Inaugurace děkana 2017

Dne 16. 11. 2017 od 11:15 proběhne slavnostní inaugurace děkana v Betlémské kapli. Novým děkanem pro funkční období 2017–2021 byl zvolen doc. Marcel Jiřina, který vystřídá po osmiletém působení prof. Pavla Tvrdíka. Nového děkana zvolil Akademický senát FIT a jmenoval ho rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka. Ceremoniálu se zúčastní vedení fakulty a hosté z českých vysokých škol.

Průběh ceremonie

Betlémská kaple - inaugurace 2014
Inaugurace rektora a děkanů v roce 2014

Slavnostní inaugurace děkana probíhá na slavnostním shromáždění akademické obce FIT. Při ní skládá děkan do rukou předsedy Akademického senátu FIT Ing. Daniela Vašaty, Ph.D., slavnostní slib. Po složení slavnostního slibu předá předseda AS FIT děkanovi řetěz děkana jako výraz pravomoci a odpovědnosti děkana.

Slib děkana
Slibuji na svou čest a svědomí, že ve funkci děkana Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze budu v souladu s ideály demokracie a humanismu i slavnými tradicemi naší univerzity chránit akademické svobody a dbát všech akademických práv.
Slibuji, že budu vždy pečovat o rozkvět a prestiž fakulty a že budu dbát i o rozvoj Českého vysokého učení technického v Praze jako celku.

 

Během ceremoniálu budou slavnostně jmenováni noví proděkani:

 

Dále děkan doc. Marcel Jiřina během ceremoniálu udělí dvě Medaile FIT. Oceněni budou doc. Karel Müller in memoriam a prof. Pavel Tvrdík. Oba dva stáli​ na​ začátku​ projektu​ založení​ FIT​ ČVUT​ a významně​ se​ podíleli na​ jeho​ realizaci​ a vzniku​ nové​ fakulty.

prof.​ Ing.​ Pavel​ Tvrdík,​ CSc.
Prof. Pavel Tvrdík byl​ prvním​ děkanem​ nově​ vzniklé​ fakulty​ a zasloužil​ se​ o její​ prosazení,​ vznik​ a nastavení​ všech​ potřebných​ procesů​ pro​ její​ fungování.​ Za​ osm​ let​ svého působení​ v jejím​ čele​ vybudoval​ plnohodnotnou​ fakultu​ s kvalitní​ výukou,​ vědou​ i dobrými mezilidskými​ vztahy.
doc.​ Ing.​ Karel​ Müller,​ CSc.
V rámci​ přípravného​ týmu​ projektu​ vzniku​ FIT​ ČVUT doc. Karel Müller koordinoval​ tvorbu​ veškerých​ podkladů​ pro​ akreditaci​ nového​ bakalářského​ programu Informatika.​ Byl​ prvním​ studijním​ proděkanem​ nově​ vzniklé​ fakulty​ a zasloužil​ se​ o nastartování celého​ vzdělávacího​ procesu.

O akci

Marcel Jiřina - profile
Nový děkan doc. Marcel Jiřina

Slavnostní inaugurace děkana probíhá na slavnostním shromáždění akademické obce FIT. Zváni jsou všichni zaměstnanci, studenti a partneři fakulty. Výuka v době inaugurace, tj. 11:00–14:15, odpadá.

Typ akce
Akademický obřad
Termín
16. listopadu 2017, 11:00–14:15
Místo
Betlémská kaple
Betlémské náměstí 4, Praha 1

O novém děkanovi

Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., bude v pořadí druhým děkanem Fakulty informačních technologií ČVUT. Jako kandidát na děkana byl zvolen 16. 6. 2017 na zasedání Akademického senátu FIT. Doc. Jiřina působí na FIT od roku 2013. V letech 2013–2017 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum a také člena Vědecké rady FIT. Od roku 2015 je členem Oborové rady doktorského studijního programu Informatika a zároveň je garantem bakalářského a magisterského studijního oboru Znalostní inženýrství.

Kontakt

Inauguraci děkana organizuje oddělení sekretariátu. S případnými dotazy se obracejte na proděkana pro vnější vztahy doc. Josefa Koláře, který zajišťuje veškerou komunikaci včetně komunikace s médii. Inaugurace se bude konat v Betlémské kapli – Betlémské náměstí 4, Praha 1.

Josef Kolář - profile

doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.

Proděkan pro vnější vztahy

Tiskový mluvčí

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Markéta Loučková, marketa.louckova@fit.cvut.czSekretářka děkana


Poslední změna: 29.5.2019, 10:37