Stipendium

Stipendium je peněžitá podpora pro studenty. Studentovi může být přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky, stipendium v případě tíživé sociální situace, ubytovací stipendium nebo účelové stipendium. Podrobnosti stanovuje Stipendijní řád, který je součástí vnitřních předpisů ČVUT. Obecné informace a předpisy o Sociálním a ubytovacím stipendiu jsou uvedeny na webu ČVUT.

Stipendium se vyplácí zpravidla bezhotovostním převodem na bankovní účet, který student vyplnil do systému KOS (Ostatní » Osobní údaje » Změnit kontaktní údaje). Pokud student včas nevyplnil svůj bankovní účet, bude mu stipendium vydáno v úředních hodinách pokladnou.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium se přiznává za vynikající studijní výsledky studentům bakalářského nebo magisterského programu. Stipendium je přiznáno pouze studentovi, který mj. studoval ve standardní době studia a jehož vážený studijní průměr byl menší nebo roven 1,50.

Podrobné podmínky a výpočet částky stanovuje Metodika stanovení výše prospěchového stipendia. O stipendium není není kromě výjimek třeba žádat. Zažádat musí např. studenti, kteří byli na zahraničním výjezdu a překročili standardní dobu studia.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je vypláceno na podporu ubytování a není podmíněno ubytováním na koleji. Ubytovací stipendium je přiznáno studentům prezenční formy, kteří splňují stanovené podmínky dle údajů ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS).

Výplata stipendia je prováděna automaticky, a to zpětně čtvrtletně. Stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia. O stipendium není třeba žádat.

Sociální stipendium

Sociální stipendium má charakter sociální dávky. Stipendium se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc s výjimkou července a srpna.

Stav a výši je možné zkontrolovat v aplikaci Stipendia. Student o stipendium žádá pomocí formuláře Žádost o stipendium poskytované v případě tíživé sociální situace studenta. Žádost je nutné podat na Studijní oddělení, a to nejpozději do 31. října. Přiznání sociálního stipendia se řídí dle Směrnice kvestora ČVUT č. 71/2006 pro přiznávání a výplatu stipendií poskytovaných v případě tíživé sociální situace studenta.

Účelové stipendium

Účelové stipendium může být přiznáno např. za vynikající vědecké a výzkumné výsledky, na podporu studentů nebo za vynikající studijní výsledky. Stipendium může být přiznáno studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční i kombinované formě. Účelová stipendia přiznává děkan nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Výši stipendia určuje děkan nebo rektor.

Další stipendia

Studenti ČVUT mají možnost získat finanční podporu z dalších nadací, grantů a fondů. Na podporu mobility studentů je zřízen fond pro odjíždějící na studia do zahraničí (např. Erasmus) a studentů odjíždějících do zahraničí za jinými aktivitami v zájmu ČVUT (např. ATHENS). Student může využít i stipendijních programů zahraničních univerzit.

Kontakt

Bakalářští a magisterští studenti mohou kontaktovat svoji studijní referentku, příp. vedoucí studijního oddělení Ivanu Dolejšovou. Pokladna se nachází ve 3. patře Nové budovy v místnosti T9:309. Peníze vydává v pondělí a ve středu 10:00–12:00 a 13:00–15:00 Ivana Kubásková.

Ivana Dolejšová - profile

Ivana Dolejšová

Vedoucí Studijního oddělení

Agenda poplatků, stipendií a celoživotního vzdělávání

Nobody - profile

Zdeňka Kutinová

Studijní referentka pro sociální stipendia

Default profile

Ivana Kubásková

Finanční účetní

oddělení hospodářské správy

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ivana Dolejšová, ivana.dolejsova@fit.cvut.czVedoucí Studijního oddělení


Last modified: 25.6.2019, 13:48