Volba kandidáta na děkana FIT ČVUT pro funkční období 2009–2013

Akademický senát Fakulty informačních technologií (AS FIT) ČVUT v Praze vyhlašuje podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/ Sb. v platném znění volbu děkana fakulty pro čtyřleté funkční období 2009 – 2013.

Harmonogram volby:

Registrace kandidátů: do 29. 9. 2009 do 12:00 hod.
Setkání se členy AS FIT: 1. 10. 2009 v 9:00
Setkání s akademickou obcí: 30. 9. 2009 ve 12:30 v posluchárně NTK
Termín volby: 1. 10. 2009 v 18:00 v zasedací místnosti FIT

Přihláška musí obsahovat:

a) písemný souhlas s kandidaturou,
b) děkanský projekt,
c) zkrácenou verzi děkanského projektu v rozsahu jedné strany formátu A4.

Uvedené materiály doručte na adresu

Akademický senát Fakulty informačních technologií
Českého vysokého učení technického v Praze
k rukám předsedy doc. Ing. Jiřího Douši, CSc.
Kolejní 550/2
160 00 Praha 6

v podobě papírového dokumentu s podpisem kandidáta, materiál podle bodu b), c) navíc v elektronické podobě (na CD), vše v zalepené obálce výrazně označené v levém horním rohu nápisem: "Kandidát na děkana – NEOTEVÍRAT!". Z hlediska termínu je rozhodující doručení na sekretariát děkana FIT. Děkanský projekt by měl zahrnovat dosavadní výsledky a zkušenosti kandidáta a jeho názory na důležité aspekty rozvoje FIT ČVUT.

Po uzavření registrace kandidátů budou zkrácené verze děkanských projektů zveřejněny na úřední desce FIT.

Funkce děkana fakulty je podmíněna předložením lustračního osvědčení podle zákona 451/1991 Sb. v platném znění. Děkan je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů 159/2006 Sb.

Uvedený termín setkání s akademickou obcí může být upraven s ohledem na počet kandidátů a prostorové možnosti.Tento text byl schválen AS FIT dne 14. 9. 2009.

Děkanský projekt prof. Ing. Pavla Tvrdíka, CSc.

Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda volební komise AS FIT pro volbu děkana FITLast modified: 3.12.2018, 12:17