Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FIT ze dne 10. 6. 2019

Na pátém zasedání AS FIT ČVUT proběhlo schválení Řádu doktorského studia FIT a Strategického záměru FIT na období do roku 2020. V bodě Různé byla diskutována situace ohledně průběhu habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D. Zasedání se konalo 10. 6. 2019 od 9:00 v zasedací místnosti T9:364.

Místo a čas konání
Pondělí 10. 6. 2019, zasedací místnost T9:364 FIT ČVUT, doba trvání 9:00–10:00
Přítomní senátoři
Martin Daňhel, Magda Friedjungová, Stanislav Jeřábek, Karel Jílek (od 9:50), Jan Onderka, Michal Šoch, Daniel Vašata
Hosté
Marcel Jiřina, Martin Pilný, Štěpán Starosta
Předsednictvo senátu ve složení
Magda Friedjungová – předseda
Michal Šoch – předsedající
Daniel Vašata – tajemník
Zápis zapsal
Magda Friedjungová
Program
  1. Schválení programu 5. zasedání
  2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 4. zasedání AS FIT
  3. Řád doktorského studia FIT
  4. Strategický záměr FIT
  5. Různé
  6. Termín a úkoly 6. zasedání AS FIT

1. Schválení programu 5. zasedání

Návrh
AS FIT schvaluje program 5. zasedání.
Hlasování
Pro
7,
Proti
0,
Zdrželi se
0
Výsledek
Program 5. zasedání byl schválen.

2. Kontrola úkolů a schválení zápisu z 4. zasedání AS FIT

AS FIT zkontroloval úkoly a schválil zápis z 4. zasedání AS FIT. Z předchozího zasedání neplynou žádné úkoly.

Návrh
AS FIT schvaluje zápis z 4. zasedání AS FIT.
Hlasování
Pro
5,
Proti
0,
Zdrželi se
2
Výsledek
Zápis z 4. zasedání AS FIT byl schválen.

3. Řád doktorského studia FIT

Děkan předložil ke schválení upravený Řád doktorského studia FIT (ŘDS). Se změnami přítomné senátory seznámil proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. Oproti předchozí verzi upravený ŘDS obsahuje jak změny procesní, tak faktické. Například doktorand bude povinen absolvovat zahraniční stáž, došlo ke zrušení povinné pedagogické praxe nebo ke zrušení povinnosti vypracovat technickou zprávu. Vypracování technické zprávy bylo nahrazeno povinností prezentovat své výsledky na setkání doktorandů. Mezi senátory proběhla stručná diskuze, předložené změny byly pozitivně vnímány.

Návrh
AS FIT schvaluje předložený Řád doktorského studia FIT.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Předložený Řád doktorského studia FIT byl schválen.

4. Strategický záměr FIT

Děkan předložil ke schválení Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FIT ČVUT v Praze na období do roku 2020. Struktura dokumentu kopíruje strukturu Strategického záměru ČVUT a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FIT ČVUT v Praze pro období 2010–2014. Mezi senátory neproběhla diskuze.

Návrh
AS FIT schvaluje předložený Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FIT ČVUT v Praze na období do roku 2020.
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Předložený Strategický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti FIT ČVUT v Praze na období do roku 2020 byl schválen.

5. Různé

5.1 Habilitace Ing. Bohdana Hejny, Ph.D.

Předsedkyně AS FIT obdržela podnět od Ing. Bohdana Hejny, Ph.D., pro projednání průběhu jeho habilitačního řízení, které bylo zahájeno na FIT dne 27. 4. 2018. Děkan fakulty spolu s proděkanem pro vědu a výzkum na žádost předsedkyně AS FIT zaslali AS FIT vyjádření ohledně průběhu habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D. S tímto vyjádřením stručně seznámili přítomné senátory. Mezi senátory proběhla stručná diskuze, jejímž závěrem byla shoda na usnesení 5/1.

Návrh
Usnesení 5/1: „AS FIT shledává průběh habilitačního řízení Ing. Bohdana Hejny, Ph.D., zahájeného dne 27. 4. 2018, v souladu s vnitřními a právními předpisy.“
Hlasování
Pro
6,
Proti
0,
Zdrželi se
1
Výsledek
Usnesení 5/1 bylo schváleno.

6. Termín a úkoly 6. zasedání AS FIT

Termín 6. zasedání AS FIT bude zvolen dle potřeby prostřednictvím elektronického hlasování.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Magda Friedjungová, magda.friedjungova@fit.cvut.czPředsedkyně Akademického senátu FIT


Last modified: 2.12.2019, 12:08