Vyrovnávání příležitostí SŠ studentů pro vstup na technické univerzity

CZ.2.17/3.1.00/36207

 
Projektový manažer: Ing. Martin Půlpitel, martin.pulpitel@fit.cvut.cz
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 26. 3. 2015 
Přiznaná podpora: 2 374 tis. Kč
Koordinátor klíčové aktivity 02: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., josef.kolar@fit.cvut.cz
Koordinátor klíčové aktivity 03: Ing. Rudolf Klepáček, Ph.D., rudolf.klepacek@fjfi.cvut.cz
Koordinátor klíčové aktivity 04: MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., kriha@fel.cvut.cz
 

Stručný obsah projektu:

Projekt připravily 3 fakulty ČVUT (Informačních technologií, Elektrotechnická a Jaderná a fyzikálně inženýrská). ČVUT se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitních zájemců o studium, ať už je to z důvodu obtížnosti technických věd, nedostatku znalostí ze SŠ nebo neinformovanosti široké veřejnosti o možnostech uplatnění. Tento projekt by měl napomoci řešit dlouhodobý problém české společnosti a to špatné znalosti matematiky a fyziky ze středních škol. V rámci projektu vzniknou interaktivní kurzy matematiky a fyziky dostupné přes internet a student se pomocí nich bude moci připravit na přijímací řízení. Vstup a přechod na vysokou školu podpoří i účast na laboratorních cvičeních ve vysokoškolské laboratoři a seznamovací kurzy pro středoškolské studenty. Také je zaměřen na popularizaci techniky, fyziky a informatiky ve společnosti, prostřednictví rozvoje publikační gramotnosti v současném multimediálním prostředí. V rámci projektu bude pořádána programátorská soutěž a elektrotechnická olympiáda pro SŠ studenty. Projekt se nezaměřuje jen na studenty, ale také na SŠ pedagogy, které chce vzdělávat pomocí interaktivních příkladů. Pro SŠ pedagogy budou připraveny semináře na ČVUT a také návštěvy na jejich domovských školách.
 

Cíl projektu:

Častou otázkou, kterou si SŠ studenti kladou při výběru vysoké školy, je, zda je jejich připravenost absolvovat tuto školu dostatečná. Díky nutnosti matematické a fyzikální gramotnosti jsou technické vysoké školy v tomto směru „handicapovány“. Projekt „Vyrovnávání příležitostí SŠ studentů pro vstup na technické univerzity“ si klade z úkol tento jev minimalizovat prostřednictvím následujících cílů:
 
a) usnadnění přechodu středoškolských studentů na vysoké školy technického typu a to především ČVUT,
b) popularizace technických předmětů na středních školách (především matematiky a fyziky),
c) inovace forem a metod výuky na prestižních středních školách prostřednictvím vzdělávání středoškolských pedagogů,
d) podchycení zájmu a individuální práce s nadanými SŠ studenty.
 
1) klíčovou aktivitou je „Koordinace projektu". Pro naplnění výše stanovených širších cílů projektu jsou však důležité následující tři klíčové aktivity.
2) klíčová aktivita „Multimediální podpora projektu" (podpora 3. a 4. KA)
  1. Učební osnovy (kurikulum) vytvořené na bázi konkrétních, předem definovaných (výstupních) kompetencí (Learning Outcomes)
  2. Projektově / Problémově orientované studium (Project / Problem Based Learning)
  3. Počítačem řízené a podporované studium (Computer Based Learning)
3) klíčová aktivita „Práce se středoškolskými pedagogy" budou konkrétně vytvořeny následující výstupy, které podporují širší cíle projektu:
  1. nalezení požadavků na znalosti přijímaných studentů a nedostatků v těchto znalostech (cíl a),
  2. uspořádání diskuze s pedagogy prestižních pražských SŠ (cíl a),
  3. návrh výukových a popularizačních příkladů z matematiky a fyziky (cíl a, b),
  4. vzdělávání SŠ pedagogů v oblasti nových interaktivních výukových metod (cíl c).
4) klíčová aktivita „Cílená práce se středoškolskými studenty" (cíl d).Last modified: 9.10.2013, 15:06