Volby do Akademického senátu FIT na funkční období 2018–2021

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu FIT ve volebních obvodech studentů a zaměstnanců. Volby jsou platné a bylo zvoleno všech 10 senátorů. Zvoleni do zaměstnanecké části byli D. Vašata, O. Guth, M. Šoch, L. Bařinka, M. Daňhel a T. Valla. Studentskými senátory se stali M. Friedjungová, S. Jeřábek, K. Jílek a J. Onderka.

Způsob kandidatury

Kandidovat do Akademického senátu FIT může kterýkoliv člen akademické obce. Kandidát musí do 15. 10. 2018 12:00 volební komisi doručit návrh, který má formu jediného listu A5 na šířku a který splňuje všechny náležitosti. Návrhy budou poté zveřejněny na nástěnkách v prostorách fakulty, na webových stránkách a ve volební aplikaci.

Navržení kandidáta
Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce. K zařazení na kandidátku je ale nezbytný souhlas navrženého kandidáta. Je možné (a obvyklé), aby kandidát navrhnul sám sebe.
Forma návrhu
Kandidáti předkládají písemnou formou volební komisi tzv. návrh. Kandidát předkládá elektronickou verzi k vyvěšení na web a tentýž dokument vytištěný a podepsaný. Formát návrhu je dán jako jediný list A5 na šířku a musí obsahovat následující náležitosti:
  • Jméno a příjmení kandidáta
  • Charakteristiku kandidáta (zejména u studentů studijní program, u zaměstnanců příslušnost ke katedře)
  • Fakultní e-mailovou adresu
  • Fotografii
  • Souhlas s kandidaturou
  • Podpis
Doručení návrhu
Návrh lze do stanoveného termínu, 15. 10. 2018 12:00, doručit volební komisi prostřednictvím Sekretariátu děkana, a to buď osobně (místnost T9:333, Nová Budova ČVUT, Thákurova 9) nebo do schránky „Sekretariát děkana“ v obálce označené „Kandidát AS FIT“. Elektronické verze návrhů posílejte Markétě Loučkové.

Průběh voleb

Volí se elektronicky ve volební aplikaci v termínu 17. 10. 2018 12:00 – 23. 10. 2018 12:00. Aplikace umožní voliči po přihlášení hlasovat pro libovolný počet kandidátů z příslušné části akademické obce. Zároveň je v aplikaci možné si prohlédnout jednotlivé kandidátky. Podrobný průběh voleb stanovuje Volební řád.

Členy z řad akademických pracovníků volí pouze zaměstnanecká část akademické obce a členy z řad studentů volí jen studentská část akademické obce. Studenti, kteří jsou zároveň zaměstnanci, si přímo v aplikaci vyberou, zda chtějí hlasovat ve volebním obvodu studentů, či zaměstnanců.

Kdy jsou volby platné
Volby do AS FIT jsou platné při celkové účasti nejméně 15 % voličů, což je vyhodnoceno zvlášť v obou volebních obvodech. Není-li tato podmínka v některém volebním obvodu splněna, koná se se stejnými kandidáty druhé kolo voleb v daném volebním obvodu.
Kdo je zvolen
Do AS FIT je zvolen počet akademických pracovníků podle čl. 1 odst. 6 s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů akademických pracovníků, kteří se zúčastnili voleb. Do AS FIT je zvolen počet studentů podle čl. 1 odst. 6 s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů studentů, kteří se zúčastnili voleb. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů rozhoduje los. Náhradníky se stávají všichni ostatní kandidáti, kteří získali ve svém volebním obvodu alespoň 15 %.

Harmonogram voleb

Kandidátky lze podávat do 15. 10. 2018 12:00. Samotné volby proběhnou 17.– 23. 10. 2018. Výsledky voleb budou zveřejněny 25. 10. 2018. Do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb mohou voliči podat námitky volební komisi k výsledkům voleb. Po vypořádání námitek svolá předseda volební komise ustavující zasedání nově zvoleného Akademického senátu FIT.

14. 6. 2018
Volba volební komise na 19. zasedání Akademického senátu FIT
5. 10. 2018
Vyhlášení harmonogramu voleb a podmínek pro registraci návrhů
Zveřejnění materiálů k volbě na webu a na úřední desce FIT
15. 10. 2018 ve 12:00
Uzávěrka registrace kandidátů
16. 10. 2018
Zveřejnění přijatých kandidátek
17. 10. 2018 12:00 – 23. 10. 2018 12:00
Elektronické volby
25. 10. 2018
Vyhlášení výsledků voleb

Přihlášení kandidáti

Celkem se přihlásilo patnáct kandidátů. Do volebního obvodu zaměstnanců se jich přihlásilo sedm, z nichž bych jich mělo být zvoleno šest. Ve volebním obvodu studentů se budou volit čtyři zástupci z osmi přihlášených. Hlasovat můžete 17. 10. 12:00 – 23. 10. 12:00 ve volební aplikaci. Kandidátky je možné si prohlédnout kliknutím na jméno kandidáta.

Volební obvod zaměstnaců

Volební obvod studentů

Výsledky voleb

Volby jsou v prvním kole platné – v obou volebních obvodech se zúčastnilo více jak 15 % voličů. Bylo zvoleno všech deset senátorů.

Volební obvod zaměstnaců

Z celkového počtu 119 akademických pracovníků se voleb zúčastnilo 41, což je 34,45 %. Obsazeno bylo všech 6 pozic.

Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Ing. Daniel Vašata, Ph.D. 32 78
2 Ing. Ondřej Guth, Ph.D. 30 73,2
3 Ing. Michal Šoch, Ph.D. 30 73,2
4 Ing. Lukáš Bařinka 24 58,5
5 Ing. Martin Daňhel, Ph.D. 24 58,5
6 RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. 24 58,5
Zvolení náhradníci
7 Ing. David Buchtela, Ph.D. 12 29,3

Volební obvod studentů

Z celkového počtu 2 237 studentů se voleb zúčastnilo 336, což je 15,02 %. Obsazeny byly všechny 4 pozice.

Pořadí Kandidát Počet hlasů Procent
Zvolení senátoři
1 Ing. Magda Friedjungová 216 64,3
2 Ing. Stanislav Jeřábek 190 56,5
3 Bc. Karel Jílek 167 49,7
4 Bc. Jan Onderka 109 32,4
Zvolení náhradníci
5 Ing. Tomáš Apeltauer 91 27,1
6 Ing. Marek Suchánek 89 26,5
7 Lucie Procházková 73 21,7
8 Ing. Vojtěch Miškovský 60 17,9

Volební komise

Volební komise řídí a organizačně zabezpečuje volby, dohlíží na průběh voleb a zpracovává výsledky. Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu volby@fit.cvut.cz. Komise byla schválena dne 14. 6. 2018 na 19. zasedání Akademického senátu FIT ve složení:

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Petr Pulc, petr.pulc@fit.cvut.czPředseda volební komise


Last modified: 3.12.2018, 16:27