Přijímací řízení 2020/2021 do magisterského studijního programu

Fakulta informačních technologií má akreditován jeden magisterský studijní program, uchazeč tedy podává jen jednu přihlášku a specializaci si zvolí až během studia. Po podání přihlášky musí doložit potvrzení o řádném ukončení bakalářského studia, pokud není absolventem FIT. Dále se musí zúčastnit přijímací zkoušky, pokud mu nebyla prominuta.

Magisterský program FIT nese název Informatika. Studovat jej lze pouze prezenční, formou. Standardní doba studia jsou dva roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul inženýr (Ing.).

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do magisterského studia. Ty obsahují všechny důležité informace, termíny, data a podrobný popis dokumentů, které uchazeč musí fakultě dodat.

Průběh přijímacího řízení

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do magisterského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek
 3. Přihlásit se do webové aplikace pro přijímací řízení
 4. Případně dodat přílohy přihlášky
 5. Případně absolvovat přijímací zkoušku
 6. Zapsat se do studia

Podmínky přijetí

Uchazeč bude přijat bez přijímací zkoušky, pokud v akademickém roce 2019/2020 úspěšně absolvuje bakalářský studijní program na naší fakultě. Další studenti budou přijati do naplnění kapacity (380 studentů) na základě sestavení pořadí podle výsledku přijímací zkoušky.

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje časový plán přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020. Kopii bakalářského diplomu musí uchazeč dodat do 18. 6. 2020. Přijímací zkouška se bude konat 2. 6. 2020. Zápis do studia se uskuteční 2. 9. 2020.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška bude organizována formou testu u počítače, který bude trvat 90 minut. Z přijímací zkoušky je možné získat 0–100 bodů. Test bude tvořen úlohami s výběrem odpovědí.

Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do magisterského programu. Pro uchazeče o studium je zveřejněna vzorová přijímací zkouška. Uchazeč se může podívat i na vzorové zkoušky z minulých let.

Studijní specializace

Přihláška se podává do studijního programu „Informatika“ (akreditovaného v roce 2018), specializaci si student volí během studia – nejpozději se zadáním diplomové práce. V roce 2020/2021 se otevírají všechny specializace.

Den otevřených dveří

Ve středu 29. 1. 2020 pořádá fakulta pro zájemce o magisterské studium Den otevřených dveří. Zájemce se může:

 • Zúčastnit prezentace studia na naší fakultě
 • Podívat se na stánky jednotlivých specializací
 • Prohlédnout si prostory fakulty
 • Navštívit specializované laboratoře

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat Studijní oddělení na e-mail pririz@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do podatelny.

Adresa Studijního oddělení:

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., zdenek.muzikar@fit.cvut.czProděkan pro studijní a pedagogickou činnost


Last modified: 2.1.2020, 11:42