Přijímací řízení 2020/2021 do bakalářského studijního programu

Fakulta informačních technologií má akreditován jeden bakalářský studijní program, uchazeč tedy podává jen jednu přihlášku a studijní obor si zvolí až během studia. Po podání přihlášky musí doložit potvrzení o složení státní maturitní zkoušky. Dále se musí zúčastnit přijímací zkoušky, pokud mu nebyla prominuta.

Bakalářský program FIT nese název Informatika. Studovat jej lze jak prezenční, tak kombinovanou formou. Standardní doba studia jsou tři roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul bakalář (Bc.).

Nejdůležitějším dokumentem, který se týká přijímacího řízení, jsou Podmínky přijetí do bakalářského studia. Ty obsahují všechny důležité informace, termíny a data či podrobný popis dokumentů, které uchazeč musí fakultě dodat.

Průběh přijímacího řízení

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do bakalářského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

 1. Vyplnit přihlášku
 2. Zaplatit poplatek
 3. Přihlásit se do webové aplikace
 4. Případně dodat přílohy přihlášky
 5. Případně absolvovat přijímací zkoušku
 6. Zapsat se do studia

Podmínky přijetí

Přijetí uchazeče je podmíněno prokázáním studijních předpokladů. Toho je možné dosáhnout buď u fakultní přijímací zkoušky, nebo u SCIO testů. Také je možné případně doložit úspěch ve středoškolské olympiádě z matematiky, fyziky nebo programování. Další možností je úspěšné řešení fakultní programovací soutěže FIKS.

Konkrétně se jedná o splnění alespoň jedné z těchto podmínek:

 • Z přijímací zkoušky organizované fakultou v roce 2020 získal alespoň 70 bodů.
 • Národních srovnávacích zkouškách (SCIO) z matematiky nebo z obecných studijních předpokladů organizované v příslušném roce společností SCIO dosáhl minimálně percentilu 70.
 • Za poslední 4 roky je úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády v matematice, fyzice nebo programování nebo se za poslední 4 roky úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v ČR nebo jiné zemi. (Prominutí přijímací zkoušky podle tohoto bodu je možné pouze pro první přijetí na FIT.)
 • Je úspěšným řešitelem programovací soutěže Fiťácký informatický korespondenční seminář (FIKS).

Časový plán

Všechny důležité termíny a data shrnuje časový plán přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020. Kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat do 18. 6. 2020. Přijímací zkouška se bude konat 2. 6. 2020. Zápis do studia se uskuteční 29. 6. 2020

Přijímací zkouška

Cílem přijímací zkoušky je ověření znalostí z matematiky. Tematické okruhy zkoušky jsou stanoveny v Podmínkách přijetí do bakalářského studia. K dispozici jsou vzorové přijímací zkoušky a také přípravný (self-teaching) kurz.

Studijní obory

Přihláška se podává do studijního programu „Informatika“, student si nemusí vybrat obor před začátkem studia, studijní obor si student volí až během studia – nejpozději se zadáním bakalářské práce. Pro prezenční formu studia se v roce 2020/2021 otevírají všechny obory, pro kombinovanou formu jen obor Bezpečnost a informační technologieobor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství.

Den otevřených dveří

V termínech 7. 12. 2019 a 29. 1. 2020 pořádá fakulta pro zájemce o bakalářské studium Dny otevřených dveří. Zájemce se může:

 • Zúčastnit prezentace studia na naší fakultě
 • Podívat se na stánky jednotlivých oborů
 • Prohlédnout si prostory fakulty
 • Navštívit specializované laboratoře

Kontakt

V případě dotazů můžete kontaktovat Studijní oddělení na e-mail pririz@fit.cvut.cz. Písemnosti můžete doručit poštou na adresu Studijního oddělení či osobně na Studijní oddělení nebo do podatelny.

Adresa Studijního oddělení:

 1. České vysoké učení technické v Praze
 2. Fakulta informačních technologií
 3. Studijní oddělení
 4. Thákurova 9
 5. 160 00 Praha 6
 6. Česká republika
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., zdenek.muzikar@fit.cvut.czProděkan pro studijní a pedagogickou činnost


Last modified: 18.12.2019, 11:39