Habilitační a jmenovací řízení

I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

Akreditovaný obor habilitačního řízení: Informatika

Údaje o zahájení habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání Vědecké rady

S předloženými habilitačními prácemi a písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Odd. pro vědu a výzkum , Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice (3. patro, místnost č. 308). Kontakt:  Mgr. Lenka Fryčová, telefon: 224 359 813.

Jméno, příjmení a tituly Pracoviště - katedra Název habilitační práce Zahájení řízení VR FIT ČVUT Účinnost jmenování
Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan FIT - Katedra číslicového návrhu Foundations of the Automatic Analysis of Cyber-Physical Systems 17.12.2014

25.6.2015 od 10:15 hodin, místnost
TH:A-1435

Pozvánka

1.7.2015
Ing. Jan Schmidt, Ph.D. FIT - Katedra číslicového návrhu Performance Problems in Logic Synthesis 16.6.2015

14.12.2015 od 13:15 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka

1.2.2016
Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. FIT - Katedra počítačových systémů New Storage Formats and Algorithms for Sparse Matrices 7.12.2015 20.6.2016 od 14:15 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka
1.8.2016
Ing. Pavel Kordík, Ph.D. FIT - Katedra teoretické informatiky Meta-learning Templates:
Beyond Algorithm Selection in Data Mining
13.6.2016 30.5.2017 od 14:00 hodin, místnost  TH:A-1455
Pozvánka
1.8.2017
Ing. Bohdan Hejna, Ph.D.

FCHI VŠCHT - Ústav matematiky

Chapters on Information Thermodynamics and its Applications 27.4.2018 Řízení zastaveno
25. 3. 2019
 
Ing. Robert Pergl, Ph.D. FIT - Katedra softwarového inženýrství Conceptualisation: Chapters from Harmonising Enterprise and Software Engineering 26.9.2018

7.2.2019 od 13:00 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka

Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení

1.4.2019
RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. FIT - Katedra teoretické informatiky

Combinatorial Games Complexity and Ramsey Theory

20.12.2018    

Jednání Vědecké rady FIT ČVUT probíhají v zasedací místnosti TH:A-1435 nebo TH:A-1455, Thákurova 7, Praha 6.

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

II. ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

Akreditovaný obor řízení ke jmenování profesorem: Informatika

Údaje o zahájení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání Vědeckých rad

S předloženými písemnými materiály uchazečů je možné se seznámit na děkanátu Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Odd. pro vědu a výzkum , Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice (3. patro, místnost č. 308). Kontakt:  Mgr. Lenka Fryčová, telefon: 224 359 813.

Jméno, příjmení a tituly Pracoviště - katedra Zahájení řízení VR FIT ČVUT VR
ČVUT
Účinnost jmenování
doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. FIT - Katedra teoretické informatiky
Ústav informatiky AV ČR
20.10.2017

27.4.2018 od 12:00 hodin, místnost TH:A-1435 Pozvánka

Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení

29.5.2018 18.12.2018
MSc. Jan Verelst, PhD. University of Antwerp
Faculty of Business and Economics
Department of Management Information Systems
17.6.2019

16.1.2020 od 14:00 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka

   
MSc. Jan Vitek, PhD.

Northeastern University
Boston, MA, USA
Khoury College of Computer Sciences
FIT - Laboratoř výzkumu programování

17.6.2019

9.12.2019 od 13:00 hodin, místnost TH:A-1435
Pozvánka

Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení

21.1.2020  
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. FIT - Katedra číslicového návrhu 18.9.2019      

Jednání Vědecké rady FIT ČVUT probíhají v zasedací místnosti TH:A-1435 nebo TH:A-1455, Thákurova 7, Praha 6.

Zveřejňování údajů o řízení ke jmenování profesorem podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Dokumenty a formuláře

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT platný od 1. 9. 2017
Příkaz rektora č. 12/2017 - Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT
Informace k tomuto tématu jsou uvedeny na stránce ČVUT Habilitační a jmenovací řízení

FORMULÁŘE FIT ČVUT
Návrh na zahájení jmenovacího řízení - aktualizace 2018
Návrh na zahájení habilitačního řízení - aktualizace 2018
Přehled absolvovaných stáží uchazeče o habilitačí/jmenovací řízení - aktualizace 2017
Přehled pedagogické praxe uchazeče o habilitační/jmenovací řízení - aktualizace 2017

ARCHIV:
Metodický pokyn č. 2/2015 pro habilitační řízení na FIT ČVUT

Příloha 1: Žádost o zahájení habilitačního řízení pro obor habilitace Informatika
Příloha 2: Přehled absolvovaných stáží uchazeče o habilitaci
Příloha 3: Přehled pedagogické praxe uchazeče o habilitaci

Kontakt na Oddělení pro vědu a výzkum
http://www.fit.cvut.cz/fakulta/veda

 

 

 Poslední změna: 17.12.2019, 15:07