Směrnice děkana FIT ČVUT č. 1/2010 pro přijímací řízení do všech forem DSP Informatika na FIT ČVUT v Praze pro akademický rok 2015/2016

aktualizace č. 1 zde dne 5.1.2015

Tato směrnice doplňuje a upřesňuje Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Informatika uskutečňovaném na ČVUT v Praze, Fakultě informačních technologií (dále jen "Podmínky pro přijetí") stanovené a schválené Akademickým senátem ČVUT FIT dne 10. prosince 2009.

1. Základní informace o doktorském studijním programu

Název studijního programu: Informatika

Formy studia:

 • prezenční v češtině,
 • kombinovaná v češtině,
 • prezenční v angličtině,
 • kombinovaná v angličtině.

Standardní doba studia: 4 roky
Titul: doktor (Ph.D.)
Obory: DSP Informatika se nečlení na obory
U uchazečů o studium se požaduje znalost angličtiny alespoň na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

2. Vyplnění přihlášky a povinné přílohy

K doktorskému studiu na FIT se uchazeč přihlašuje podáním přihlášky k doktorskému studijnímu programu.
Dále vyplňuje elektronickou přihlášku na webových stránkách https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/.
Rámcové téma předpokládané dizertační práce si uchazeč vybere ze seznamu témat dizertací.
Do přihlášky je nutné uvést téma i jméno školitele, který téma vypsal. Po vyplnění elektronické přihlášky je nutné přihlášku vytisknout, podepsat a odeslat či odnést na Oddělení pro vědu a výzkum.

K vyplněné a podepsané přihlášce je nutno přiložit:

 1. Ověřené kopie dokladů o vzdělání (diplom a dodatek  diplomu magisterského studia, pokud je má uchazeč k dispozici).
 • V případě osobního podání přihlášky postačuje předložení originálu a kopie, která bude ověřena referentem Oddělení pro vědu a výzkum.
 • Studenti posledního ročníku magisterského studia doloží kopie diplomu a dodatku k diplomu po promoci.
 • Uchazeči, kteří předchozí magisterské vzdělání dosáhli v jiné zemi, než v České republice nebo Slovenské republice, musí přiložit ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu, pokud jsou psány v češtině, slověnštině, angličtině, francouzštině, němčině, ruštině nebo španělštině. Dokumenty v jiných jazycích musí být doplněny certifikovaným překladem do češtiny, slovenštiny, či angličtiny. Dále uchazeči předloží doklad o uznání (nostrifikaci) svého diplomu (o tento doklad je možno požádat na rektorátě ČVUT, Odbor pro studium a studentské záležitosti).
 1. Odborný životopis, který by měl zahrnovat popis všech aktivit relevantních pro doktorské studium informatiky (zahraniční stáže, účast na výzkumných a vývojových projektech, umístění v studentských soutěžích, apod.).
 2. Seznam publikací a jejich citačních ohlasů.
 3. Formulář Rámcové téma dizertační práce s odůvodněním dizertability vybraného tématu, který musí podepsat uchazeč i potenciální školitel, ke kterému se uchazeč hlásí.
 4. Kopie dokladů o dosažených výsledcích v předchozím studiu či odborné praxi (ocenění za nejlepší články, doklady o umístění v soutěžích, patenty a jiné inovační výsledky).
 5. Doklad o úhradě poplatku za náklady spojené s přijímacím řízením (viz níže).

 

3.  Úhrada poplatku

Výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2015/16 stanovuje Příloha č. 7 ke Statutu ČVUT na částku 500,- Kč. Poplatek je třeba poukázat na účet FIT ČVUT vedený u Komerční banky Praha 6:

č. účtu: 43-4999220217/0100
Variabilní symbol: 77777
Konstantní symbol: 968
Specifický symbol: číslo přihlášky podané elektronicky
IBAN: CZ2301000000434999220217
SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
Platby ze zahraničí: Použijte poplatkový režim OUR

 

Doporučujeme provést platbu převodem z osobního či jiného účtu. Jako doklad o úhradě poplatku v příloze přihlášky lze použít následující:

             * kopii výpisu z účtu nebo

 • potvrzení banky o provedené platbě (nikoli o zadání příkazu k platbě) nebo
 • kopii pokladního dokladu (v případě složení požadované hotovosti v bance) nebo
 • kopii orazítkovaného ústřižku peněžní poukázky.

  4. Podání přihlášky
   

  Vyplněnou přihlášku a formulář Rámcové téma dizertační práce je třeba:

 • podat elektronicky https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/
 • vytisknout a podepsat (formulář Rámcové téma dizertační práce podepisuje i navrhovaný školitel),
 • spolu s ostatními požadovanými přílohami (viz výše) doručit nejpozději do 22.5.2015 osobně nebo poštou na adresu:

Fakulta informačních technologií
ČVUT v Praze
Oddělení pro vědu a výzkum
Thákurova 9
160 00  Praha 6 - Dejvice

Fakulta informačních technologií, 3. patro, č. dveří 308
Tel.: +420 224 359 813
E-mail: phd-admissions@fit.cvut.cz

 • Úřední hodiny:

  Pondělí 9:00 - 11:00 hod
  Středa 13:00 - 15:00 hod

   V případě doporučeného dopisu je rozhodující datum podání dopisu na poště.

 • 5. Přijímací řízení

  Uchazeči podají přihlášku se všemi přílohami dle odst. 2 této Směrnice do 22. 5. 2015.

  Přijímací řízení pro zimní semestr akademického roku 2015/2016 se bude konat v týdnu od 15.6. - 19.6.2015.

  Děkan si vyhrazuje právo vyhlásit také mimořádný termín přijímacího řízení. V tomto případě bude uchazeč informován o této možnosti přijetí v mimořádném termínu prostřednictvím mailu na adresu uvedenou v přihlášce.

  V Praze dne 5. ledna 2015

   prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

      děkan Fakulty informačních technologií
 

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 24.4.2015, 13:45