Akademický senát fakulty

Akademický senát fakulty má své postavení a pravomoci zakotveny zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

 

Postavení akademického senátu fakulty (dále jen AS)
AS fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Vnitřní předpis fakulty stanoví zejména počet členů AS, způsob jejich volby a způsob volby předsedy AS, orgány AS a jejich ustavování a důvody a den zániku členství v AS a případnou neslučitelnost členství v AS s výkonem jiných funkcí. Zanikne-li členství některého člena AS před uplynutím jeho funkčního období a vnitřní předpis fakulty umožní výkon funkce člena AS náhradníkem, vykonává náhradník tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.
Bližší informace o AS FIT naleznete na https://fit.cvut.cz/fakulta/struktura/as.
Členství v AS
Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.
Kontakty na členy AS FIT naleznete na https://fit.cvut.cz/fakulta/as/kontakty.
Funkční období členů AS
Funkční období jednotlivých členů AS je nejvýše tříleté. Je-li student zvolený do AS v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v AS nezaniká. Funkční období všech členů AS skončí, jestliže AS po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
Bližší informace o volbách do AS FIT naleznete na https://fit.cvut.cz/as/volby.
Zasedání AS
Zasedání AS jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda akademického senátu veřejné vysoké školy nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen akademického senátu veřejné vysoké školy mají právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají. Na žádost děkana nebo rektora je předseda AS povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS.
Bližší informace o zasedání AS FIT naleznete na https://fit.cvut.cz/fakulta/struktura/as.
 
 


Poslední změna: 2.4.2017, 22:58