Ing. Vojtěch Jirkovský

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím

Autor
Markéta Veverková
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Kadlec
Anotace
Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na asistenci rekreačním lodím. Výstupem je webová aplikace, nová verze tohoto informačního systému, implementovaná v PHP frameworku Symfony. Hlavním přínosem této práce je fakt, že nově implementovaný informační systém je, na rozdíl od jeho staré verze, rozšiřitelný o nové funkce a zároveň má intuitivnější uživatelské rozhraní.

Webová aplikace pro sdílené nákupní seznamy

Autor
Sára Juranková
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.
Anotace
Tato práce analyzuje současné řešení aplikací pro tvorbu a sdílení nákupních seznamů a navrhuje a implementuje vlastní aplikaci "Sdílené nákupy". Aplikace nabízí tvorbu a sdílení nákupních seznamů mezi uživateli. Oproti ostatním aplikacím nabízí několik vlastních řešení, která zajistí její snadné využití a ovládání primárně českými uživateli. Přínosem této práce je alternativní řešení usnadňující organizaci jedné z nejčastějších aktivit moderního člověka - nakupování a spolupráci při něm.

Integrace aplikací na společný dashboard

Autor
Simona Kurňavová
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Marek Suchánek
Anotace
Táto práca sa zaoberá analýzou súčasných riešení problematiky správy väčšieho množstva aplikácií z užívateľského pohľadu, návrhom vhodnejšieho a vylepšeného riešenia a jeho následnou implementáciou. Cieľom práce je správne navrhnúť systém, ktorý spája niekoľko aplikácií do jedného dashboardu, jeho implementácia a otestovanie funkcionalít. Zameriava sa aj na prívetivé užívateľské rozhranie a intuitívnu prácu so systémom. Pri vývoji sa využívajú framework technológie Django a Angular 5 pre dve oddelené aplikácie predstavujúce klienta a server systému, prepojené pomocou REST API.

Webová aplikace pro řešení třícestné merge kolize

Autor
Mikuláš Dítě
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.
Anotace
Tato práce dokumentuje soudobý stav algoritmů pro začleňování změn a předkládá přehled nejnovějších publikovaných diff algoritmů. Verzovací systémy nyní pracují na úrovni řádků. Dále tato práce prezentuje nový způsob, jak verzovat soubory přes abstraktní syntaktický strom. Konkrétně byla implementována webová aplikace, která zvoleným algoritmem řeší kolize při spojování změn a vznikla testovací sada, na které je řešení porovnáno s existujícím verzovacím programem.

Informační systémy využívající klient-server architektury

Autor
Tomáš Markacz
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.
Anotace
Cílem této bakalářské práce je implementace webového informačního systému, který je založen na klient-server architektuře. V této práci jsou popsány nejen výhody tohoto řešení, ale také úskalí, která se v průběhu implementace naskytla. Informační systém byl vytvořen na základě provedené analýzy a návrhu. Následně byla provedena implementace a testování řešení. Výsledkem je funkční informační systém pro advokátní kancelář podporující zpracování objednávek právnických služeb. V závěru práce je provedeno srovnání klíčových procesů bez a s podporou tohoto informačního systému.

Webová aplikace pro správu dotazníků

Autor
Karel Papež
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš
Anotace
Práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu dotazníků. V úvodu je provedena rešerše existujících nástrojů, následovaná návrhem vlastního řešení. K realizaci je využit PHP framework Symfony2. Aplikace umožňuje vytvoření a vyplňení dotazníku s podmíňeným zobrazením otázek. Aplikaci je možné jako modul integrovat do jiné aplikace.

Nástroj pro tvorbu budovatelských her ve Flashi

Autor
Šárka Turečková
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Správa přístupových seznamů pro EDUX

Autor
Vojtěch Petrus
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Kadlec

Přijímací řízení - uživatelské rozhraní pro uchazeče

Autor
Martin Horský
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš

Přijímací řízení - uživatelské rozhraní pro studijní oddělení

Autor
Tomáš Polívka
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Ondřej Guth, Ph.D.

Vliv UX na spokojenost uživatelů s webovou stránkou a dopad na jejich návratnost

Autor
Klára Hanyková
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš

Online nástroj pro správu projektů

Autor
Lukáš Kutílek
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Kadlec

Uživatelské rozhraní pro nástroj na správu projektů

Autor
Jonáš Kýček
Rok
2012
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka

Diplomové práce

Opensource portál pro tvorbu a správu faktur s webovým rozhraním a API

Autor
Petr Suchý
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Mgr. Petr Matyáš
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro vytváření a ná- slednou správu účetních dokladů neboli faktur. Za cíl si klade analyzovat exis- tující řešení problému a dále požadavky podnikatelů na funkčnost takové apli- kace. Na výsledky analýzy naváže návrhem aplikace, která bude dostupná přes aplikační rozhraní a webového rozhraní, které bude sloužit běžným uživatelům k ovládání aplikace. Aplikace klade důraz na přenositelnost a schopnost fun- govat v různorodých prostředích. Aplikace bude umožňovat kromě vytváření a správy faktur také jejich export do formátu PDF, odesílání faktur emailem přímo z prostředí aplikace, adresář klientů nebo ceník zboží. Výstupem práce je aplikace ovladatelná přes REST API nabízející funkčnost požadovanou za- dáním a dalšími požadavky, které vzešly z analýzy. Druhou částí výstupu je pak jednoduché webové rozhraní pro ovládání aplikace

Aplikace pro správu tematických okruhů k státní závěrečné zkoušce

Autor
Vojtěch Petrus
Rok
2016
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Jirkovský
Oponenti
Ing. Tomáš Kadlec
Anotace
Tato práce se zabývá správou tematických okruhů k státní závěrečné zkoušce a jejich zobrazení studentům. Zkoumá rozšíření běžící na výukové aplikaci EDUX a snaží se odhalit jejich nedostatky a možnosti vylepšení. Cílem práce je navrhnout a implementovat nástroje, které bude možné snadno integrovat do stávajích systémů a které maximálně usnadní správu okruhů.