Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Vybrané techniky digitálního marketingu pro software cílený na specifickou skupinu uživatelů

Autor
Martin Ehrlich
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Tato práce analyzuje techniky digitálního marketingu v kontextu software zaměřeného na specifickou skupinu uživatelů. Práce je strukturována jako inspirace pro čtenáře a jeho digitální marketingovou kampaň. Analýza efektivních technik se skládá ze tří částí - popisu jednotlivých technik, analýzy výchozích předpokladů podle Ryana a Jonese a případové studie. Provedenou analýzou jsem určil čtyři techniky, které by měly být efektivní pro software zaměřený na specifickou skupinu uživatelů a vystavěl na základě jejich detailního rozboru kampaň pro konkrétní imaginární produkt. Přínosem této práce je určení digitálních marketingových technik, které je efektivní použít pro software zaměřený na specifickou skupinu uživatelů a předání znalostí jak je využívat čtenáři.

Produktový návrh platformy pro nabízení relevantních informačních zdrojů

Autor
Matúš Koperniech
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Anotace
Táto práca sa venuje návrhu systému pre jednoduchší prístup k článkom na Internete z pohľadu produktového manažéra. Čitateľ sa dozvie o úlohách a zodpovednostiach role produktového manažéra a dôležitosti jeho prítomnosti v produktovom týme pred začatím samotného vývoja. Tieto poznatky sú ďalej aplikované na danú produktovú príležitosť pre návrh samotného systému a jeho vizuálnych prototypov.

Analýza veřejných zakázek v oblasti outsourcingu ICT služeb

Autor
Vít Nehasil
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Anotace
V této bakalářské práci je shrnuta legislativa zadávání veřejných zakázek v České republice a analyzovány veřejné zakázky zadané v časovém období 2008 - 2015 se zaměřením na ICT služby. Výsledkem práce je zhodnocení současného stavu trhu veřejných zakázek, které by mělo pomoci malé či střední firmě při rozhodnutí, zda se o veřejné zakázky ucházet nebo ne.

Analýza vhodných business modelů pro vývojáře mobilních aplikací

Autor
Jozef Chvostaľ
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. Martin Půlpitel
Anotace
Táto práca sa zaoberá analýzou dostupných business modelov pri predaji mobilných aplikácií v obchodoch s aplikáciami. Prvá časť popisuje trh s mobilnými aplikáciami. Druhou časťou je analýza jednotlivých modelov, ktorá pokračuje prípadovými štúdiami úspešných aplikácií a odhadom časových kriviek výnosov pri predaji aplikácií. V poslednej časti sú na základe predchádzajúcich častí vyslovené doporučenia pre firmu spúšťajúcu vývoj a predaj mobilných aplikácií.

Analýza přijímání plateb v digitální měně Bitcoin

Autor
Radim Knížek
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. František Štampach, Ph.D.

Automatické obchodování s aktivy - implementace aplikace pro výuku

Autor
Šárka Malá
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Mgr. Jan Starý, Ph.D.
Anotace
Práce se zaměřuje na algoritmické obchodování a měla by sloužit k přiblížení této problematiky především studentům finančně-ekonomických předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT. Teoretická část pojednává o algoritmickém obchodování, burzách a samotných akciích. Jsou zde také popsány základní metody a algoritmy, které jsou využívány počítačovými programy sloužícími k reálnému algoritmickému obchodování. Cílem praktické části práce je vytvoření výukové aplikace, která simuluje tyto roboty, operující přímo na světových burzách. Reálného efektu však nikdy nemůže být dosaženo, kvůli nedostatečně aktuálním vstupním datum. Aplikace je napsána v jazyce R s podporou frameworku Shiny a historická data o cenách akcií jsou čerpána z finančního serveru Yahoo Finance.

Simulace modelu monopolistické konkurence - aplikace pro výuku ekonomických předmětů na FIT

Autor
Martin Kluger
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. Dana Vynikarová, Ph.D.
Anotace
Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky prostorových modelů monopolistické konkurence a formou responzivní webové aplikace umožnit simulaci skutečné tržní situace na Salopově kruhovém modelu. Aplikace umožňuje hru proti počítačem řízeným firmám, ale také proti skutečným hráčům. Běžnými prostředky je obtížné prostorové modely prezentovat uchopitelnou formou. Tato aplikace má za cíl usnadnit pochopení těchto ekonomických modelů formou výukové hry. Výsledky této práce umožňují zpestření výuky a zvýšení zájmu studentů o studium ekonomických předmětů. Jan Amos Komenský ukázal hodnotu výuky za pomoci her již v 17. století a není pochyb o tom, že aplikace podobné této budou i do budoucna zefektivňovat učení studentů po celém světě.

