Oborová rada programu Informatika (ORP)

Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu (dále jen „ORP“) je základním odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia. Za svou činnost odpovídá příslušné vědecké radě. ORP má minimálně pět členů, z nich nejméně dva členové nejsou zaměstnanci ČVUT. Členy ORP mohou být profesoři, docenti a další významní odborníci. Členy ORP jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě návrhu školicích pracovišť. ORP zejména:

  • kontroluje a hodnotí probíhající studium v doktorském studijním programu
  • pečuje o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu a jeho studijních oborů
  • schvaluje před přijetím uchazeče ke studiu návrh vedoucích školicích pracovišť na rámcová témata nebo tematické okruhy dizertačních prací a školitele pro tato témata; po přijetí uchazeče na návrh školitele schvaluje též školitele-specialisty
  • schvaluje ISP a jejich změny
  • navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky, složení komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby dizertačních prací
  • schvaluje oponenty dizertačních prací
  • kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném studijním oboru doktorského studijního programu

ORP zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za rok, zasedání řídí předseda ORP. Ze zasedání a všech usnesení ORP je pořízen zápis, který je předkládán děkanovi.
 

Členové ORP

 

Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. rudolf.blazek@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. jiri.bila@fs.cvut.cz FS ČVUT  
prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc. burdik@kmlinux.fjfi.cvut.cz FJFI ČVUT  
Ing. Radek Dobiáš, Ph.D., MBA radek.dobias@fit.cvut.cz FIT  ČVUT přísedící člen
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. peter.farkas@stuba.sk FEI STU  
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. petr.fiser@fit.cvut.cz FIT ČVUT místopředseda
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. michal.haindl@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. martin.holena@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. jan.holub@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. katerina.hyniova@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
doc. Ing. Jan Janeček, CSc. janecek@fel.cvut.cz FEL ČVUT  
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. jan.janousek@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. marcel.jirina@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
doc. Ing. Pavel Kordík, Ph.D. pavel.kordik@fit.cvut.cz FIT ČVUT                
prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. honza@kam.mff.cuni.cz MFF UK  
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc. petr.kroha@fit.cvut.cz FIT ČVUT předseda
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. kretinsky@fi.muni.cz FI MUNI  
Ing. Pavel Kubalík, Ph.D. pavel.kubalik@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. hana.kubatova@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc. ludek@kam.mff.cuni.cz MFF UK  
prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc. kurka@cts.cuni.cz CTS UK  
Ing. Daniel Langr, Ph.D. daniel.langr@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. robert.lorencz@fit.cvut.cz FIT ČVUT    
prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. borivoj.melichar@fit.cvut.cz FIT ČVUT    
Ing. Alexandru Moucha, Ph.D. alex.moucha@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
Mgr. Roman Neruda, CSc. roman@cs.cas.cz ÚI AV přísedící člen
prof. Ing. Ondřej Novák, CSc. ondrej.novak@tul.cz FM TUL  
Dr.-Ing. Martin Novotný martin.novotny@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
Ing. Tomáš Pevný, Ph.D. pevnytom@fel.cvut.cz FEL ČVUT přísedící člen
Ing. Robert Pergl, Ph.D. robert.pergl@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
prof. Ing. František Plášil, DrSc. plasil@nenya.ms.mff.cuni.cz MFF UK  
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. pokorny@ksi.mff.cuni.cz MFF UK  
doc. Ing. Stanislav Racek, CSc. stracek@kiv.zcu.cz FAV ZČU  
doc. Ing. Karel Richta,CSc. richta@fel.cvut.cz FEL ČVUT  
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan stefan.ratschan@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D. ruzicka@fit.vutbr.cz FIT VUT  
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D. jan.schmidt@fit.cvut.cz FIT ČVUT   
doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. skopal@ksi.mff.cuni.cz MFF UK / FIT ČVUT  
Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. miroslav.skrbek@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
RNDr. Ing. Vladimír Smotlacha, Ph.D. vladimir.smotlacha@fit.cvut.cz FIT ČVUT/CESNET  přísedící člen
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. stepan.starosta@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. ondrej.suchy@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. ivan.simecek@fit.cvut.cz FIT ČVUT   
RNDr. Petr Škoda, CSc. skoda@sunstel.asu.cas.cz AU AVČR přísedící člen
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. pavel.tvrdik@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
Dr. Ing. Sven Ubik ubik@cesnet.cz CESNET  přísedící člen
Ing. Michal Valenta, Ph.D. michal.valenta@fit.cvut.cz FIT ČVUT  přísedící člen
doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. tomas.vitvar@fit.cvut.cz FIT ČVUT  
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. vojtas@ksi.mff.cuni.cz MFF UK  
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. tomas.valla@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
prof. Jan Vitek, M.Sc. jan.vitek@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
Ing. Jan Vraný, Ph.D. jan.vrany@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D. zahradt@fit.cvut.cz FIT ČVUT přísedící člen
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. filip.zelezny@fel.cvut.cz FEL ČVUT přísedící člen
       

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 16.2.2018, 19:54