Pro zaměstnance

Zahraniční stáže

Důležitou součástí profesního života zaměstnanců vysokých škol jsou zahraniční cesty, krátkodobé pobyty, stáže, školení, výukové pobyty, pobyty v rámci tvůrčího volna apod. Jde o běžnou součást profesního života zaměstnanců vysokých škol. Ve větší míře se týká akademických a výzkumných pracovníků, ale významnou roli hraje také u zaměstnanců na technickém nebo administrativní úseku. Kromě nabírání nových zkušeností a seznamování se s fungováním vysokých škol v zahraničí, je mobilita prostředkem pro zvyšování kvalifikace a osobního růstu jednotlivých pracovníků. V širším kontextu vytváří předpoklady pro opravdovou internacionalizaci prostředí školy.

Možnosti stáží

Základním předpokladem mobility zaměstnanců je získání a distribuce finančních prostředků, které jsou nutné k její realizaci. Z tohoto hlediska můžeme mobility rozdělit do následujících skupin:

  • Mobility hrazené z rozpočtu pracoviště, případně z rozpočtu přidělených grantů a řešených projektů: o nich rozhoduje vedoucí pracoviště (resp. nositel grantu nebo hlavní řešitel projektu)  

  • Mobility hrazené z prostředků programu Erasmus+: o tyto mobility se mohou ucházet všichni zaměstnanci ČVUT ve výběrovém řízení

  • Mobility hrazené ze specifických zdrojů: např. mobilitní projekty (národní nebo mezinárodní), národní nebo mezinárodních agentury, fondy, nadace apod. (viz např. Dům zahraniční spolupráce

RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy

Ing. Daniela Illnerová

Odborná referentka Oddělení pro vnější vztahy

Ing. Regina Šmídová

Sekretářka Katedry teoretické informatiky
Fakultní koordinátorka programu Erasmus+