Návrh a programování vestavných systémů (1801T052)

Obor je zaměřen na konstrukci čı́slicových systémů obsahujı́cı́ch softwarové a hardwarové složky, se zvláštnı́m důrazem na vestavné systémy a systémy a sı́tě na čipu (SoC a NoC). Významná část výuky je věnována návrhu, testovánı́ a analýze na systémové úrovni. Znalosti nižšı́ch úrovnı́ abstrakce jsou doplněny a prohloubeny, spolu s přı́slušnými metodami inženýrské práce. Obor je vystavěn na základu teorie systémů, které jsou spolu s potřebnými základy diskrétnı́ matematiky a kombinatorické optimalizace položeny v prvém ročnı́ku. Takové základy dávajı́ absolventům komparativnı́ výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formálnı́ verifikaci, která se začı́ná stále vı́ce v průmyslu prosazovat. Následujı́cı́ výuka je pak aplikačnı́ a přecházı́ do projektů zejména v poslednı́m ročnı́ku.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Návrh a programovánı́ vestavných systémů zı́skajı́ znalosti o návrhu, modelovánı́ a verifikaci čı́slicových a vestavných systémů, tedy o konstrukci systémů zadaných vlastnostı́ (pracujı́cı́ch v reálném čase, navržených pro specifické aplikačnı́ oblasti, odolných proti poruše, bezpečných při poruše), dále o návrhu a vyhodnocenı́ systémové architektury na modelech, návrh systémů na čipu (SoC) a na programovatelném hardware (SoPC, FPGA). K tomu sloužı́ znalosti o souběžném návrhu programového a technického vybavenı́, architektur a vlastnosti procesorů, dále návrh čı́slicových obvodů, užitı́ makrobloků (IP jader), simulace a verifikace čı́slicových systémů na všech úrovnı́ch.

Popis uplatnění v oboru

Hlavnı́m cı́lem oboru a jeho změn je posı́lenı́ návaznosti na rychle se rozvı́jejı́cı́ požadavky z praxe, tak aby absolventi nalezli uplatněnı́ v široké škále firem, které se zabývajı́ návrhem čı́slicových obvodů, systémů s hardwarovou a softwarovou složkou, vestavných systémů, mobilnı́ch zařı́zenı́, čipových karet, apod., a to jako systémovı́ architekti, verifikačnı́ inženýři, návrhovı́ inženýři, či softwarovı́ inženýři pro konkrétnı́ aplikace s mikroprocesory a systémy reálného času. Na těchto pozicı́ch majı́ výhodu před absolventy bakalářského studia (i čtyřletými) dı́ky znalostem systémového návrhu, metodám práce na velkých projektech a hlubšı́m znalostem verifikace.

Detailní popis

Náplň studia, vyučované předměty včetně jejich obsahů rozpracovaných do podrobných osnov, povinné předměty programu, oborové předměty a volitelné předměty, doporučené průchody respektující návaznosti předmětů a mnohé další.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize.

Garant oboru

Otázky k oboru Návrh a programovánı́ vestavných systémů rád zodpoví garant oboru doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Hana Kubátová, Hana.Kubatova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 27.4.2018, 15:33