Outsourcing testování softwaru

Autor
Jakub Jirka
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Anotace
V této práci analyzuji problematiku v oblasti testování softwaru z hlediska zadávající firmy. V analýze jsou zmapovány zásadní oblasti outsourcingu testování softwaru. Jedná se o příjmy, náklady, přínosy a rizika. Následné parametrizované případové studie ukazují možnosti realizace různě velkých projektů. Na jejichž základě by měl být čtenář určit, zda je pro něj vhodné uvažovat o outsourcingu testování softwaru.

Informační systém pro online správu osobních financí

Autor
Martin Horák
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá online správou osobních financí a řeší problém špatného hospodaření s financemi českých občanů. Cílem práce je analyzovat trh s dosavadní nabídkou aplikací pro správu financí, zjistit potřebné uživatelské funkce a na základě zjistění navrhnout a implementovat vlastní webovou aplikaci pro správu financí. Informace jsem zpracovával pomocí vlastních dotazníků a internetových recenzí. Zvolený problém jsem vyřešil navržením a implementováním aplikace pro správu osobních financí s jednoduchým GUI, které zvládne ovládat i technicky méně zdatný uživatel a možností zobrazení grafického souhrnu všech dostupných transakcí uživatele, rozčleněných dle zvolených kategorií a dle zvoleného data.

Analýza digitální měny bitcoin z hlediska investiční příležitosti

Autor
Michal Rendla
Rok
2014
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. Zdeněk Konfršt, Ph.D.

Technicko-ekonomická analýza trhu s herními konzolemi

Autor
Veronika Gorškova
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
V této práci je analyzována současná situace na trhu s herními konzolemi. Klade si za cíl porovnat jednotlivé produkty mezi sebou po technické i ekonomické stránce, zhodnotit úspěšnost jejich podnikové strategie, a vyhodnotit současnou pozici konzolí na trhu vůči osobním počítačům. V neposlední řadě se také pokusím odhadnout výrobní náklady, marže a zisky jednotlivých výrobců a také jakým směrem se tento segment bude dále vyvíjet.

Analýza webových portálů pro komunitní financování

Autor
Lucie Stará
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Anotace
Tato práce se věnuje rozboru toho, co je komunitní financování, neboli crowdfunding. Shrnuje jeho principy a druhy a také stručně popisuje jeho historický vývoj. Dále analyzuje pravidla a vzhled největších českých i zahraničních crowdfundingových portálů. V praktické části se zabývá problémem sledování projektů v čase jejich trvání s důrazem na sledování vývoje a získávání denních dat. Za tímto účelem byl vytvořen nástroj, který stahuje data o zadaných projektech a ukládá je do textových souborů. Tato data mohou být použita pro účely tvorby grafů. Praktická část také obsahuje analýzu dat z několika projektů, která byla stažena tímto nástrojem. Dále rozebírá faktory stojící za úspěchem nebo neúspěchem projektu.

Informační systém pro správu klientů poskytovatele WiFi připojení

Autor
Lukáš Korel
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro správu klientů poskytovatele WiFi připojení. Cílem práce je analýza běžných požadavků správců a techniků menších sítí na takový systém, návrh systému s ověřením proveditelnosti a ekonomické vyhodnocení systému. Cílem práce je také ověření možnosti získávání informací o stabilitě a propustnosti bezdrátových spojů. Navrhovaný systém je určen pro kombinaci s produkty od společnosti MikroTik, které jsou menšími poskytovateli internetového připojení často používány. V první části práce je provedena analýza současných řešení a vyhodnocení jejich limitů. Následuje část s analýzou požadavků na informační systém. Další částí je návrh systému. V něm je vytvořen datový model pro ukládání dat do relační databáze a návrh grafického uživatelského rozhraní aplikace pro přenosný osobní počítač techniků. V této části jsou také vytvořeny testy pro ověření proveditelnosti komunikace mezi osobním počítačem a síťovými zařízeními. Systém je navrhován pro implementaci v programovacím jazyce Java. V části ekonomické vyhodnocení navrhovaného systému je vypočítána návratnost investice v případě, že se poskytovatel připojení rozhodne nechat si systém vytvořit. V závěru jsou vyhodnoceny limity navrhovaného řešení a uvedeny možnosti dalšího rozšíření systému. V příloze lze nalézt vytvořené zdrojové kódy pro grafické uživatelské rozhraní. Nacházejí se v ní také zdrojové kódy a konfigurace zařízení, pomocí kterých byla ověřena proveditelnost systému. Hlavním přínosem této práce je ověření proveditelnosti systému a vytvoření návrhu, který je připraven pro budoucí implementaci.

