RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.

  • TH:A-922

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Generování kalendářových událostí z dat dle Otevřených formálních norem

Autor
Matouš Dlabal
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Tato práce se zaměřuje na zpracování dat dle otevřených formálních norem (OFN), což jsou standardy pro zveřejňování dat, definované Ministerstvem vnitra. Cílem je vytvořit nástroj umožnující generování kalendářových událostí z takových dat, která jsou zveřejněná podle OFN a navíc obsahují časovou specifikaci. Práce obsahuje analýzu, návrh a dokumentaci pro implementační část -- knihovnu, HTTP službu a webovou stránku -- a také popis některých formátů a norem. Knihovna a HTTP služba, které je možné dále využít i v rámci jiných nástrojů, umožňují samotné generování událostí. Webová stránka, dostupná na adrese https://matous-dlabal.gitlab.io/ofn-to-ical-web/, nabízí formulář pro pohodlnou práci s knihovnou a HTTP službou.

Využití principů Linked Data pro účely výsledků voleb

Autor
Jan Novák
Rok
2013
Typ
Bakalářská práce
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka

Léková encyklopedie 2

Autor
Jiří Růžička
Rok
2019
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem druhé verze webové aplikace Léková encyklopedie, která zobrazuje informace o léčivých přípravcích, účinných látkách a jejich vlastnostech. Práce se věnuje celému procesu vývoje aplikace od analýzy po testování. Identifikuje problémy a nedostatky první verze aplikace a přináší jejich řešení. Těmito nedostatky jsou hlavně nevhodně použitý framework a neoptimalizovaná práce s lékovými daty z RDF databáze. Dále se věnuje funkcím, které by aplikace měla mít, aby ulehčila život jak běžným uživatelům, tak expertům z oblasti zdravotnictví, zejména pak funkci vyhledávání informací o lécích, zobrazování těchto dat a zaznamenávání medikace a následné upozorňování na ni. Data, nad nimiž je aplikace postavena, byla již serializována z RDF databáze do JSON-LD souborů. Ty jsou uloženy v databázi Apache CouchDB. Pro fulltextové vyhledávání je použita platforma Apache Solr a jako webový server slouží technologie OpenResty(r). Pro upozorňování na medikaci je použito prohlížečové rozšíření. V závěru se práce věnuje zhodnocení výsledků vývoje aplikace.

Aplikace pro podporu otevírání dat o dřevinách pomocí otevřené formální normy

Autor
Ladislav Prix
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Otevřenáformálnínormajepojemdefinovanýv§3odst.9zákonač.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o datovou specifikaci, která zaručí, že otevřená data splňující tyto požadavky budou mít jednotnou formu a budou navzájem kombinovatelná. V současnosti ale neexistuje mnoho aplikací, které by data splňující tyto otevřené formální normy používaly. To pak demotivuje poskytovatele dat, aby svá data podle otevřených formálních norem publikovali. Cílem této práce je ukázat poskytovatelům dat výhody poskytování dat podle otevřené formální normy. Toho je dosaženo tvorbou otevřené formální normyprodřevinyasoučasnouimplementacíaplikace,kterádataodřevinách podle otevřené formální normy zpracovává a zobrazuje v seznamu a v mapě. Aplikacedata,kterásplňujítutonormu,periodickystahujeaihnedzobrazuje. Přímotedyposkytovatelůmdatukazujevýhodyposkytovánídleotevřenéformální normy, tedy že pokud tuto otevřenou formální normu využijí, aplikace třetí strany je mohou ihned začít využívat. Prácesetedyzabýváanalýzouexistujícíchdatatvorbouotevřenéformální normy.Dálesezabývácelýmprocesemtvorbywebovéaplikace.Tedyanalýzou, návrhem architektury a výběrem technologií, implementací, dokumentací a následně testováním aplikace. V závěru se práce zabývá hodnocením dosažených výsledků.

Aplikace usnadňující vyhledání adresních míst v RÚIAN

Autor
Tomáš Le
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Ivan Halaška
Anotace
Bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci webové aplikace usnadňující vyhledávání adresních míst v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Analytická část se zabývá nedostatky existujících řešení, na základě kterých byly vytvořeny požadavky pro novou aplikaci. S ohledem na požadavky byl vytvořen návrh aplikace, která byla následně implementována. Aplikace byla implementována za využití technologií Apache Solr, Spring Data a Vue.js. Aplikace byla kontejnerizována, aby bylo možné ji snadno nasadit.

Webový server pro poskytování dynamicky generovaných objektů ve formátech RDF

Autor
Jan Řasa
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Řada objektů na webu dat tvoří natolik velkou skupinu (až nekonečnou), že je není možné všechny perzistentně uložit a publikovat. Je nutné nabídnout server, který na základě požadavku klienta na daný objekt příslušná data dynamicky vygeneruje a odešle klientovi. Tato práce se zabývá analýzou již existujících řešení, návrhem a implementací daného serveru včetně otestování základní funkcionality. Server bude umožňovat uživateli definovat RDF (Resource Description Framework) entity pro dynamické generování v několika formátech. Návrh bude zohledňovat již zaběhlé technologie z oboru Linked Data, jako je například dotazovací jazyk SPARQL. Server bude implementován v jazyce Java.

