Medaile FIT

Fakulta informačních technologií ČVUT uděluje jednotlivcům, kolektivu či institucím jako nejvyšší poctu fakulty Medaili FIT. Medaile může být udělena za dlouhodobé vynikající pedagogické a vědecké působení na fakultě, za významné teoretické práce, vynálezy a realizovaná technická díla či za mimořádné zásluhy o rozvoj fakulty. Udělování medailí je zakotveno ve Statutu FIT a podrobná kritéria pro udělení stanovuje Statut Medaile FIT.

Medaile FIT
Medaile FIT

Oceněni v roce 2017

V rámci slavnostní inaugurace nového děkana dne 16. listopadu 2017 byli oceněny dvě význačné osobnosti Medailí FIT – doc. Karel Müller in memoriam a prof. Pavel Tvrdík. Oba dva stáli​ na​ začátku​ projektu​ založení​ fakulty​ a významně​ se​ podíleli na​ jeho​ realizaci​ a vzniku​ nové​ fakulty.

 • doc.​ K.​ Müller
  (in memoriam)

  V rámci​ přípravného​ týmu​ projektu​ vzniku​ FIT​ ČVUT doc.​ Ing.​ Karel​ Müller,​ CSc., koordinoval​ tvorbu​ veškerých​ podkladů​ pro​ akreditaci​ nového​ bakalářského​ programu Informatika.​ Byl​ prvním​ studijním​ proděkanem​ nově​ vzniklé​ fakulty​ a zasloužil​ se​ o nastartování celého​ vzdělávacího​ procesu.

 • prof.​ P.​ Tvrdík

  Prof.​ Ing.​ Pavel​ Tvrdík,​ CSc., byl​ prvním​ děkanem​ nově​ vzniklé​ fakulty​ a zasloužil​ se​ o její​ prosazení,​ vznik​ a nastavení​ všech​ potřebných​ procesů​ pro​ její​ fungování.​ Za​ osm​ let​ svého působení​ v jejím​ čele​ vybudoval​ plnohodnotnou​ fakultu​ s kvalitní​ výukou,​ vědou​ i dobrými mezilidskými​ vztahy.

Oceněni v roce 2019

U příležitosti oslav desátého výročí založení fakulty bylo 6. června 2019 Medailí FIT oceněno celkem 18 významných osobností. Mezi nimi byli jak akademici a vedoucí kateder, tak i administrativní pracovníci a zástupci studijního oddělení. Rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček udělil prof. Pavlu Tvrdíkovi zlatou Felberovu medaili za pedagogickou a vědeckou činnost trvalých hodnot. Dále pak udělil Medaili ČVUT II. stupně Ing. Ivanu Halaškovi za významné zásluhy o rozvoj ČVUT.

 • Ing. M. Balík, Ph.D.

  Ing. Miroslav Balík, Ph.D., byl zakládajícím členem FIT. Od začátku byl zodpovědný za kombinované bakalářské studium a později se na řadu let ujal náročné funkce proděkana pro studium. Postupně vybudoval stabilní administrativní tým studijního oddělení a vypracoval řadu klíčových vnitřních předpisů pro provádění studijních programů. Přispíval i k rozvoji vzdělávací činnosti FIT a byl po celou dobu svého funkčního působení spolehlivým, pracovitým a tvořivým členem vedení fakulty.

 • Ing. I. Čermák, CSc.

  Ing. Igor Čermák, CSc., se zasloužil o vznik nové fakulty. Profesionálně organizoval a vedl schůzky týmu lidí, který připravoval a realizoval vznik FIT. Byl prvním proděkanem pro rozvoj a pomohl k vybudování hospodářské a IT infrastruktury nové fakulty.

 • RNDr. D. Čermáková

  RNDr. Dana Čermáková stála u zrodu fakulty v ekonomické oblasti a jako první tajemnice vybudovala základ ekonomické a mzdové agendy. Znamenalo to vytvořit většinu procesů těchto agend v situaci, kdy chyběly jakékoli metodiky pro vznikající součásti.

 • doc. J. Douša

  Doc. Ing. Jiří Douša, CSc., byl zakládajícím členem FIT a Katedry číslicového návrhu. Zavedl předmět „Simulace“ a výuku jazyka VHDL, což byla první systematická výuka jazyka pro popis hardware, a tedy pro moderní způsob návrhu a verifikace číslicových obvodů. Své bohaté zkušenosti předává dodnes studentům FIT.

 • prof. V. Havlíček

  Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., jako rektor od počátku podporoval iniciativu založit novou informatickou fakultu a věnoval projektu mnoho času a osobního nasazení. V těsné spolupráci s přípravným týmem dokázal vznik fakulty ve velmi krátké době dovést do úspěšného konce.

 • I. Holíková

  Ivana Holíková na počátku zajišťovala agendu sekretariátu děkana i jednotlivých kateder. Později s velkou pečlivostí a spolehlivostí začala vést sekretariáty Katedry číslicového návrhu a Katedry počítačových systémů. Nyní vede nově i sekretariát Katedry informační bezpečnosti.

 • prof. J. Holub

  Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., patřil k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Po založení FIT vedl Katedru teoretické informatiky a současně se ujal funkce proděkana pro vnější vztahy.

