Zápis z 18. zasedání Akademického senátu FIT

Na osmnáctém zasedání Akademického senátu FIT bylo schváleno zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti, a s tím související změny ve Statutu FIT ČVUT. Dále byla schválena Výroční zpráva o hospodaření FIT. V bodě Různé byl diskutován stav informačních systémů pro evidenci studijních výsledků studentů. Zasedání se konalo 17. 5. 2018 od 19:30 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Čtvrtek 17. 5. 2018, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 19:30–21:00
Přítomní členové AS FIT
Lukáš Bařinka, David Buchtela, Magda Friedjungová (příchod 19:40), Stanislav Jeřábek, Tomáš Kalvoda (příchod 19:40), Marek Suchánek, Eliška Šestáková, Michal Šoch, Daniel Vašata (příchod 19:40), Jan Žďárek
Hosté
Ondřej Guth, Marcel Jiřina, Róbert Lórencz, Petr Pulc, Jan Železný
Předsednictvo senátu ve složení
Daniel Vašata – předseda
Michal Šoch – předsedající
Magda Friedjungová – tajemník
Zápis zapsala
Magda Friedjungová
Přílohy
Studie proveditelnosti Katedry informační bezpečnosti
Změna Statutu FIT ČVUT
Výroční zpráva o hospodaření Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií za rok 2017
  • Výkaz zisku a ztráty 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017
  • Rozvaha k 31. 12. 2017
Program
  1. Schválení programu 18. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 17. zasedání
  3. Elektronická hlasování
  4. Změna Statutu FIT – zřízení KIB
  5. Výroční zpráva o hospodaření FIT
  6. Různé
  7. Termín a úkoly 19. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 18. zasedání

Program byl schválen bez připomínek podle zaslaného návrhu.

Návrh
AS FIT schvaluje program 18. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 18. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 17. zasedání

Z 17. zasedání AS FIT dne 26. 4. 2018 nevyplynuly pro AS FIT žádné úkoly ke kontrole.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 17. zasedání.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Zápis z 17. zasedání byl schválen.

3. Elektronická hlasování

Mezi 17. a 18. zasedáním neproběhla žádná elektronická hlasování.

4. Změna Statutu FIT – zřízení KIB

Děkan fakulty předložil ke schválení změnu Statutu FIT, která se týkala zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti. Děkan přítomným sdělil, že vznik nové katedry podporuje a považuje jej za velmi dobrý a důležitý krok v dalším rozvoji fakulty. Vznik katedry získal plnou podporu i grémia děkana. Mezi senátory proběhla diskuze ohledně názvu katedry.

Tajné hlasování. Do volební komise byli navrženi: Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková a Daniel Vašata.

Návrh
AS FIT schvaluje volební komisi ve složení Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková a Daniel Vašata.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Volební komise pro hlasování ve složení Lukáš Bařinka, Eliška Šestáková a Daniel Vašata byla schválena.

Usnesení 18/1

AS FIT schvaluje zřízení nového fakultního pracoviště – Katedry informační bezpečnosti a schvaluje změnu Statutu FIT ČVUT.

Návrh
AS FIT schvaluje návrh usnesení 18/1.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Usnesení 18/1 bylo na základě výsledků hlasování schváleno.

5. Výroční hospodářská zpráva FIT

Děkan předložil Výroční zprávu o hospodaření. Tajemník seznámil přítomné senátory s obsahem této zprávy. Z hlediska hospodářských výsledků fakulta dopadla dobře, zůstalo cca 9 milionů do fondů, což lze považovat za dobrý výsledek. Katedry ušetřily finanční prostředky, k mírnému poklesu financí došlo v oblasti smluvního výzkumu a partnerství. Struktura zprávy je obdobná jako předešlé roky. Komise pro výroční zprávu o hospodaření a rozpočet krátce přítomné seznámila s obsahem schůzky s tajemníkem, která se před zasedáním AS uskutečnila, a doporučila dokument ke schválení.

Návrh
AS FIT schvaluje Výroční zprávu o hospodaření.
Hlasování
Pro
10,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
AS FIT schvaluje Výroční zprávu o hospodaření.

6. Různé

V bodu Různé bylo diskutováno využívání a budoucnost informačních systému pro evidenci studijních výsledků.

6.1 Informační systémy pro evidenci studijních výsledků

Petr Pulc navrhl k projednání stav systémů pro evidenci studijních výsledků na FIT. EDUX je již delší dobu nevyhovující, a tak je zvažován přechod na Moodle. V loňském roce na fakultě vznikl v rámci diplomové práce systém Klasifikace (grades.fit.cvut.cz), který by mohl nahradit stávající klasifikaci v EDUXu.

Stojíme tak před rozhodnutím, který systém bude pro zadávání hodnocení centrální. Mít více systémů se nejeví jako ideální řešení, neboť již nejsme malá fakulta a jak studenti, tak vyučující se mohou v systémech ztrácet. Nad tímto tématem senátoři hojně diskutovali, proděkan pro rozvoj se k dané věci také vyjádřil – rád by měl nějaký jednotný systém, než jich udržovat více, což je náročnější.

7. Termín a úkoly 19. zasedání AS FIT

Proběhlo hlasování o termínu 19. zasedání AS FIT. Navržen byl jeden termín: čtvrtek 14. 6. 2018 v 18:00.

Návrh
19. zasedání AS FIT proběhne ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 18:00.
Hlasování
Pro
8,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
19. zasedání AS FIT se uskuteční dne 14. 6. 2018 v 18:00 v zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT.
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czTajemnice Akademického senátu FIT


Last modified: 15.3.2019, 11:15