Oborové rady programů Informatika (ORP)

Oborová rada pro studium v doktorském studijním programu (dále jen „ORP“) je základním odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia. Za svou činnost odpovídá příslušné vědecké radě. ORP má minimálně pět členů, z nich nejméně dva členové nejsou zaměstnanci ČVUT. Členy ORP mohou být profesoři, docenti a další významní odborníci. Členy ORP jmenuje a odvolává děkan po schválení vědeckou radou fakulty na základě návrhu školicích pracovišť. ORP zejména:

  • kontroluje a hodnotí probíhající studium v doktorském studijním programu
  • pečuje o aktualizaci a rozvoj doktorského studijního programu a jeho studijních oborů
  • schvaluje před přijetím uchazeče ke studiu návrh vedoucích školicích pracovišť na rámcová témata nebo tematické okruhy dizertačních prací a školitele pro tato témata; po přijetí uchazeče na návrh školitele schvaluje též školitele-specialisty
  • schvaluje ISP a jejich změny
  • navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky, složení komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby dizertačních prací
  • schvaluje oponenty dizertačních prací
  • kontroluje a hodnotí probíhající studium v daném studijním oboru doktorského studijního programu

ORP zasedá podle potřeby, minimálně však jednou za rok, zasedání řídí předseda ORP. Ze zasedání a všech usnesení ORP je pořízen zápis, který je předkládán děkanovi.

Složení ORP DSP Informatika P0613D140001/P0613D140002 (program akreditovaný od 18. 4. 2018) - viz zde.


 

Složení ORP DSP Informatika P1801 - viz zde.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 20.6.2019, 12:07