Děkan

Marcel Jiřina - profile
Současný děkan FIT doc. Marcel Jiřina

Děkan je vrcholným představitelem fakulty. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani a jeden z nich je pověřen, aby ho v době jeho nepřítomnosti zastupoval. Funkční období děkana je čtyřleté a tatáž osoba jej může vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období. Děkana jmenuje a odvolává rektor na návrh Akademického senátu FIT. Současným děkanem je doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Roli děkana jako jeden z orgánů fakulty definuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Dále jej doplňuje Statut ČVUTStatut FIT.

Poradní orgány děkana

Mezi stálé poradní orgány děkana patří kolegium a grémium děkana. Na jejich zasedání se projednávají záležitosti fakulty. Členové akademické obce fakulty se mohou zasedání grémia zúčastnit jako pozorovatelé.

Členy kolegia jsou děkan, proděkani, tajemník, předseda Akademického senátu FIT a případně další zaměstnanci fakulty jmenovaní děkanem. Grémium tvoří členové kolegia děkana doplněni o vedoucí kateder a servisních pracovišť.

Děkani FIT

Současným a teprve druhým děkanem FIT je doc. Marcel Jiřina. Prvním děkanem byl po dvě funkční období prof. Pavel Tvrdík, který se zasloužil o založení fakulty v roce 2009.

2017–2021: doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Doc. Marcel Jiřina působí na fakultě od roku 2013. V letech 2013–2017 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum a také člena Vědecké rady FIT. Od roku 2015 je členem Oborové rady doktorského studijního programu Informatika a zároveň je garantem bakalářského a magisterského studijního oboru Znalostní inženýrství.
2009–2017: prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Prof. Pavel Tvrdík působí na fakultě od jejího vzniku v roce 2009. V současnosti působí na Katedře počítačových systémů a je garantem magisterského oboru Počítačové systémy a sítě. Dále je vedoucím výzkumné skupiny Paralelní a distribuované výpočty.

Volba děkana

Marcel Jiřina a Pavel Tvrdík - volba děkana
Děkan prof. P. Tvrdík gratuluje doc. M. Jiřinovi ke zvolení

Akademický senát FIT volí z přihlášených kandidátů, kteří splní předepsané náležitosti, tzv. kandidáta na děkana. Osoba zvoleného kandidáta je oznámena rektorovi ČVUT, který děkana následně jmenuje. Funkční období děkana je čtyřleté a tatáž osoba jej může vykonávat nejvýše dvě po sobě jdoucí období.

Proběhlé volby:

Inaugurace děkana

Pavel Tvrdík - inaugurace 2014
Prof. P. Tvrdík během inaugurace v roce 2014

Slavnostní inaugurace děkana probíhá na slavnostním shromáždění akademické obce fakulty. Při inauguraci skládá děkan do rukou předsedy Akademického senátu FIT slavnostní slib. Po složení slavnostního slibu předá předseda AS FIT děkanovi řetěz děkana jako výraz pravomoci a odpovědnosti děkana.

Inaugurace děkana 2017
Dne 16. 11. 2017 od 11:15 proběhne slavnostní inaugurace děkana v Betlémské kapli. Novým děkanem pro funkční období 2017–2021 byl zvolen doc. Marcel Jiřina, který vystřídá po osmiletém působení prof. Pavla Tvrdíka. Nového děkana zvolil Akademický senát FIT a jmenoval ho rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka. Ceremoniálu se zúčastní vedení fakulty a hosté z českých vysokých škol.

Kontakt

Post děkana na Fakultě informačních technologií ČVUT v současnosti zastává doc. Marcel Jiřina. Kancelář děkana je možné najít ve 3. patře Nové budovy ČVUT v místnosti T9:334. Vstup je možný přes kancelář T9:333, ve které sídlí Sekretariát děkana a podatelna. Děkana lze kontaktovat přímo nebo přes jeho sekretářku Markétu Loučkovou.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Markéta Loučková, marketa.louckova@fit.cvut.czSekretářka děkana


Last modified: 26.8.2019, 10:42