Studijní obor WSI - zaměření Softwarové inženýrství

Získané dovednosti a znalosti

Zaměření SI je charakterizováno následujícími předměty: Technologie Java (BI-TJV), Softwarové inženýrství 2 (BI-SI2) a Softwarový projekt 1 a 2 (BI-SP1 a BI-SP2), Konceptální modelování (BI-KOM), Object-Oriented Programming (BI-OOP) a Programovací paradigmata (BI-PPA). Oborové předměty pokrývají tedy mnoho základních konceptů, na nichž je v informatice dnes realizace programových děl založena. Důraz je kladen na týmovou práci na projektech s použitím moderních softwarových nástrojů s tím, že studenti se seznámí i s teoretickými principy, na kterých je konstrukce programových systémů a nástrojů pro jejich tvorbu postavena.

Studenti zaměření SI oboru WSI si mají prakticky osvojit metodiky a nástroje používané během životního cyklu softwarových systémů a doplnit svůj odborný profil o znalost všech fází života softwarových systémů (návrh, vývoj a testování, nasazení, údržba a inovace). Důležitou součástí studia je též řízení softwarových projektů a realizačních týmů. Důraz je kladen na týmové projekty, ve kterých si studenti prakticky vyzkouší různé role v projektovém týmu při návrhu i realizaci rozsáhlejších softwarových systémů. Studenti se teoreticky i prakticky seznámí s formálními notacemi, metodikami návrhu a realizace (včetně technik agilního programování) a podpůrnými nástroji.

Popis uplatnění v oboru

Absolventi naleznou praktické uplatnění jako programátoři a členové vývojových a realizačních týmů v softwarových firmách včetně pozic programátorů klientských nebo serverových komponent aplikací. Obor poskytne absolventům důležitý základ pro jejich další profesní rozvoj, např. jako softwarových architektů. Mohou ale také pracovat jako správci podnikových systémů nebo v IT odděleních společností typu telekomunikační operátoři, finanční ústavy, automobilky, či státní správa, kde mají na starost např. komunikaci s dodavateli softwarových systémů.

Oborové předměty

  • Programovací paradigmata
  • Object-Oriented Programming
  • Konceptualní modelování
  • Softwarové inženýrství 2
  • Softwarový týmový projekt 1
  • Softwarový týmový projekt 2
  • Technologie Java
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 9.12.2016, 10:16