Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství (1801T044)

Obor Webové a softwarové inženýrstvı́ poskytuje teoretické i praktické znalosti v oblasti rozsáhlých podnikových a webových systémů. Všichni studenti oboru zı́skajı́ základnı́ technologické znalosti o integračnı́ vrstvě modernı́ch softwarových systémů založené zejména na architekturách REST, SOA a Enterprise Service Bus.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi zaměření Softwarové inženýrství získají hlubší teoretické znalosti týkající se analýzy, modelování, navrhování, programování, testování a údržby rozsáhlých softwarových systémů, konstrukce databázových systémů, podnikových (Enterprise) technologií, tvorby informačních systémů a nástrojů pro vývoj softwarových systémů, včetně metod založených na formálních specifikacích. Rozumí běhovým prostředím pro programování a naučí se navrhovat uživatelská rozhraní softwarových produktů. Získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro vedení velkých softwarových projektů, příp. správě velkých softwarových systémů.

Popis uplatnění v oboru

V závislosti na volbě profilových předmětů budou absolventi schopni pracovat na pozicı́ch softwarových analytiků, šéf-programátorů a softwarových architektů. Jsou připraveni zastávat pozice projektových manažerů softwarových projektů a vést týmy realizující ICT řešení. Dále se uplatní v provozu výpočetních systémů při jejich správě, údržbě a průběžné inovaci.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru/zaměření

Otázky k oboru WSI - Softwarové inženýrství rád zodpoví garant zaměření Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 27.4.2018, 16:08