Mobilní klient pro LinkedPipes ETL na platformě Android

Autor
David Paleček
Rok
2021
Typ
Bakalářská práce
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
LinkedPipes ETL je systém pro práci s linked data, který má pouze webové rozhraní. Tato práce se zabývá tvorbou mobilního klienta LinkedPipes ETL pro platformu Android. Obsahuje všechny stádia vývoje této aplikace, což jsou sepsání požadavků pro aplikaci, procházení exiistujících řešení, navrhování aplikace, implementace, testování a tvorba dokumentace.

Diplomové práce

Aplikace podporující re-decentralizaci Webu: Manažer fotografií

Autor
Karel Dvořák
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Lukáš Bařinka
Anotace
Tato práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace podporující re-decentralizaci Webu, která spolupracuje s technologií Solid. Na základě požadavků a výsledků analýzy je navržena aplikace zaměřena na správu fotografií. V práci je uvedena analýza, návrh, realizace, testování, a nasazení aplikace, společně se zpětnou vazbou komunity. Výstupem implementační části je webová aplikace umožňující správu fotografií na frameworku Solid.

Klient a server pro Linked Data Notifications a ActivityPub

Autor
Antonín Karola
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Oponenti
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.
Anotace
"Získejme web zpět!" - Sir Tim Berners-Lee, tvůrce World Wide Webu. Pro podporu re-decentralizace webu, principů otevřených dat a skutečného vlastnictví dat, buduje tato práce aplikace na základě technologií od Web Consortium (W3C). Práce prozkoumává nejnovější W3C protokoly a doporučení: Linked Data (propojená data), RDF datový model, Linked Data Platform, Linked Data Notifications (LDN), Activity Streams (AS), ActivityPub (AP) a projekt Solid. Pro důkaz použitelnosti těchto technologií jsou vytvořeny a publikovány tři proof-of-concept aplikace (aplikace na ověření konceptu). Hlavním cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou webovou aplikaci podporující decentralizovanou komunikaci. Jako první je provedena analýza existujících LDN a AP aplikací. Na základě této analýzy je vybrán solid-server jako server pro LDN část a Pleroma server pro AP část. Jako klient je vytvořena nová aplikace Inbox. Inbox je webová aplikace napsaná ve frameworku Angular. Tento klient je otestován pomocí automatických unit a end-to-end testů. Uživatelské rozhraní aplikace je podrobeno uživatelskému testování kognitivním průchodem. Na základě výsledků je pak aplikace vylepšena. Nakonec je Inbox klient zdokumentován, publikován jako open-source na GitHubu a instance aplikace je nasazena na web.

Framework pro mobilní aplikace využívající Linked Data a registr RÚIAN

Autor
Martin Melka
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou frameworku, jenž umožní efektivní vizualizaci a vyhledávání v datech, která jsou propojena s existující sadou lokačních dat za využití principů propojených dat (Linked Data). Pro ověření a demonstraci funkcionality frameworku bude použit český Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Navrhovaný framework definuje flexibilní způsob propojování entit bez lokačních údajů s městy, domy a jinými objekty z RÚIAN nebo jakéhokoliv jiného vyhovujícího zdroje propojených dat. Práce nejprve definuje RDF slovník, kterým lze popsat metainformace o propojovaných datech. Následně je vytvořena knihovna pro zpracování definic strukturovaných podle tohoto slovníku. Dále je navržen a implementován indexovací server, který zefektivní vyhledávání propojených objektů na základě jejich lokace. Nakonec je vytvořena klientská Android aplikace, využívající tento framework k zobrazování propojených dat na mapě.

Validátor CSV souborů dle W3C doporučení CSV on the Web

Autor
Vojtěch Malý
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.
Oponenti
Ing. Petr Špaček, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje na tvorbu validátoru Comma-separated values (CSV) souborů podle W3C doporučení CSV on the Web. Zmíněné doporučení definuje, jakým způsobem se mají ukládat tabulková data ve formátu CSV a jak k nim mohou být přikládány dodatečná metadata v podobě JavaScript Object Notation for Linked Data (JSON-LD) deskriptorů. Validátor je knihovna napsaná v programovacím jazyku Java. Součástí práce je i konzolová aplikace, webová služba a webová aplikace, které využívají implementovanou knihovnu pro spouštění validací. Práce se zabývá celým vývojovým procesem validátoru: analýzou, návrhem, implementací s ohledem na budoucí vývoj, testováním a dokumentací. Na závěr je vyvinutý validátor vyhodnocen vzhledem k již existujícím validátorům.