 • doc. J. Kolář

  Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., byl vedoucím Katedry počítačů a velmi aktivně se podílel na vzniku fakulty a stal se proděkanem pro vnější vztahy, kde uplatňuje především svoji jazykovou vybavenost a nadstandardní kontakty na celou Latinskou Ameriku. Vedl i agendu zahraniční spolupráce s oblastí Latinské Ameriky za celé ČVUT. Funkci proděkana pro vnější vztahy FIT vykonává proaktivně a tvořivě již třetí děkanské období.

 • doc. H. Kubátová

  Doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., patřila k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Jako členka AS FEL přispívala ke krystalizaci tohoto projektu již od roku 2006. Od založení až do současnosti velmi úspěšně vede Katedru číslicového návrhu a intenzivně se věnuje jejímu rozvoji. Díky její práci má tato katedra nejvyšší počet úspěšných doktorandů.

 • prof. R. Lórencz

  Prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., patřil k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Po založení vedl Katedru počítačových systémů a současně se ujal i funkce proděkana pro vědu a výzkum. Připravil a realizoval projekt založení Katedry informační bezpečnosti, a přispěl tak k tomu, že FIT byla první fakultou, která tuto oblast uceleně pokryla. Systematicky se věnuje rozvoji oblasti počítačové bezpečnosti na všech úrovních studia i ve výzkumu.

 • M. Loučková

  Markéta Loučková zajišťovala na počátku agendu sekretariátu děkana i jednotlivých kateder. S velkou pečlivostí a spolehlivostí bravurně zvládala všechny rozjezdové aktivity zahrnující organizaci a stěhování prostor fakulty včetně zajišťování veškeré písemné provozní dokumentace. Poskytovala a stále poskytuje administrativní podporu akreditačních procesů a zařizování veškeré agendy.

 • prof. B. Melichar

  Prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc., byl vedoucím Katedry počítačů a dodnes patří k předním ikonám fakulty. Ve své činnosti akademického pracovníka dosáhl úspěchů ve výuce, výzkumu, vedení výzkumné skupiny a vedení katedry. Výrazně pozitivně přispěl k formování kolektivu na Katedře teoretické informatiky. Za FIT byl členem Vědecké rady ČVUT v prvním období po vzniku fakulty.

 • prof. P. Moos

  Prof. Ing. Petr Moos, CSc., svými názory, činy a vahou své osobnosti významně přispěl ke vzniku FIT. Od zahájení projektu založení fakulty byl jeho zastáncem i obhajovatelem a účastnil se významných jednání na úrovni vedení ČVUT, na nichž zásadně přispěl k vyjasnění a sblížení původně protichůdných názorů zástupců univerzity.

 • doc. A. Pluháček

  Doc. Ing. Alois Pluháček, CSc., byl zakládajícím členem FIT a vytvořil několik vlastních procesorů a jejich simulátorů používaných ve výuce. Byl garantem a tvůrcem hardwarových oborů a mnoha předmětů. Zavedl některé české termíny, např.: „skrytá paměť“ nebo „aditivní kód“.

 • L. Pochová

  Libuše Pochová pomohla vybudovat agendu studijního oddělení fakulty. Díky své pečlivosti, důslednosti a zásadovosti se podařilo tuto primární a klíčovou agendu činnosti fakulty rozběhnout bez komplikací. Později vybudovala ve spolupráci s vedením a katedrami podobně precizně agendu závěrečných prací.

 • Ing. J. Škvor

  Ing. Jiří Škvor od začátku zajišťoval veškerou provozní a infrastrukturní agendu FIT, a to i v dobách jejího nejbouřlivějšího rozvoje a změn. Nesl zodpovědnost za projektovou přípravu rekonstrukcí Nové Masarykovy koleje a budovy A, za výstavbu Nové budovy ČVUT a za koordinaci s firmami realizujícími tyto investiční akce. Doposud zajišťuje technické vybavení pro celou fakultu a mnoho dalších činností, díky kterým je fakulta schopná hladkého provozu.

 • Ing. M. Valenta, Ph.D.

  Ing. Michal Valenta, Ph.D., patřil k nejužšímu týmu, který vypracoval a realizoval projekt nové fakulty. Od samého počátku až do současnosti vede Katedru softwarového inženýrství, která dlouhodobě zajišťuje přibližně 50 % objemu pedagogického výkonu fakulty. Kromě toho se iniciativně věnuje rozvoji fakultních informačních systémů, a to jak v roli manažera, tak v roli vývojáře a analytika.

 • M. Zelinková

  Milada Zelinková vybudovala ekonomickou agendu FIT a od počátku fakulty až dosud pracuje jako hlavní účetní fakulty. Účetní, majetkové a mzdové agendy začínající fakulty jsou ještě násobně složitější než u stabilizovaných fakult. Přesto vše zvládala vždy precizně s velkým nasazením, pečlivostí a schopností nacházet korektní řešení v přesložitém účetnictví ČVUT. Její zásluhou probíhaly a probíhají finanční uzávěrky a audity bezchybně.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D., marcel.jirina@fit.cvut.czDěkan


Poslední změna: 1.7.2019, 14:41