Přijímací zkouška do magisterského studijního programu

Přijímací zkouška, která se koná


dne 2. července 2010 v 8:00 / 10:00 / 12:00 hodin v počítačové laboratoři SunRay v budově Národní technické knihovny, Technická 6, 160 80 Praha 6 – Dejvice.

V uvedenou hodinu se pozvaní uchazeči dostaví do vestibulu v přízemí NTK, odkud budou společně odvedeni do počítačové laboratoře. Přijímací zkouška bude mít formu písemného (počítačového) testu, jehož otázky se týkají tematických okruhů vymezených v odstavci 12 Směrnice děkana (viz https://fit.cvut.cz/fakulta/deska/smernice_podminky_prijeti_mag).

K přijímací zkoušce přineste s sebou:
1. tuto pozvánku
2. index a občanský průkaz
3. ověřenou kopii bakalářského diplomu, pokud jste ji již neodevzdal/a

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vám bude odesláno do 30. července 2010.

O náhradní termín přijímací zkoušky můžete písemně požádat nejpozději do 5 dnů po stanoveném datu řádné přijímací zkoušky, pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit řádného termínu. Náhradní termín bude určen v souladu se Směrnicí děkana pro přijímání do magisterského studijního programu a oznámen na Úřední desce (https://fit.cvut.cz/fakulta/deska) dne 9. července 2010.

Požadujete-li úpravu formy přijímacího řízení, resp. studia, v důsledku nějakého handicapu, kontaktujte, prosím, Handicap poradnu Centra informačních a poradenských služeb ČVUT, Bechyňova 3, 166 36 Praha 6, tel.: 24358463, e-mail: handicap@vc.cvut.cz, www.cips.cvut.cz

Rozvrh přijímací zkoušky (pdf)Last modified: 22.6.2010, 14:51