Skopal: Podobnostní index pro multimediální explorační dotazy v reálném čase

Školitel: Doc. RNDr. Tomáš Skopal, PhD.
Pracoviště: ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií, Katedra softwarového inženýrství (KSI),
MFF UK, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra softwarového inženýrství (KSI)
Výzkumná skupina: SIRET research group
Osobní stránky: http://siret.ms.mff.cuni.cz/skopal
Kontakt: tomas.skopal@fit.cvut.cz

Český název: Podobnostní index pro multimediální explorační dotazy v reálném čase
Anglický název: Similarity Index for Multimedia Exploration Queries in Real Time

 

Podobnostní index pro multimediální explorační dotazy v reálném čase
Pro vyhledávání v multimediálních databázích na základě vlastního obsahu (tj. ne anotace, např. klíčových slov) se většinou uvažují jednoduché podobnostní dotazy, každý explicitně spouštěný uživatelem. Ačkoliv rychlá odpověď na explicitně zadaný dotaz je žádoucí, jistá malá prodleva se v tomto případě toleruje. Explicitní multimediální dotazy jsou však v dnešní době nahrazovány modernějším a pro uživatele intuitivnějším způsobem vyhledávání v multimediálních databázích – tzv. multimediální exploračními dotazy. Pro tento způsob vyhledávání je rychlé vykonávání jednoduchých podobnostních dotazů kritickou operací, která nesnese čekání a to ani v řádu půlsekundy. Důvodem pro tento striktní požadavek je způsob explorace (průzkumu) databáze, která je vysoce interaktivní a zahrnuje vizualizaci zkoumaného prostoru multimédií a s tímto procesem související masivní generování jednoduchých podobnostních dotazů. Z důvodu interaktivity tohoto procesu požadujeme okamžité vykonání generovaných dotazů, aby se celý proces explorace nestal pro uživatele pomalým, až nepoužitelným. Cílem této disertační práce je návrh aproximativního podobnostního indexu, který bude garantovat odezvu dotazů v reálném čase (na základě časového limitu, např. sto milisekund).

 

Similarity Index for Multimedia Exploration Queries in Real Time

The similarity search in multimedia databases is usually realized using simple similarity queries explicitly triggered by the user. Although fast response to a similarity query is important, a small waiting time for the response is mostly tolerated by the user. However, nowadays there appear modern and more user-friendly means of multimedia retrieval, such as the multimedia exploration queries. For this kind of retrieval the instant execution of simple similarity queries is critical, while any noticeable waiting for the query is unacceptable. The reason for this strict requirement is the nature of the exploration process that is highly interactive, including visualization of the multimedia space and the  induced massive triggering of simple similarity queries. Because of the interactivity, we demand instant execution of the similarity queries, in order to keep the exploration process fluent and applicable. The goal of this dissertation thesis is a development of index structure for approximate similarity search, that guarantees realtime responses of similarity queries (based on a user-defined realtime threshold, say hundred milliseconds).
 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Dagmar Malá, <a href="mailto:Dagmar.Mala@fit.cvut.cz">Dagmar.Mala@fit.cvut.cz</a><br>Bronislava Vávrová, <a href="mailto:Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz">Bronislava.Vavrova@fit.cvut.cz</a>


Poslední změna: 15.11.2011, 16:55