Podmínky pro přijetí ke studiu v DSP Informatika

Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Informatika uskutečňovaném na ČVUT v Praze, Fakultě informačních technologií

 

 1. Přijímání uchazečů do doktorského studijního programu (dále jen „DSP“) Informatika se řídí
  • zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění,
  • Řádem přijímacího řízení ČVUT (příloha č. 2 Statutu ČVUT),
  • Podmínkami studia cizinců na ČVUT (příloha č. 3 Statutu ČVUT),
  • těmito Podmínkami a
  • Směrnicí děkana pro přijímací řízení do DSP Informatika (dále jen „Směrnice“).
 2. Tento dokument stanovuje podmínky pro přijetí do těchto forem DSP Informatika: prezenční v češtině, kombinované v češtině, prezenční v angličtině pro samoplátce a kombinované v angličtině pro samoplátce.
 3. Ke studiu v DSP Informatika může být přijat pouze uchazeč, který úspěšně ukončil magisterský studijní program.
 4. Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky. Podrobnosti stanoví Směrnice. Podrobnosti k vyplnění přihlášky a termín ukončení přijímání přihlášek jsou uvedeny ve Směrnici.
 5. Přijímací řízení ke studiu v DSP Informatika a jeho podmínky vyhlašuje děkan, a to zpravidla dvakrát do roka v přiměřeném předstihu před termínem zápisu do doktorského studia. Vyhlášení přijímacího řízení bude zveřejněno na Úřední desce fakulty.
 6. Děkan může vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení pro další zájemce o studium v DSP Informatika. Vyhlášení mimořádného termínu včetně podmínek bude zveřejněno na Úřední desce FIT.

V Praze dne 10. 12. 2009 doc. Ing. Jiří Douša, CSc. předseda AS prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. FIT děkan FITPoslední změna: 27.9.2017, 11:52