Studijní obor Softwarové inženýrství (1801R040)

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Softwarové inženýrství získají solidní teoretické základy informatiky, které zahrnují matematickou analýzu, logiku, lineární algebru, diskrétní matematiku, pravděpodobnost a statistiku, algoritmizaci, datové struktury, teorii jazyků a automatů, a všechny úrovně architektur ICT systémů (číslicové a analogové obvody, procesory a architektura HW stroje, operační systémy, databáze, počítačové sítě, bezpečnost, softwarové inženýrství). V oborových předmětech si pak doplní svůj odborný profil o znalost všech fází života softwarových systémů (návrh, vývoj a testování, nasazení, údržba a inovace). Důležitou součástí studia je též řízení softwarových projektů a realizačních týmů. Důraz je kladen na týmové projekty, ve kterých si studenti prakticky vyzkouší různé role v projektovém týmu při návrhu i realizaci rozsáhlejších softwarových systémů. Studenti se teoreticky i prakticky seznámí s formálními notacemi, metodikami návrhu a realizace (včetně technik agilního programování) a podpůrnými nástroji. Obor je zaměřen na praktické osvojení si metodik a nástrojů používaných během životního cyklu softwarových systémů.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi oboru SI ponejvíce naleznou praktické uplatnění jako programátoři a členové vývojových a realizačních týmů v softwarových firmách, mohou ale také pracovat jako správci větších podnikových systémů nebo v odděleních velkých společností (jako jsou telekomunikační operátoři, finanční ústavy, automobilky, státní správa, …), která mají na starosti komunikaci s dodavateli specializovaných softwarových systémů.

Oborové předměty

  • Efektivní algoritmy
  • Grafové algoritmy a základy teorie složitosti
  • Objektové modelování
  • Softwarové inženýrství I
  • Softwarové inženýrství II
  • Softwarový týmový projekt I
  • Softwarový týmový projekt II
Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Michal Valenta, Michal.Valenta@fit.cvut.cz


Poslední změna: 23.9.2019, 14:23