti
Ing. Tomáš Chvosta
Anotace
V současné době je správná volba technologií a přístupů v oblasti vývoje webových služeb a aplikací klíčem k úspěchu. Proto je důležité mít přehled o aktuálních technologiích a přístupech, a především jim porozumět. Správně volit technologie či udržovat přehled o aktuálních trendech jsou však v současném rychle se vyvíjejícím světě webových technologií obtížné úkoly. Cílem této práce je provést čtenáře světem současného vývoje webových aplikací. Práce cílí na to, aby čtenáři nejprve poskytla obecný úvod do této oblasti a co nejpřirozenější cestou se zaměřila na témata REST, GraphQL a PWA. Tato témata pak popíše a vysvětlí podrobně. Praktickým výstupem této práce bude implementace prototypu webové aplikace rozděleného do komponent na straně serveru a na straně klienta. Tento prototyp bude demonstrovat využití vhodných technologií a přístupů k vývoji REST API, GraphQL API a progresivních webových aplikací. V závěru budou jednotlivé komponenty prototypu, a tedy také technologie využité pro jejich implementaci, zhodnoceny z hlediska kvality a obtížnosti implementace, rozšiřitelnosti, udržitelnosti a testovatelnosti.