Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management (1801T044)

Obor Webové a softwarové inženýrstvı́ poskytuje teoretické i praktické znalosti v oblasti rozsáhlých podnikových a webových systémů. Všichni studenti oboru zı́skajı́ základnı́ technologické znalosti o integračnı́ vrstvě modernı́ch softwarových systémů založené zejména na architekturách REST, SOA a Enterprise Service Bus.

Získané dovednosti a znalosti

Zaměřenı́ Informačnı́ systémy a management cı́lı́ na ekonomicko-manažerské aspekty ICT a klade důraz na integraci ICT řešenı́ a obchodnı́ch a výrobnı́ch procesů ve firmách a organizacı́ch s cı́lem efektivnı́ podpory procesů a naplněnı́ informačnı́ch potřeb firmy a dále na přı́pravu manažerů řı́dı́cı́ch informačnı́ procesy ve firmách včetně finančnı́ho a personálnı́ho řı́zenı́ podnikové informatiky (CIO - Chief Information Officer).

Popis uplatnění v oboru

V závislosti na volbě profilových předmětů budou absolventi schopnı́ pracovat na pozicı́ch analytik IS/IT, šéfprogramátor, architekt nebo vývojář informačnı́ch systémů, produktový manažer, manažer IT v podniku (CIO – Chief Information Officer), projektový manažer ICT/SW projektů, procesnı́ analytik, systémový integrátor, enterprise architekt apod.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru/zaměření

Otázky k oboru WSI - Informačnı́ systémy a management rád zodpoví garant zaměření Ing. David Buchtela, Ph.D.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Miroslav Balík, Miroslav.Balik@fit.cvut.cz


Poslední změna: 27.4.2018, 16:08