Vlastní zaměstnanci versus outsourcing v zajištění ICT služeb

Autor
Tomáš Domagalský
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o výhodnosti zajištění vybraných služeb z oblasti informačních a komunikačních technologií vlastními zaměstnanci oproti outsourcingu externími subjekty. V práci je popsán stav outsourcingu v oblasti informačních a komunikačních technologií a jaké jsou jeho důvody, výhody, nevýhody a rizika. Výsledkem praktické části je posouzení, kdy je daná z variant výhodnější u jednotlivých služeb a jaké to má implikace pro samotné poskytovatele outsourcingu.

Analýza využití informačních technologií při sběru odpadu v moderním městě

Autor
Lukáš Ther
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. Martin Půlpitel
Anotace
Bakalářská práce se zabývá analýzou využití informačních a komunikačních technologií při správě a organizaci města se zaměřením na problematiku sběru odpadu. Na základě dat poskytnutých firmou VERB Group s.r.o. je provedena analýza výhod technologie Bigbelly ve srovnání s alternativními technologiemi i s tradičním řešením sběru odpadu. Analýza technologie Bigbelly dále řeší finanční výhodnost technologie, dopad na životní prostředí a možnosti rozšíření technologie v budoucnu.

Komunitní financování vývoje PC her

Autor
Jan Kubovic
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce pojednává o komunitním financování vývoje počítačo- vých her. V práci jsou popsány kampaně z dvou největších světových por- tálů zaměřených na komunitní financování. Práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V praktické části se nejdříve zabývám obecnou analýzou kampaní. Poté se zaměřuji na konkrétní projekty, které využily komunitního financování. Nakonec se zabývám odhadem objemu vybraných peněz pro rok 2016.

Simulace koncentrovaného trhu - aplikace pro výuku ekonomických předmětů na FIT

Autor
Michal Kocánek
Rok
2016
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace na podporu výuky ekonomických předmětů, která simuluje koncentrovaný trh. Popis experimentu se nachází v teoretické části. Součástí praktické části práce je analýza, návrh, implementace, testování a nasazení aplikace. Zvolený problém jsem vyřešil pomocí frameworku Java Spring. Výstupem je aplikace spuštěná na veřejně dostupném serveru a příloha této práce obsahuje její zdrojový kód.

Diplomové práce

Studie proveditelnosti nasazení technologie blockchainu v bankovnictví

Autor
Michal Rendla
Rok
2017
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
Ing. Jiří Smítka
Anotace
V této diplomové práci se zabývám využitím technologie blockchainu pro banky a ostatní tradiční finanční instituce. Blockchain je hlavním technologickým prvkem dnešních veřejných decentralizovaných kryptoměn. V roce 2016 existuje již velké množství decentralizovaných kryptoměn, ovšem první a exemplární decentralizovanou kryptoměnou pořad zůstává Bitcoin. Banky si všimli těchto decentralizovaných kryptoměn a chtějí je využit pro své vlastní potřeby. Moje studie proveditelnosti se zabývá realizovatelnosti nasazení a využitelností decentralizovaných kryptoměn v bankách z technologického, ekonomického a legislativního hlediska.

Simulace strategií spolupráce na oligopolistickém trhu coby pomůcka pro výuku ekonomických předmětů

Autor
Martin Kluger
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
Oponenti
PhDr. Ing. Tomáš Evan, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je představit problematiku spolupráce na oligopolistickém trhu a umožnit takovou spolupráci simulovat v rámci responzivní webové aplikace. Ta umožňuje uživateli otestovat své schopnosti proti počítačem řízenému protivníkovi nebo proti dalším skutečným hráčům. Jedná se o výpočetně náročnou simulaci, kterou je obtížné předvést běžnými prostředky. Výsledky této práce to však umožňují velmi snadno. Výuka formou hry s sebou také přináší velký počet výhod a množství aplikací podobné této, které zefektivňují výuku po celém světě, každým dnem roste.